กำหนดการและขั้นตอนในการสอบคัดเลือกระบบโควตา
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ขั้นตอนที่ ๑ : การสมัครสอบวิชาสามัญ
ขั้นตอนที่ ๒ : การสอบวิชาสามัญ
ขั้นตอนที่ ๓ : การประกาศผลการสอบวิชาสามัญ
ขั้นตอนที่ ๔ : การสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน
(โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ / หรือสุขภาพจิต

ขั้นตอนที่ ๕ : การประกาศผลสอบคัดเลือก
ขั้นตอนที่ ๖ : การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ขั้นตอนที่ ๗ : การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๘ : การส่งหลักฐานผลการศึกษา

ขั้นตอนที่ ๙ : การลงทะเบียนและ/หรือการทำสัญญา

ขั้นที่ ๑ : การสมัครสอบวิชาสามัญ

๑ . กำหนดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครในระบบโควตา

ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทางออนไลน์ พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยถือประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๒. วิธีการสมัคร

๒.๑ สมัครออนไลน์ (online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สมัครดำเนินการคีย์ข้อมูลด้วย ตนเองเท่านั้น ผู้สมัครออนไลน์แทนผู้อื่นถือว่าทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วน บุคคลอันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

การสมัครออนไลน์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) เข้าสู่เว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2009

(๑.๒) เลือกที่เมนู สมัคร Online

(๑.๓) คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซท์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง ผู้ที่ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ตรงกับชื่อผู้สมัครจะถือว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ซึ่งจะหมดสิทธิ์ในการสมัครและหมดสิทธิ์สอบ หรือถ้าเข้าสอบไปแล้วจะถือว่าการสอบนั้นเป็นโมฆะ

ข้อมูลหลักที่ต้องคีย์ในการสมัครออนไลน์ (หมายเลข ๑-๙ ตามเมนู) มีดังนี้

๑. ชื่อ-สกุลผู้สมัคร และสถานภาพของผู้สมัคร เลขบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สถานศึกษา

๓. คณะและหลักสูตรที่ต้องการสมัครสอบ

ผู้สมัครไม่ว่าโควตาใดๆ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง ๑ หลักสูตร ของคณะเดียว และในโควตาเดียวเท่านั้น ขอให้ศึกษาว่าหลักสูตรนั้นเปิดรับในโควตาใด ในตารางหน้า ๑๐ และศึกษาข้อมูลของหลักสูตรที่สนใจสมัครซึ่งจัดพิมพ์ไว้ในส่วนท้ายของ ระเบียบการ (หน้า ๔๑-๑๐๓)

๔. ประเภทโควตาการสมัคร

สมัครได้เพียงโควตาเดียว และเลือกกลุ่มจังหวัด/ โครงการ / หลักสูตร ให้ถูกต้อง

๕. สนามสอบที่ต้องการเลือก

ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบตามที่ระบุในใบเมนู ยกเว้น

- ผู้สมัครในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ต้องเลือกสนามสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (รหัสสนามสอบ ๐๑) เท่านั้น

- ผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการ พสวท.) และแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนย์แพทย์ฯ ๔ แห่ง ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทให้เลือก £ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าสอบ ณ สถานที่ ดังนี้

โครงการ พสวท. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สอบที่ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และ/หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หากสนามสอบใดมีผู้แจ้งความจำนงเข้าสอบเกินจำนวนที่นั่งสอบที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะจัดให้สอบในโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย

๖. วิชาสามัญที่สอบและค่าธรรมเนียมในการสอบ £ ๕๕๐ บาท สำหรับ ๓-๔ วิชา และ £ ๔๕๐ บาท สำหรับ ๑-๒ วิชา

๗. หลักฐานที่ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร ให้คลิกหน้าหลักฐานที่หลักสูตรกำหนดให้ส่ง และจัดส่งให้ครบตามที่คลิกไว้

๘. คุณสมบัติทางการศึกษา

๘.๑ คุณวุฒิทางการศึกษา ชื่อโรงเรียนชั้น ม.๔-ม.๕

๘.๒ คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.๔-๕ (๔ ภาคการศึกษา) และคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้แต่ละวิชา

