ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พย.บ. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 12 พ.ค. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ระบบมหิดลรับตรง วันที่ 8 ก.พ. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสถานการสมัครสมบูรณ์ ระบบมหิดลรับตรง 21 ธ.ค. 2559 "หากไม่พบรายชื่อ โทร.02-849-4590,4596-7 ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2559"
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท วันที่ 8 ธ.ค. 2559
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท) วันที่ 1 พ.ย. 2559
รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล