www.mahidol.ac.th

Undergraduate Quota Admission 2010

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข (รหัสโครงการ ๗๐)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

(รหัสหลักสูตร ๑๑)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

(รหัสหลักสูตร ๒๑)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

(รหัสหลักสูตร ๓๑)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

(รหัสหลักสูตร ๔๑)

๑.

คุณสมบัติทั่วไป
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

๒.

คุณสมบัติทางการศึกษา
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า๓.๐๐

.

คุณสมบัติเฉพาะ
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ จะต้องศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔–ม.๖) ในจังหวัดที่ตนสมัคร เช่น เรียนในโรงเรียนที่จังหวัดราชบุรี สมัครได้เฉพาะโควตาของจังหวัดราชบุรี

๓.๒ ผู้สมัคร รวมทั้งบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีภูมิลำเนาอยู่หรือเคยอยู่ในจังหวัดและ/หรือ กลุ่มจังหวัดที่ผู้สมัครใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปีติดต่อกัน โดยมีหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร รวมทั้งของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

๓.๓ อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดการรับสมัคร

๓.๔ มีประวัติความประพฤติดี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทน

๓.๕ มีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตดี ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกำหนดตามคุณสมบัติ (ดูรายละเอียด) และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

๓.๖ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในหลักสูตรของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จนจบหลักสูตร และเมื่อสำเร็จจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในภูมิลำเนาของตนเองหรือ ภูมิลำเนาที่ขาดแคลนแพทย์ ตามที่กระทรวงฯ กำหนด

๓.๗ ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต

๓.๘ ผู้ที่ยื่นใบสมัครในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบททั้งในโควตาปกติ และโควตาทุนของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ทุน ODOD, One District One Doctor) ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ ตลอดจนสัญญาการชดใช้ทุน (รายละเอียดการสมัคร ศึกษาได้จากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับสมัครนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่สาธารณสุขจังหวัด หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่รับสมัคร ข้อผูกพันการชดใช้ทุนโดยสังเขปให้ดูในข้อ ๖ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ตามข้อ ๑๑)

๓.๙ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน ODOD ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง จะต้องสมัครและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของศูนย์แพทย์นั้น เมื่อผ่านการเข้าค่ายและได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ จึงจะมีสิทธิ์สมัครและสอบในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทุน ODOD ทั้งนี้จะพิจารณาการให้ทุนโดยเรียงตามลำดับคะแนนร่วมกับโครงการปกติ และต้องได้คะแนนรวมของทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐
(ดูภาคผนวก ฌ)
 

๔.

 จำนวนรับในโควตาปกติและจำนวนทุนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
 

รหัสคณะ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

รหัสหลักสูตร

โควตาจังหวัด

จำนวนรับ (คน)

๗๐

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รวมรับทั้งหมด ๔๘ คน

(ทุน ODOD ๑๖ คน แบ่งเป็น จ.นครราชสีมา ๙ คน / จ.ชัยภูมิ ๗ คน) *

๑๑

นครราชสีมา

๑๘

๑๑

บุรีรัมย์

๑๐

๑๑

สุรินทร์

๑๐

๑๑

ชัยภูมิ

๑๐

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

รวมรับทั้งหมด ๓๒ คน

(ทุน ODOD ๑๐ คน แบ่งเป็น

จ.นครสวรรค์ ๘ คน / จ.อุทัยธานี ๒ คน) *

๒๑

นครสวรรค์

๑๕

๒๑

อุทัยธานี

๒๑

กำแพงเพชร

๒๑

พิจิตร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลราชบุรี

รวมรับทั้งหมด ๓๒ คน
(ทุน ODOD ๘ คน แบ่งเป็น จ.ราชบุรี ๒ คน / จ.เพชรบุรี ๓ คน / จ.ประจวบฯ ๓ คน) *

๓๑

กาญจนบุรี

๓๑

ราชบุรี

 

๓๑

สุพรรณบุรี

 

๓๑

เพชรบุรี

๓๑

ประจวบคีรีขันธ์

๓๑

สมุทรสาคร

๓๑

สมุทรสงคราม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

รวมรับทั้งหมด ๒๔ คน

(ทุน ODOD ๑๒ คน แบ่งเป็น

จ.นครศรีธรรมราช ๑๐ คน / จ.กระบี่ ๑ คน / จ.พังงา ๑ คน)

๔๑

นครศรีธรรมราช

๒๐

๔๑

กระบี่

๔๑

พังงา

 

 

 

* ๑. ดูเงื่อนไขการสมัครและข้อผูกพันในเอกสารแนบท้ายประกาศก่อนสมัคร
๒. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ทุน ODOD) ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการคัดเลือกด้วยเกณฑ์ เช่นเดียวกับโควตาปกติ

๓. กรณีที่คัดเลือกผู้สมัครในโครงการ ODOD ได้ไม่เต็มจำนวน จะรับจำนวนผู้ที่สมัครในโควตาปกติให้เต็ม ตามโควตาของแต่ละศูนย์ โดยเรียงตามลำดับคะแนนของการสอบทั้งหมด

๕.

สถานที่รับสมัคร

 

๕.๑ ใช้ใบสมัคร แบบ มม.๐๒ ของระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อการสมัครและระบุความต้องการสมัครในโควตาปกติหรือโควตาทุน ODOD อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล จะไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์และ/หรือการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้ได้รับสิทธิ์สมัครในโควตาของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศูนย์แพทย์จะส่งชื่อเพื่อสมัครและจะ ออกค่าใช้จ่ายในการสมัครและการเข้าสอบหลังผ่านข้อเขียนทั้งหมด

๕.๒ นำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัครสอบข้อเขียน ๕๐๐ บาท (เป็นเงินสด) ด้วย ตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่จังหวัดนั้นสังกัด ยกเว้นโควตาของจังหวัดนครสวรรค์ ให้ ไปสมัครกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

๖.

ข้อผูกพันในการเข้าโครงการฯ และการใช้ทุน (โดยสังเขป)

 

๖.๑ ผู้ที่ต้องการศึกษาในโครงการฯ จะต้องยินยอมให้ตัดสิทธิ์การคัดเลือกระบบกลางในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ดำเนินการโดย กสพท. และการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันกลางผ่าน สอท.

๖.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบททั้งโควตาปกติและโควตาทุน ODOD จะต้องทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการฯ อย่างเต็มความสามารถจนจบหลักสูตร กรณีที่ลาออก เปลี่ยนหลักสูตร ย้ายคณะ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือละทิ้งการเรียน อันเป็นผลให้ไม่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะต้องชดใช้เงินตามสัญญาและตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๖.๓ ผู้ที่จบการศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทในโควตาปกติ จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องชดใช้เงิน เป็นจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) แทนการปฏิบัติงาน

๖.๔ ผู้ที่จบการศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ที่รับทุนการศึกษาในโควตาทุน ODOD จะต้อง ปฏิบัติงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยสังเขปดังนี้

(๑) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในอำเภอ หรือในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา หรือในจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลา ๑๒ ปี ติดต่อกัน กรณีที่ผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องชดใช้เงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) แทนการปฏิบัติงาน

(๒) ผู้รับทุนจะได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนหลังฝึกอบรมแล้วให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นต้นสังกัด และระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่นับรวมเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน ตามเงื่อนไขเวลาและสาขาวิชาดังนี้

(ก) ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๔ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก และเวชศาสตร์ครอบครัว

(ข) ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๕ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

(ค) ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๖ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา และกุมารเวชศาสตร์

(ง) การเข้าฝึกอบรมสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ (ก) (ข) และ (ค) ให้เป็นไปตาม ความเหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขและต้นสังกัด
 

๗.

