www.mahidol.ac.th

Undergraduate Quota Admission 2010

คณะวิทยาศาสตร์ (รหัสคณะ ๐๕)

โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พญาไท (รหัสหลักสูตร ๐๔)

๑.

คุณสมบัติทั่วไป
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

๒.

คุณสมบัติทางการศึกษา
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยใน โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

๓.

คุณสมบัติเฉพาะ
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ นักเรียนที่อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช

๓.๒ ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์

๓.๓ เป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

๔.

 จำนวนรับในระบบโควตา
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เขตพญาไท จำนวน ๒๔ คน*
 * โครงการทุนศรีตรังทอง ให้กับผู้สมัครในโควตาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ ทั้ง ๑๒ แห่ง รวมจำนวน ๕ ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ผู้สมัครที่จะมีสิทธิ์รับทุนได้จะต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาเช่นเดียวกับผู้สมัครรับทุนในโครงการศรีตรังทอง

 

๕.

การสอบ

 

๕.๑ การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ ๔ ฉบับ ได้แก่ เคมีและฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ๑ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย-สังคมศึกษา

การประกาศผลข้อเขียน วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจะคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของทุกวิชาที่สอบข้อเขียนทุกวิชาและประกาศรายชื่อเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ เป็นจำนวนประมาณสองเท่าของจำนวนที่จะรับเพื่อเข้าสอบในข้อ ๕.๒ และ ๕.๓

๕.๒ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ มีการทดสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพ

๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งวันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งในการประกาศผลการสอบข้อเขียน

ค่าสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ ประมาณ ๒๐๐ บาท

ค่าตรวจร่างกาย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๖.

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

คณะฯ และมหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน และประกาศผู้ได้สิทธิ์สำรองจำนวนหนึ่ง เมื่อมีผู้สละสิทธิ์จะให้ผู้มีสิทธิ์สำรองยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อไป

๗.

การลงทะเบียนเข้าศึกษา  และการทำสัญญา
 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดภายหลัง ผู้ไม่มาลงทะเบียนและทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาตามกำหนด คณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไม่มีการติดต่อใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งยกเลิกชื่อที่จัดส่งไปให้ สอท.ล่วงหน้าแล้วแต่อย่างใด

๘.

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
 

เหมือนกับโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

๙.

การติดต่อและสอบถามข้อมูล
 

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๕๐๕๐-๔

โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๓

E-mail : scnnc@mahidol.ac.th

เว็บไซท์ :  www.sc.mahidol.ac.th/sced

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.
เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
ปรับปรุงล่าสุด : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ออกแบบและพัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล