www.mahidol.ac.th

Undergraduate Quota Admission 2010

คณะวิทยาศาสตร์ (รหัสคณะ ๐๕)

โครงการศรีตรังทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พญาไท (รหัสหลักสูตร ๐๓)

๑.

คุณสมบัติทั่วไป
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

๒.

คุณสมบัติทางการศึกษา 
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  และมีเพิ่มเติม ดังนี้

 (๒.๑) คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

 (๒.๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๓.

คุณสมบัติเฉพาะ
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนทั่วประเทศ

๓.๒ ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์

๓.๓ เป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์จนจบปริญญาเอกและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

๔.

จำนวนรับในระบบโควตา
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เขตพญาไท จำนวน ๕๐ คน

๕.

การสอบ

 

๕.๑ การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ ๔ ฉบับ ได้แก่ เคมีและฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ๑ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย-สังคมศึกษา

การประกาศผลข้อเขียน วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจะคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของทุกวิชาที่สอบข้อเขียนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และประกาศรายชื่อเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ เป็นจำนวนประมาณสองเท่าของจำนวนที่จะรับเพื่อเข้าสอบในข้อ ๕.๒ และ ๕.๓

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครในโครงการศรีตรังทอง ที่สอบในระบบโควตาครั้งนี้แต่ได้คะแนนข้อเขียนไม่ถึงเกณฑ์การให้ทุน แต่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการการสอบคัดเลือกเห็นว่าสามารถเรียนได้ จะได้รับสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยไม่ได้รับทุน

๕.๒ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ มีการทดสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพ

๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งวันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งในการประกาศผลการสอบข้อเขียน

ค่าสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ ประมาณ ๒๐๐ บาท

ค่าตรวจร่างกาย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๖.

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

คณะฯ และมหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน และประกาศผู้ได้สิทธิ์สำรองจำนวนหนึ่ง เมื่อมีผู้สละสิทธิ์จะให้ผู้มีสิทธิ์สำรองยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อไป

๗.

การลงทะเบียนเข้าศึกษาและการทำสัญญา
 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดภายหลัง ผู้ไม่มาลงทะเบียนและทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาตามกำหนด คณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไม่มีการติดต่อใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งยกเลิกชื่อที่จัดส่งไปให้ สอท.ล่วงหน้าแล้วแต่อย่างใด

๘.

 ข้อมูลโครงการศรีตรังทอง และการจัดการเรียนการสอน
 

๘.๑ สาขาวิชาเอกที่ศึกษาที่เขตพญาไท ได้แก่ เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

๘.๒ โครงการศรีตรังทองให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

ทุนโครงการศรีตรังทอง ระดับปริญญาตรี

จำนวนเงิน (บาท)

ทุนการศึกษา ปีละ

๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตามจ่ายจริง

ค่าหนังสือประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร

๕,๐๐๐ บาท (ตามจ่ายจริง)

ค่าโครงงานวิจัยตลอดหลักสูตร

ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ตามความเหมาะสม

๘.๓ นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๓ ตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเรียนในหลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย และการเรียนขั้นสูง เมื่อจบแล้วสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องเรียนผ่านปริญญาโท

๘.๔ นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรพิสิฐวิธานที่มีคะแนน ๓.๕๐ ขึ้นไป เมื่ออยู่ในชั้นปี ๓ หรือ ปี ๔ จะมีสิทธิ์สมัครรับทุนไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (๔-๖ เดือน) โดยข้อผูกพันหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คือต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ได้รับทุนไปศึกษาหรือไปวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

๘.๕ เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุนโครงการศรีตรังทอง

(๑) ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ต้องการรับทุนจะต้องยินยอมให้ตัดสิทธิ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกระบบแอดมิชชันกลางที่จัดสอบโดย สอท.

(๒) ต้องทำสัญญารับทุนการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และไม่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดหลังการทำสัญญาแล้ว

(๓) การเรียนในโครงการฯ ในระดับปริญญาตรีจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม และเกรดเฉลี่ยประจำภาคทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ส่วนการเรียนในระดับปริญญาเอกโดยได้รับทุน จะต้องศึกษาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕

(๔) การออกจากโครงการฯ โดยไม่สำเร็จการศึกษา ต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนสองเท่าของทุนที่ได้รับ เว้นแต่คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ออกโดยไม่ใช้ทุน

(๕) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการศรีตรังทอง และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการรับทุนโครงการศรีตรังทอง ได้ตามข้อ ๙

๙.

การติดต่อและสอบถามข้อมูล
 

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๕๐๕๐-๔

โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๓

E-mail : scnnc@mahidol.ac.th

เว็บไซท์ :  www.sc.mahidol.ac.th/sced

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.
เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
ปรับปรุงล่าสุด : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ออกแบบและพัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล