คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. คุณสมบัติทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะ

2.1 คุณสมบัติทางการศึกษา

ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาในโรงเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้ของวิชาต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1)

คุณวุฒิการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ระบุว่ารับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และหรือรับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะ (ดูรายละเอียดในข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร)

(2)

รายวิชาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกหลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องผ่านการศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ์ ดังนี้

(ก)

หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานต้องเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้ คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศจะต้องนำหลักสูตร และ/หรือสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสำนักวิชาการ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

(ข)

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เทียบเท่าเกณฑ์ที่กำหนดของหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้มีการศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ

สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรอื่นๆ จะต้องได้รับการเทียบหลักสูตร และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าได้ศึกษารายวิชาต่างๆ รวมทั้งศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น

ระบบมหิดลโควตา ไม่รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันในต่างประเทศ ผู้ที่เรียนในหลักสูตรต่างประเทศให้สมัครในระบบกลาง (Admissions) ของ สอท.

(3)

คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)

การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมสำหรับการรับสมัครในระบบมหิดลโควตาจะใช้ 4 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร และใช้ครบ 6 ภาคการศึกษาสำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา

(ก)

ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 มีสิทธิ์สมัครระบบมหิดลโควตาของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้

โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(ข)

ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 มีสิทธิ์สมัครระบบมหิดลโควตาของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านวิชาการ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมชีวการแพทย์

โควตาโครงการพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

(ค)

ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 มีสิทธิ์สมัครระบบมหิดลโควตาของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และพฤกษศาสตร์ โดยได้รับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับทุนในโครงการศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย และสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

(ง)

ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 มีสิทธิ์สมัครระบบมหิดลโควตา ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และสาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ และโควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

(จ)

ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลโควตาของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์การเกษตร และธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

(ฉ)

ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม ได้แก่ หลักสูตรต่อไปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ที่รับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ที่รับผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่กำหนด GPAX ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

(4)

คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)

การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับการสมัครในระบบมหิดลโควตา ใช้ 4 ภาคการศึกษา (ม.4-5) และใช้ครบ 6 ภาคการศึกษา (ม.4-6) ในการได้สิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ มีดังนี้

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า3.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ และโครงการศรีตรังทอง กำหนดคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์

- โควตาวิทยาเขต กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

- โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์

- โควตาวิทยาเขต กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

- โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 10, 2012 30, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012 30, 2012