การคัดเลือกโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

ในปีการศึกษา 2556 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดำเนินการรับสมัคร และจัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของสถาบันต่อไปนี้

(1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(6) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(11) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(12) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

(13) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(14) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(15) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(16) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(17) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรที่ร่วมในการคัดเลือก โดย กสพท. 3 หลักสูตร ได้แก่

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนรับ 250 คน

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนรับ 156 คน

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 80 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรข้างต้นของมหาวิทยาลัยมหิดลให้สมัครและปฏิบัติตามประกาศของ กสพท. ซึ่งจะมีการสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และจะต้องสมัครและสอบข้อเขียนรับตรงร่วมในรายวิชาสามัญ 7 วิชาที่ดำเนินการโดย สทศ. ด้วย รายละเอียดของกำหนดการรับสมัครและการดำเนินการให้ติดตามประกาศของ กสพท. และทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล www9.si.mahidol.ac.th เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี www.ra.mahidol.ac.th และเว็บไซต์ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ www.dt.mahidol.ac.th

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 10, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012