ระบบรับตรงของคณะ/วิทยาลัย

คณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล บางคณะมีหลักสูตรหรือโครงการพิเศษ ที่รับสมัครและคัดเลือกเป็นพิเศษนอกเหนือจากระบบข้างต้น เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่รับผู้มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ หรือหลักสูตรที่รับผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเช่นกีฬา และดนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครโดยให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกเองทั้งหมด หลักสูตรที่เปิดรับโดยวิธีนี้มีอยู่ในตาราง ผู้สนใจสามารถติดต่อที่คณะและวิทยาลัยเหล่านั้นโดยตรง

สรุปจำนวนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 5 ระบบ ของปีการศึกษา 2556 เกณฑ์การคัดเลือกในระบบมหิดลโควตา และระบบมหิดลชนบท แสดงในตาราง

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 10, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012