บทความล่าสุด

4 กรกฎาคม 2567

เวชศาสตร์เขตร้อน-ทันตะ-สาธารณสุข ม.หิดล เปิดตัวโครงการ Low Sodium Campaign

เวชศาสตร์เขตร้อน-ทันตะ-สาธารณสุข ม.หิดล เปิดตัวโครงการ Low Sodium Campaign มุ่งสร้างเสริมให้บุคลากรมหิดลมีสุขภาพดีด้วยการลดบริโภคโซเดียม
28 มิถุนายน 2567

รพ.สต.บ้านศาลาวัน จัดงาน “โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไตแบบมุ่งเป้า

“โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ในทุกวัน โดย รพ.สต.บ้านศาลาวัน
27 มิถุนายน 2567

Mahidol University SDGs Showcase 2024

มหิดลจัดงานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024 ตอบสนองเป้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ (Sustainable Development Goals)
26 มิถุนายน 2567

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Low Sodium Campaign “Good life, Less sodium”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุท่านเข้าร่วมกิจกรรม Low Sodium Campaign ภายใต้แนวคิด “Good life, Less sodium”
21 มิถุนายน 2567

มหิดลจัดงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024”

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024 (Mahidol University’s SDGs Showcase 2024)
ข่าวและกิจกรรม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ
เด็กและเยาวชน
บริการชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มเปราะบาง
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
ข่าวและกิจกรรม

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศด้วยผลงานทางวิชาการ

4 กรกฎาคม 2567

เวชศาสตร์เขตร้อน-ทันตะ-สาธารณสุข ม.หิดล เปิดตัวโครงการ Low Sodium Campaign

เวชศาสตร์เขตร้อน-ทันตะ-สาธารณสุข ม.หิดล เปิดตัวโครงการ Low Sodium Campaign มุ่งสร้างเสริมให้บุคลากรมหิดลมีสุขภาพดีด้วยการลดบริโภคโซเดียม
28 มิถุนายน 2567

รพ.สต.บ้านศาลาวัน จัดงาน “โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไตแบบมุ่งเป้า

“โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ในทุกวัน โดย รพ.สต.บ้านศาลาวัน
สุขภาพ

สร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ ด้วยองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง

4 กรกฎาคม 2567

เวชศาสตร์เขตร้อน-ทันตะ-สาธารณสุข ม.หิดล เปิดตัวโครงการ Low Sodium Campaign

เวชศาสตร์เขตร้อน-ทันตะ-สาธารณสุข ม.หิดล เปิดตัวโครงการ Low Sodium Campaign มุ่งสร้างเสริมให้บุคลากรมหิดลมีสุขภาพดีด้วยการลดบริโภคโซเดียม
28 มิถุนายน 2567

รพ.สต.บ้านศาลาวัน จัดงาน “โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไตแบบมุ่งเป้า

“โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ในทุกวัน โดย รพ.สต.บ้านศาลาวัน
ผู้สูงอายุ

สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนระบบดูแลและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ อันนำไปสู่สังคมสูงวัยคุณภาพ

28 มิถุนายน 2567

รพ.สต.บ้านศาลาวัน จัดงาน “โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไตแบบมุ่งเป้า

“โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ในทุกวัน โดย รพ.สต.บ้านศาลาวัน
14 มิถุนายน 2567

มหิดลทะยานสู่อันดับที่ 19 ของโลกใน THE Impact Ranking 2024

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย
เด็กและเยาวชน

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ยกระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

14 มิถุนายน 2567

มหิดลทะยานสู่อันดับที่ 19 ของโลกใน THE Impact Ranking 2024

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2567

มหิดล – พม. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

มหิดล – พม. เสริมสร้างความเข้มแข็งหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองประเด็น SDGs 17 ประการ
บริการชุมชน

ตอบแทนชุมชนและสังคมด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามทักษะและความสนใจอย่างมีส่วนร่วม

14 มิถุนายน 2567

มหิดลทะยานสู่อันดับที่ 19 ของโลกใน THE Impact Ranking 2024

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย
13 มิถุนายน 2567

มหิดลเข้าร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.นครปฐม ประจำปี 2567

มหิดลร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติฯ
ศิลปวัฒนธรรม

ทำนุบำรุงรากฐานแห่งวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อ คติชน พีธีกรรม ประเพณี ดนตรี การละเล่น มหรสพ และภาษา

14 มิถุนายน 2567

มหิดลทะยานสู่อันดับที่ 19 ของโลกใน THE Impact Ranking 2024

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย
12 มีนาคม 2567

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม”

วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรม “ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม” ภายใต้โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม
กลุ่มเปราะบาง

ส่งเสริมการตระหนักรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของความแตกต่างทางกายภาพ ยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณะและโอกาสทางสังคมของแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียม

28 มิถุนายน 2567

รพ.สต.บ้านศาลาวัน จัดงาน “โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไตแบบมุ่งเป้า

“โครงการชะลอไตเสื่อม” เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ในทุกวัน โดย รพ.สต.บ้านศาลาวัน
14 มิถุนายน 2567

มหิดลทะยานสู่อันดับที่ 19 ของโลกใน THE Impact Ranking 2024

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการฟื้นฟูและป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

27 มิถุนายน 2567

Mahidol University SDGs Showcase 2024

มหิดลจัดงานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024 ตอบสนองเป้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ (Sustainable Development Goals)
14 มิถุนายน 2567

มหิดลทะยานสู่อันดับที่ 19 ของโลกใน THE Impact Ranking 2024

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย
เศรษฐกิจ

นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในทุกระดับ

14 มิถุนายน 2567

มหิดลทะยานสู่อันดับที่ 19 ของโลกใน THE Impact Ranking 2024

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย
17 พฤษภาคม 2567

มหิดล – กสร. – กรมอนามัย ผนึกกำลังความร่วมมือโครงการ WBFW

มหิดล – กสร. – กรมอนามัย ร่วมลงนาม MOU โครงการ WBFW ขับเคลื่อนความเป็นแม่ในสถานประกอบการ

ยอดนิยม

22 มีนาคม 2567

“รักและห่วง (ไต) เด็กไทยแข็งแรง by ครู” เสริมความรู้เด็กปฐมวัยด้านสุขภาวะในห้องเรียน

สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสริมความรู้เด็กปฐมวัยลดการบริโภคโซเดียมในห้องเรียน
21 มีนาคม 2567

“ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสงฆ์ไทยให้ไกลโรค NCDs

วิทยาลัยศาสนศึกษาดำเนินกิจกรรม “ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม” ช่วยให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดีจากการลดบริโภคโซเดียมจากการรับประทานอาหารที่ถูกหลักและเหมาะสม
29 มีนาคม 2567

มหิดลจัดกิจกรรม “Salt Less for Better Life & Healthy”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Salt Less for Better Life & Healthy” ตามนโยบายมหาวิทยลัยสุขภาพดีด้วยการลดบริโภคโซเดียม
14 มิถุนายน 2567

มหิดลทะยานสู่อันดับที่ 19 ของโลกใน THE Impact Ranking 2024

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top