โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข (รหัสโครงการ ๗๐)


ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา           (รหัสหลักสูตร  ๑๑)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์               (รหัสหลักสูตร  ๒๑)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี                              (รหัสหลักสูตร  ๓๑)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช      (รหัสหลักสูตร  ๔๑)

.

คุณสมบัติทั่วไป
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

.

คุณสมบัติทางการศึกษา 
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑   กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๒   มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า๓.๐๐

.

คุณสมบัติเฉพาะ
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑    จะต้องศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔–ม.๖) ในจังหวัดที่ตนสมัคร เช่น  เรียนในโรงเรียนที่จังหวัดราชบุรี สมัครได้เฉพาะโควตาของจังหวัดราชบุรี

๓.๒    ผู้สมัคร รวมทั้งบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง   ต้องมีภูมิลำเนาอยู่หรือเคยอยู่ในจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัดที่ผู้สมัครใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปีติดต่อกัน โดยมีหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร รวมทั้งของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

๓.๓    อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดการรับสมัคร

๓.๔    มีประวัติความประพฤติดี  โดยมีเอกสารรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทน

๓.๕    มีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตดี ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกำหนด ตามคุณสมบัติ หน้า ๑๘-๑๙  และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

๓.๖    เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในหลักสูตรของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทจนจบหลักสูตร และเมื่อสำเร็จจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในภูมิลำเนาของตนเองหรือภูมิลำเนาที่ขาดแคลนแพทย์ ตามที่กระทรวงฯ กำหนด

๓.๗   ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต

๓.๘    ผู้ที่ยื่นใบสมัครในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบททั้งในโควตาปกติ และโควตาทุนของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ทุน ODOD, One District One Doctor) ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ ตลอดจนสัญญาการชดใช้ทุน (รายละเอียดการสมัคร ศึกษาได้จากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับสมัครนักศึกษาตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่สาธารณสุขจังหวัด หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่รับสมัคร ข้อผูกพันการชดใช้ทุนโดยสังเขปให้ดูในข้อ ๖ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ตามข้อ ๑๑)

๓.๙    คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน   

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน ODOD ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง จะต้องสมัครและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของศูนย์แพทย์นั้น เมื่อผ่านการเข้าค่ายและได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ จึงจะมีสิทธิ์สมัครและสอบในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทุน ODOD  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนรวมของทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐  ดูในภาคผนวก ฉ.

.

 จำนวนรับในโควตาปกติและจำนวนทุนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
 

รหัสคณะ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

รหัสหลักสูตร

โควตาจังหวัด

จำนวนรับ (คน)

๗๐

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รวมรับทั้งหมด ๔๘ คน

(ทุน ODOD ๒๔ คน แบ่งเป็น

.นครราชสีมา ๑๗ คน / จ.ชัยภูมิ ๗ คน)

๑๑

นครราชสีมา

๑๘

๑๑

บุรีรัมย์

๑๐

๑๑

สุรินทร์

๑๐

๑๑

ชัยภูมิ

๑๐

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

รวมรับทั้งหมด ๓๒ คน

(ทุน ODOD ๑๐ คน แบ่งเป็น

.นครสวรรค์ ๘ คน / จ.อุทัยธานี ๒ คน)

๒๑

นครสวรรค์

๑๕

๒๑

อุทัยธานี

๒๑

กำแพงเพชร

๒๑

พิจิตร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลราชบุรี

รวมรับทั้งหมด ๑๖ คน

(ทุน ODOD ๘ คน แบ่งเป็น

.ราชบุรี ๒ คน / จ.เพชรบุรี ๓ คน

.ประจวบฯ ๓ คน)

๓๑

กาญจนบุรี

๓๑

ราชบุรี

 

๓๑

สุพรรณบุรี

 

๓๑

เพชรบุรี

๓๑

ประจวบคีรีขันธ์

๓๑

สมุทรสาคร

๓๑

สมุทรสงคราม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

รวมรับทั้งหมด ๒๔ คน

(ทุน ODOD ๑๒ คน แบ่งเป็น

.นครศรีธรรมราช ๑๐ คน / จ.กระบี่ ๑ คน

.พังงา ๑ คน)

๔๑

นครศรีธรรมราช

๒๐

๔๑

กระบี่

๔๑

พังงา

 

 

 

          * .   ดูเงื่อนไขการสมัครและข้อผูกพันในเอกสารแนบท้ายประกาศก่อนสมัคร
 .  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ทุน ODOD) ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการคัดเลือกเช่นเดียวกับ 
      
โควตาปกติ
 
.  กรณีที่คัดเลือกผู้สมัครในโครงการ ODOD ได้ไม่เต็มจำนวน จะรับจำนวนผู้ที่สมัครในโควตาปกติให้เต็มตามโควตาของแต่ละศูนย์

.

สถานที่รับสมัคร

 

๕.๑    ใช้ใบสมัคร แบบ มม.๐๒ ของระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อการสมัครและระบุความต้องการสมัครในโควตาปกติหรือโควตาทุน ODOD อย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์และ/หรือการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ได้รับสิทธิ์สมัครในโควตาของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศูนย์แพทย์จะส่งชื่อเพื่อสมัครและจะออกค่าใช้จ่ายในการสมัครและการเข้าสอบหลังผ่านข้อเขียนทั้งหมด

๕.๒    นำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัครสอบข้อเขียน ๕๐๐ บาท (เป็นเงินสด) ด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่จังหวัดนั้นสังกัด ยกเว้นโควตาของจังหวัดนครสวรรค์ให้ไปสมัครกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

.