การสอบ

 

๗.๑ การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ ๔ ฉบับ ได้แก่ เคมีและฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ๑ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย-สังคมศึกษา

 

การประกาศผลข้อเขียน

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
คณะวิทยาศาสตร์ จะคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของทุกวิชาที่สอบข้อเขียน ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ และประกาศรายชื่อเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ เป็นจำนวนประมาณสามเท่าของจำนวนที่จะรับเพื่อเข้าสอบในข้อ ๗.๒

๗.๒ การสอบวิชาเฉพาะ และสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกอบด้วยการทดสอบในกิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์ทางการแพทย์ และการสอบสัมภาษณ์ ใช้เวลา ๒-๓ วัน นอกจากนี้ยังต้องผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตด้วย

 

ศูนย์แพทย์ฯ

กิจกรรมกลุ่ม

สอบสัมภาษณ์

สถานที่

รพ.ราชบุรี

๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

อาคารศูนย์แพทย์ฯ

รพม.นครศรีธรรมราช

๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

อาคารศูนย์แพทย์ฯ

รพม.นครราชสีมา

๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

อาคารศูนย์แพทย์ฯ

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

อาคารศูนย์แพทย์ฯ

 

ค่าธรรมเนียมการทดสอบในกิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์และสอบสัมภาษณ์ ๑,๒๐๐ บาท

ค่าตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ประมาณ ๗๐๐ บาท

หมายเหตุ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาแต่ละแห่งจะส่งชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครและออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครในโควตาทุน ODOD ที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบตามข้อ ๗.๒ ทั้งหมด

๘.

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
 

          วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

๘.๑ เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนนสอบข้อเขียนวิชาสามัญ (๗๕%) กิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์ฯ และสัมภาษณ์ (๒๕%)

๘.๒ การประกาศจะให้สิทธิ์แก่ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน (ตัวจริง) และผู้ได้สิทธิ์สำรองจำนวนหนึ่ง เมื่อตัวจริงสละสิทธิ์จะให้ผู้ได้สิทธิ์สำรอง (เรียงตามคะแนน) ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อไป

๘.๓ สถานที่ประกาศผลการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีโควตา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง และเว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.sc.mahidol.ac.th/sced

๘.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะถูกส่งชื่อไปเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครในระบบที่ กสพท. และแอดมิชชันกลาง ที่ สอท. ดำเนินการ

๙.

การลงทะเบียน
 

มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์แพทย์ฯ จะประกาศรายละเอียดในภายหลัง ผู้ไม่มาลงทะเบียนและทำสัญญา เพื่อเข้าศึกษาตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไม่มีการติดต่อใดๆ มหาวิทยาลัย จะไม่แจ้งยกเลิกชื่อที่จัดส่งไปให้ กสพท. และ สอท. ล่วงหน้าแล้วแต่อย่างใด

๑๐.

ข้อมูลหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน  
 

๑๐.๑ เป็นหลักสูตร ๖ ปี โดย ๓ ปีแรกอยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ และ ๓ ปีหลังอยู่ในความดูแลของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่สังกัด (ยกเว้นศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.ราชบุรี ปีที่ ๒-๓ อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีที่ ๔-๖ อยู่ในความดูแลของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.ราชบุรี)

๑๐.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ทุกศูนย์เรียนร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๑๐.๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ ของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.ราชบุรี เรียนร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ ของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ อีก ๓ แห่ง เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

๑๐.๔ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคปลาย หรือชั้นปีที่ ๔ เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่สังกัดจนจบหลักสูตร

๑๑.

การติดต่อและสอบถามข้อมูล
 

ข้อมูลในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

สอบถามได้ที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก หรือสาธารณสุขจังหวัดที่สมัคร หรือ
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ : ๐-๒๕๙๐-๑๙๗๙

โทรสาร : ๐-๒๕๙๐-๑๙๘๐

E-mail : ocpird@health.moph.go.th

เว็บไซท์  :  www.cpird.org

ข้อมูลการสมัครสอบ และการศึกษาในหลักสูตร สอบถามได้ที่

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๕๐๕๐-๔

โทรสาร : ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๓

E-mail : scnnc@mahidol.ac.th

เว็บไซท์ : www.sc.mahidol.ac.th/sced

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.
เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
ปรับปรุงล่าสุด : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ออกแบบและพัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล