หลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

คณะ เทคนิคการแพทย์

 

คณะเทคนิคการแพทย์ (รหัสคณะ ๐๖)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (รหัสหลักสูตร ๐๑)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (รับผู้มีประสบการณ์) (รหัสหลักสูตร ๐๒)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (รหัสหลักสูตร ๐๓)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (รับผู้มีประสบการณ์) (รหัสหลักสูตร ๐๔)

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

๑.

คณะ เทคนิคการแพทย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

๒.

ข้อมูลทั่วไปของคณะ

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา สร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา ๔ ปี เนื้อหาการศึกษาเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ สารชีวเคมีต่างๆ ในร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดทั้งภาวะปกติและผิดปกติ เรียนรู้และประยุกต์วิธีวิเคราะห์ และการตรวจดูความผิดปกติของสารชีวเคมีและเซลล์เม็ดเลือดเหล่านั้น ศึกษาวงชีพและวิธีตรวจหาปรสิต จุลชีพที่ทำให้เกิดโรค เพาะเลี้ยงจุลชีพ การดื้อยาต้านจุลชีพ การตรวจระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย และการธนาคารเลือด ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย การรักษา และการพยากรณ์โรค ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมหลังสำเร็จการศึกษา

๓.

ความก้าวหน้าของวิชาชีพหรือตลาดงานในปัจจุบัน

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานเป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้เกือบทุกสาขา เช่น สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาชีวเคมี สาขาจุลชีววิทยา สาขาพิษวิทยา สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ อีกหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานเป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขายน้ำยาวิเคราะห์ เครื่องมือวิเคราะห์ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามบริษัทต่างๆ

๔.

ติดต่อสอบถาม

 

งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑-๗๘ ต่อ ๒๒๐๐,๒๒๐๑ โทรสาร : ๐-๒๔๑๑-๔๓๘๐
E-mail : mtsir@mahidol.ac.th
เว็บไซท์ : www.mt.mahidol.ac.th

 

 

top

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

(รับผู้มีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)

๑.

คณะเทคนิคการแพทย์ (รหัสคณะ ๐๖)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (รหัสหลักสูตร ๐๒)

(รับผู้มีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)

๒.

ข้อมูลทั่วไปของคณะ

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา สร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา ๔ ปี เนื้อหาการศึกษาเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ สารชีวเคมีต่างๆ ในร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดทั้งภาวะปกติและผิดปกติ เรียนรู้และประยุกต์วิธีวิเคราะห์ และการตรวจดูความผิดปกติของสารชีวเคมีและเซลล์เม็ดเลือดเหล่านั้น ศึกษาวงชีพและวิธีตรวจหาปรสิต จุลชีพที่ทำให้เกิดโรค เพาะเลี้ยงจุลชีพ การดื้อยาต้านจุลชีพ การตรวจระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย และการธนาคารเลือด ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย การรักษา และการพยากรณ์โรค ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมหลังสำเร็จการศึกษา

๓.

ความก้าวหน้าของวิชาชีพหรือตลาดงานในปัจจุบัน

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานเป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้เกือบทุกสาขา เช่น สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาชีวเคมี สาขาจุลชีววิทยา สาขาพิษวิทยา สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ อีกหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานเป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขายน้ำยาวิเคราะห์ เครื่องมือวิเคราะห์ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามบริษัทต่างๆ

.

ติดต่อสอบถาม

 

งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑-๗๘ ต่อ ๒๘๔๒,๒๘๔๓
โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๔๓๘๐
E-mail : mtsir@mahidol.ac.th
เว็บไซท์ : www.mt.mahidol.ac.th

 

top

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

๑.

คณะเทคนิคการแพทย์ (รหัสคณะ ๐๖)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (รหัสหลักสูตร ๐๓)

๒.

ข้อมูลทั่วไปของคณะ

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา สร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์รังสีเทคนิค และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา ๔ ปี เนื้อหาการศึกษาเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ รังสีฟิสิกส์ เทคนิคและการประยุกต์ใช้รังสีต่างๆ เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีอิเล็กตรอน และอัลตราซาวด์ เป็นต้น เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาลใน ๓ สาขาย่อย คือ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อเตรียมพร้อมหลังสำเร็จการศึกษา

๓.

ความก้าวหน้าของวิชาชีพหรือตลาดงานในปัจจุบัน

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันยังถือว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลน หรือทำงานเป็นนักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการที่ทำงานวิจัยในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือทำงานเป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขาย ตามบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ หรือสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาการสร้างภาพทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์รังสี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔.

ติดต่อสอบถาม

 

งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑-๗๘ ต่อ ๒๘๔๒,๒๘๔๓
โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๔๓๘๐
E-mail : mtsir@mahidol.ac.th
เว็บไซท์ : www.mt.mahidol.ac.th

 

top

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

(รับผู้มีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)

๑.

คณะเทคนิคการแพทย์ (รหัสคณะ ๐๖)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (รหัสหลักสูตร ๐๔)

(รับผู้มีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพรังสีเทคนิค)

๒.

ข้อมูลทั่วไปของคณะ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา ๔ ปี เนื้อหาการศึกษาเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ รังสีฟิสิกส์ เทคนิคและการประยุกต์ใช้รังสีต่างๆ เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีอิเล็กตรอน และอัลตราซาวด์ เป็นต้น เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาลใน ๓ สาขาย่อย คือ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อเตรียมพร้อมหลังสำเร็จการศึกษา

๓.

ความก้าวหน้าของวิชาชีพหรือตลาดงานในปัจจุบัน

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันยังถือว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลน หรือทำงานเป็นนักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการที่ทำงานวิจัยในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือทำงานเป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขาย ตามบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ หรือสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาการสร้างภาพทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์รังสี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔.

ติดต่อสอบถาม

 

งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑-๗๘ ต่อ ๒๘๔๒,๒๘๔๓
โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๔๓๘๐
E-mail : mtsir@mahidol.ac.th
เว็บไซท์ : www.mt.mahidol.ac.th

 

top