ข้อผูกพันในการเข้าโครงการฯ และการใช้ทุน (โดยสังเขป)

 

          ๖.๑    ผู้ที่ต้องการศึกษาในโครงการฯ จะต้องยินยอมให้ตัดสิทธิ์การคัดเลือกระบบกลางในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ดำเนินการโดย กสพท. และการคัดเลือกในระบบกลางผ่าน สกอ.

         ๖.๒    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบททั้งโควตาปกติและโควตาทุน ODOD จะต้องทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการฯ อย่างเต็มความสามารถจนจบหลักสูตร กรณีที่ลาออก เปลี่ยนหลักสูตร ย้ายคณะ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือละทิ้งการเรียน อันเป็นผลให้ไม่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะต้องชดใช้เงินตามสัญญาและตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

        ๖.๓    ผู้ที่จบการศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทในโควตาปกติ จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) แทนการปฏิบัติงาน

         ๖.๔    ผู้ที่จบการศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ที่รับทุนการศึกษาในโควตาทุน ODOD จะต้องปฏิบัติงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยสังเขปดังนี้

(๑)    เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในอำเภอ หรือในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา หรือในจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลา ๑๒ ปี ติดต่อกัน  กรณีที่ผิดสัญญา  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องชดใช้เงินจำนวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) แทนการปฏิบัติงาน

(๒)    ผู้รับทุนจะได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน  หลังฝึกอบรมแล้วให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นต้นสังกัด  และระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่นับรวมเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน  ตามเงื่อนไขเวลาและสาขาวิชาดังนี้

(ก)    ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๔ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกและเวชศาสตร์ครอบครัว

(ข)     ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๕ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

(ค)    ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๖ ปีสามารถฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  และกุมารเวชศาสตร์

(ง)        การเข้าฝึกอบรมสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ (ก) (ข) และ (ค) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขและต้นสังกั

 

.

การสอบ

 

๗.๑      การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ ๔ ฉบับ  ได้แก่   เคมีและฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ ๑  ชีววิทยา  ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย-สังคมศึกษา

 

การประกาศผลข้อเขียน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒
คณะวิทยาศาสตร์ จะคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของทุกวิชาที่สอบข้อเขียน ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ และประกาศรายชื่อเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ เป็นจำนวนประมาณสามเท่าของจำนวนที่จะรับเพื่อเข้าสอบในข้อ ๗.๒

๗.๒    การสอบวิชาเฉพาะ และสัมภาษณ์  ระหว่างวันที่ ๑๒-๓๐ มกราคม  ๒๕๕๒

ประกอบด้วยการทดสอบในกิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์ทางการแพทย์ และการสอบสัมภาษณ์ ใช้เวลา ๒-๓ วัน นอกจากนี้ยังต้องผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตด้วย ซึ่งวันและเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ค่าธรรมเนียมการทดสอบในกิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์และสอบสัมภาษณ์ ๑,๒๐๐ บาท

ค่าตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต   จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทจะส่งชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครและออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครในโควตาทุน ODOD ที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบตามข้อ ๗.๒ ทั้งหมด

๘.

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
 

          วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

  • เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนนสอบข้อเขียน (๗๕%) กิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์ฯ และสัมภาษณ์ (๒๕%) 

  • การประกาศจะให้สิทธิ์แก่ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน(ตัวจริง) และผู้ได้สิทธิ์สำรองจำนวนหนึ่ง เมื่อตัวจริงสละสิทธิ์จะให้ผู้ได้สิทธิ์สำรอง(เรียงตามคะแนน)ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อไป

  • สถานที่ประกาศผลการคัดเลือก  ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีโควตา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง    และเว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  www.sc.mahidol.ac.th/sced

  • ผู้ผ่านการคัดเลือก จะถูกส่งชื่อไปเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครในระบบที่ กสพท. และ สกอ. ดำเนินการ

.

การลงทะเบียน
 

มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์แพทย์ฯ จะประกาศรายละเอียดในภายหลัง ผู้ไม่มาลงทะเบียนและทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไม่มีการติดต่อใดๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งยกเลิกชื่อที่จัดส่งไปให้ กสพท. และ สกอ.ล่วงหน้าแล้วแต่อย่างใด

๑๐.

ข้อมูลหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน  
 
  •   เป็นหลักสูตร ๖ ปี โดย ๓ ปีแรกอยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ และ ๓ ปีหลังอยู่ในความดูแลของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่สังกัด (ยกเว้นศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.ราชบุรี ปีที่ ๒-๓ อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีที่ ๔-๖ อยู่ในความดูแลของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.ราชบุรี

  • นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ทุกศูนย์เรียนร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร  และวชิรพยาบาล ที่มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

  • นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ ของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.ราชบุรี เรียนร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล  นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓  ของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ อีก ๓ แห่ง เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท    และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร  และวชิรพยาบาล

  • นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคปลาย หรือชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไปเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่สังกัดจนจบหลักสูตร

.

การติดต่อและสอบถามข้อมูล
 

ข้อมูลในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน สอบถามได้ที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก หรือสาธารณสุขจังหวัดที่สมัคร หรือ

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๑๙๗๙                 โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๙๘๐     

E-mail : ocpird@health.moph.go.th                     
เว็บไซท์  :  www.cpird.org

ข้อมูลการสมัครสอบ และการศึกษาในหลักสูตร สอบถามได้ที่

ฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๕๐๕๐-๔              โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๓

<< Back

 

Copyright © 2008 Mahidol University. All rights reserved.