ระบบแอดมิชชันกลาง (Central Admission)

การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันกลาง ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นดังนี้

(1) เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 (GPAX) ร้อยละ 20

(2) คะแนน O-NET ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 30

(3) คะแนน GAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร้อยละ 10-50

(4) คะแนน PAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร้อยละ 0-40

ผู้สนใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สมัครและเข้าสอบ O-NET, GAT และ PAT กับสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th และสมัครเลือกหลักสูตรและสถาบันที่ต้องการศึกษากับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 10, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012