๙. ประวัติส่วนตัว

๙.๑ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกระหว่างการสอบคัดเลือก

๙.๒ ข้อมูลบิดา

๙.๓ ข้อมูลมารดา

๙.๔ ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)

หลังจากใส่ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลใบสมัคร

หมายเหตุ : เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะได้รับรหัสผ่านสำหรับตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลใบสมัคร (ถ้าจำเป็น) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแก้ไขใบสมัครผ่านเว็บไซท์ได้ภายใน ๓ วันนับจากวันที่บันทึกข้อมูล แต่ไม่เกินวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

(๔) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ถูกต้อง (รวมทั้ง แบบฟอร์มใบนำฝากค่าสมัคร หากผู้สมัครเลือกชำระเงินโดยวิธีนำฝากผ่านธนาคาร) โดย

พิมพ์จากหน้าเว็บไซท์ได้ทันทีภายหลังการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร และหากต้องการชำระเงินโดยวิธีนำฝากผ่านธนาคาร ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบนำฝากได้โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบนำฝาก

บันทึกเป็นแฟ้มข้อมูลในรูปแบบเอกสาร MS-Word เพื่อสั่งพิมพ์ภายหลัง โดยคลิกที่ปุ่ม บันทึกเป็น MS-Word (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแฟ้มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซท์ มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซท์ครั้งล่าสุดเท่านั้น)

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนสมัคร และดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบนำฝากค่าสมัครสอบ หรือ (๒) ชำระทางธนาณัติ หรือ (๓) ชำระโดยตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

(๕) แนบแบบฟอร์มใบสมัครที่ถูกต้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๕๑-๘ หรือ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๔-๕

หมายเหตุ  : ผู้สมัครในโควตาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มภาคผนวก ก และส่งใบสมัครไปยังสาธารณสุขจังหวัด

๒.๒ การสมัครด้วยตนเอง

เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโควตาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของศูนย์แพทย์ฯ ทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ราชบุรี และศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ให้ใช้ใบสมัคร มม.๐๒ (ดูตัวอย่างหน้า ๓๕-๓๖) ให้ไปสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยกเว้นผู้สมัครของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้สมัครที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โดยตรง ทั้งนี้โครงการฯ จะจัดสนามสอบให้โดยไม่ต้องเลือกดังนี้

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สอบที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สอบที่โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลราชบุรี สอบที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สอบที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๒.๓ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมติดรูป ๑ ใบ

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนบัตรประจำตัวประชาชน

(๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) แบบฟอร์มใบส่งเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เขียนไว้ว่า “สำหรับผู้สมัครทุกรหัสคณะ/รหัสหลักสูตร ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามรับเงินเรียบร้อยแล้ว (ฉบับจริง ไม่ใช้ฉบับสำเนา) หรือส่งเป็นธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย ปณ. พุทธมณฑล ในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” (ยกเว้นผู้สมัครรหัสคณะ ๗๐ รหัสหลักสูตร ๑๑,๒๑,๓๑,๔๑ ให้จ่ายเงินค่าสมัครที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือที่ศูนย์แพทย์ฯ)

(๕) ใบรับรองผู้สมัครตามแบบ ภาคผนวก (ค) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการหรือผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียนโดยให้ การรับรองดังนี้

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนจริง

รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามคุณสมบัติทางการศึกษาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เป็นไปตามคุณสมบัติการศึกษาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้

อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ให้จัดส่งภายหลังการสอบผ่านข้อเขียนวิชาสามัญ

(๖) เอกสารเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรหรือโควตากำหนด เช่น

ก. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้องส่งสำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย กสพท.

ข. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพัฒนาเภสัชกร ต้องส่งสำเนาใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของบิดาหรือมารดา และโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ ต้องส่งเรียงความ ๑ หน้ากระดาษ

ค. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค) ซึ่งรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามที่ระบุในข้อกำหนดของหลักสูตร และให้ใช้ใบรับรองผู้สมัคร ตามแบบภาคผนวก (ค)

ง. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพัฒนาสาธารณสุขสู่ท้องถิ่นต้องส่งหนังสือรับรองของบิดาหรือมารดา ว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุขในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข

จ. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามที่ระบุในข้อกำหนดของหลักสูตร และให้ใช้ใบรับรองผู้สมัคร ตามแบบ ภาคผนวก (ค)

