ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรหัสระบุตัวบุคคล

(คลิก) รับรหัสระบุตัวบุคคล

02-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

07-คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

12-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

13-คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

14-มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี

 

19-โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

กองบริหารการศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2849-4590, 0-2849-4595-97
Copyright © 2017 Mahidol University. All rights reserved.