ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท ของ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชนบท คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งการคัดเลือกจะดำเนินการเหมือนกับปีการศึกษา 2555 กล่าวคือผู้สมัครจะต้องสมัครและสอบข้อเขียนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้สมัครรับทุนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จะต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียนซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 121-143 (ในเอกสาร)

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 10, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012