คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยราชสุดา

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาลัยศาสนศึกษา

คณะกายภาพบำบัด

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2556

 

ระบบมหิดลโควตา

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

การคัดเลือกโดย กสพท.

ระบบแอดมิชชันกลาง

ระบบรับตรงของคณะ/วิทยาลัย

ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดระเบียบการ

ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing House

 
   

 

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 10, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012