ฉ. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชนวิทยาเขตกาญจนบุรีต้องส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามแบบใบรับรองผู้สมัครในภาคผนวก (ค)

๒.๔ ค่าสมัครสอบข้อเขียนวิชาสามัญ

(๑) ค่าสมัครสอบ ๑-๒ ฉบับ จำนวน ๔๕๐ บาท และ ค่าสมัครสอบ ๓-๔ ฉบับ จำนวน ๕๕๐ บาท

(๒) ) วิธีการชำระเงิน มี ๒ วิธี คือ

ผู้สมัครออนไลน์ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มตามแบบภาคผนวก (ข) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในระเบียบการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซท์www.mahidol.ac.th/admission/quota2009 หรือขอแบบฟอร์มจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ และนำหลักฐานการชำระเงิน ส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ธนาคารลงนามรับเงินเรียบร้อยแล้ว (ฉบับจริง) ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร และหลักฐานอื่นๆ หรือ

ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย ปณ.พุทธมณฑล ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล และส่งมาพร้อมกับใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ

สำหรับผู้สมัครในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของ ๔ ศูนย์ ในโควตาปกติ ให้สมัครที่สาธารณสุขจังหวัดที่ตนเองมีสิทธิ์ ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์ ให้สมัครที่ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และชำระเงินเป็นเงินสด ณ สถานที่ที่สมัคร ส่วนโควตา ODOD ศูนย์แพทย์จะเป็นผู้ออกค่าสมัครให้

สำหรับค่าสอบวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และ ค่าตรวจร่างกาย จะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หรือดูที่รายละเอียดแต่ละหลักสูตร

๒.๕ การส่งใบสมัคร

(๑) ระบบโควตาทุกประเภทยกเว้นโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของ ศูนย์แพทย์ฯ ๔ แห่ง

ให้ส่งใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามข้อ ๓ (๑)-(๖) ดังนี้

ผู้สมัครสอบสามารถคีย์ข้อมูลในใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ และจะต้องจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๓ (๑)-(๖) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ด้วย โดยให้วงเล็บที่มุมซองว่า “สมัครโควตา”

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปที่

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

๙๙๙ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

โรงเรียนที่จัดส่งใบสมัครให้นักเรียนหลายคน กรุณาจัดเอกสารแยกเป็นชุดๆ ของแต่ละคนด้วย

โควตาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

สมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัคร(เงินสด) ที่สาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ของจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม - วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ

๒.๖ การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวิชาสามัญ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวิชาสามัญพร้อมกับสนามสอบในเว็บไซท์ www.mahidol.ac.th/admission/quota2009

หมายเหตุ :

๑. ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยมหิดลตรวจพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่ประกาศชื่อให้เข้าสอบ หรือหากได้เข้าสอบแล้วพบในภายหลังว่าไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้อง จะถือว่าการสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แต่อย่างใด

๒. ผู้สมัครที่ส่งเอกสารและหลักฐานครบถ้วน แต่ไม่ปรากฏชื่อในประกาศเว็บไซท์ให้เข้าสอบข้อเขียน ขอให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทางโทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๕๑-๘ หรือ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๔-๕ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๕๙ หรือ E-mail : admission@mahidol.ac.th โดยด่วน ทั้งนี้จะต้องแจ้งภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มิฉะนั้นอาจไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากไม่มีข้อสอบและที่นั่งสอบจัดไว้ให้

top

ขั้นที่ ๒ : การสอบวิชาสามัญ

๑ . กำหนดสอบวิชาสามัญ

สอบวิชาสามัญพร้อมกันทุกสนามสอบในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๒ . สถานที่สอบวิชาสามัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสอบวิชาสามัญตามสนามสอบต่างๆ โดยผู้สมัครสามารถเลือก สนามสอบ ได้ดังนี้

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา/พญาไท/บางกอกน้อย)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)

ภาคเหนือ

โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนมงฟอร์ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคใต้

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สมัครที่ไม่ต้องเลือกสนามสอบ ได้แก่หลักสูตรต่อไปนี้

๑. โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) กำหนดให้สอบในจังหวัดที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกตั้งอยู่

๒. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี กำหนดให้สอบที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

๓. โครงการ พสวท. กำหนดให้สอบที่คณะวิทยาศาสตร์ เขตพญาไท / วิทยาเขตศาลายา

๔. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต กำหนดให้สอบที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา (รหัสสนามสอบ ๐๑)

มหาวิทยาลัยจะประกาศสถานที่สอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซท์ www.mahidol.ac.th/admission/quota2009 ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายละเอียด หากสนามสอบใดมีผู้แจ้งความจำนงเข้าสอบเกินจำนวนที่นั่งสอบที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะจัดให้สอบในโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนอื่นของจังหวัดนั้นๆ ตามความเหมาะสม

๓. วันเวลา และวิชาสามัญที่สอบ

มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดสอบวิชาสามัญ ๖ วิชา โดยจัดเป็น ๔ ฉบับ ตามกำหนดวันและเวลา ดังนี้

วันที่สอบ

เวลาสอบ

ฉบับที่

รายวิชาที่สอบ

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

 

 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

เคมี และ ฟิสิกส์ (รวม ๒ ชม.)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

คณิตศาสตร์ ๑ หรือ คณิตศาสตร์ ๒* (รวม ๑ ชม.)

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รวม ๒ ชม.)

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ชีววิทยา (รวม ๑ ชม.)

* วิชาคณิตศาสตร์ ๑ สำหรับหลักสูตรที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และวิชาคณิตศาสตร์ ๒ เป็นวิชาที่จัดสอบเฉพาะหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (วิทยาเขตกาญจนบุรี) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของวิทยาลัยการจัดการ เท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบว่าหลักสูตรกำหนดให้สอบวิชาใด ซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของระเบียบการ

หมายเหตุ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ กรณีสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่สนามสอบและ/หรือคณะกรรมการของคณะที่สมัคร

๔. คำแนะนำในการเข้าสอบ

(๑) เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการสอบทุกวิชา ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ และบัตรประจำตัวประชาชน (กรณียังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดง)

(๒) อุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ในการสอบมีดังนี้

ก. ปากกา สำหรับเขียนชื่อ-สกุล และเซ็นชื่อ

ข. ดินสอดำ เบอร์ 2B สำหรับระบายกระดาษคำตอบ กบเหลาดินสอ

ค. ไม้บรรทัดซึ่งมีสเกลนิ้วและเซนติเมตรเท่านั้น

ง. น้ำยาลบคำผิดหรือยางลบหมึก ยางลบดินสอ

ให้ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้หยิบยืมอุปกรณ์ใดๆ ใน ห้องสอบเด็ดขาด

(๓) อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ก. เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ เครื่องช่วยคิดคำนวณทุกชนิด

ข. วิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ค. กระดาษจด / พิมพ์ กระดาษเปล่าทุกชนิด ทุกขนาด หรือเอกสาร / ข้อความทุกชนิด

(๔) ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที และห้ามออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

(๕) ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการสอบ ตามที่ระบุในระเบียบการ และที่จะแจ้งเพิ่มเติมในเอกสารข้อสอบในภายหลัง และ/หรือ ที่จะประกาศ ณ สนามสอบในภายหลัง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

(๖) คำเตือนสำหรับผู้ทุจริตในการสอบ ผู้ทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนและ/หรือถูกยกเลิกการสอบ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

top

ขั้นที่ ๓ : การประกาศผลการสอบวิชาสามัญ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ โดยประกาศทางเว็บไซท์ www.mahidol.ac.th/admission/quota2009 และทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะประกาศจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนรับจริง ๒-๓ เท่า โดยประกาศตามรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ส่วนการสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนประกาศรับ หรือตามจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและจะประกาศจำนวนสำรองไว้จำนวนหนึ่งเพื่อรองรับในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์

top

ขั้นที่ ๔ : การสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถ เฉพาะด้าน
(โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต

ในวันเข้าสอบในขั้นตอนนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ / ความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต จะต้องยืนยันการเข้าสัมภาษณ์และยืนยันว่าหากผ่านการคัดเลือกจะยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลส่งชื่อไปยัง สกอ.และ กสพท. (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) เพื่อตัดสิทธิ์ในการสมัครรับการคัดเลือกในระบบกลางที่ สกอ. และ กสพท. ดำเนินการ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบวิชาเฉพาะ / ความถนัดทางวิชาชีพ / การทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต

๑. กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต

ประมาณวันที่ ๑๒-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ หรือตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนในภายหลัง โดยจะใช้เวลาสอบคนละประมาณ ๑-๒ วัน ส่วนโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ๔ แห่ง ใช้เวลา ๓ วันรวมทั้งการสัมภาษณ์ (ให้ดูประกาศของหลักสูตรข้างท้าย)

หมายเหตุ : ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบวิชาเฉพาะตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในระบบโควตาครั้งนี้

๒. อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต

ประมาณ ๕๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผลการสอบวิชาสามัญ

top

ขั้นที่ ๕ : การประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซท์ www.mahidol.ac.th/admission/quota2009 และแจ้งผลไปยังผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางไปรษณีย์ด้วย

top

ขั้นที่ ๖ : การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

เมื่อประกาศผลแล้ว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องตอบรับทราบผลการสอบและยืนยันการเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก และให้คำยินยอมต่อมหาวิทยาลัยมหิดลในการส่งชื่อไปให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) พิจารณาตัดสิทธิ์การรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบแอดมิชชันกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ หากไม่ได้รับการยืนยันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะถือว่าการยืนยันก่อนเข้ารับสัมภาษณ์มีผลใช้ได้ และส่งไปตัดชื่อในระบบแอดมิชชันกลางด้วย

โดยเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อยืนยันการเข้าศึกษาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งอื่นๆ อีก เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศ (อบทท.) เพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์การรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งอื่นๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

top

ขั้นที่ ๗ : การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกต้องไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งจำนวนเงินของแต่ละหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ และหากไม่มีการติดต่อใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งยกเลิกชื่อที่ส่งไปที่ สกอ. และ กสพท. แต่อย่างใด

สำหรับบางหลักสูตรที่มีการทำสัญญาในวันลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาล่วงหน้า

top

ขั้นที่ ๘ : การส่งหลักฐานผลการศึกษา

ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งหลักฐานผลการศึกษาที่เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และ/หรือคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ๖ ภาคการศึกษา ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังคณะที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา หรือไปยื่นด้วยตนเอง

คำเตือน

เนื่องจากมีหลายหลักสูตรได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ด้วย ผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะที่สมัคร ดังนั้นนักเรียน จะต้องตั้งใจศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จนจบ และให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อความไม่ประมาท ควรสมัครสอบ O-NET ที่จัดโดย สทศ. และ A-NET ที่จัดโดย สกอ. ที่จะสอบในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ล่วงหน้าไว้ด้วย และคะแนนสอบในบางรายวิชาจะนำไปใช้ในการจัดกลุ่มเรียนด้วย

top

ขั้นที่ ๙ : การลงทะเบียนและ/หรือการทำสัญญา

ประมาณวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องไปลงทะเบียนและ/หรือทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ

ก. ผู้ไม่ไปลงทะเบียนตามกำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ข. ผู้ที่มีชื่อปรากฏในหลักสูตรต่างๆ กับของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกว่า ๑ หลักสูตร จะถูกตัดสิทธิ์ในทุกหลักสูตร

ค. หลักสูตรที่ต้องทำสัญญาเข้าศึกษา อาจทำสัญญาในวันชำระค่าธรรมเนียมหรือในวันลงทะเบียน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมเอกสารหลักฐาน ผู้ค้ำประกันสัญญา และอื่นๆ ให้พร้อม โดยศึกษารายละเอียดการทำสัญญาซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดส่งไปให้

ง. ในการลงทะเบียนเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น หอพัก กำหนดการศึกษา และอื่นๆ

การสมัคร : ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยมหิดลตรวจพบในภายหลังไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการคัดเลือกในทุกขั้นตอนเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลและเข้ามาศึกษาแล้วก็ตาม มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แต่อย่างใด

การสอบ : ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนทุกวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด สอบวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง จะหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในระบบโควตาในการคัดเลือกครั้งนี้

การชำระค่าธรรมเนียม : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว หากมีผลการศึกษา (GPAX) และ/หรือคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ๖ ภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา และคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระไว้แล้วให้

top

 

Copyright © 2008 Mahidol University. All rights reserved.