ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้สมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทและโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2556

1. การรับสมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555

นักเรียนสมัครออนไลน์โดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล (ค่าสมัครและสอบข้อเขียน 700 บาท)

2. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่นั่งสอบ และสนามสอบ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อว่ามหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัครและซองเอกสารหลักฐาน และจัดที่นั่งสอบให้แล้ว

3. การสอบข้อเขียน 4 ฉบับ 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

นักเรียนเข้าสอบข้อเขียนที่สนามสอบตามที่ประกาศ

4. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผู้ผ่านข้อเขียน

วันที่ 13 ธันวาคม 2555

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่

ในการร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือสอบวิชาเฉพาะ ตรวจร่างกายและสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์

5. การส่งแบบตอบรับเพื่อรับการคัดเลือกขั้นต่อไป

วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2555

นักเรียนแจ้งการตอบรับการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ตรวจร่างกายและสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์

ไปยังศูนย์แพทย์ที่สมัคร / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะทันตแพทยศาสตร์

6. การสอบสัมภาษณ์หรือสอบวิชาเฉพาะ ตรวจร่างกาย สุขภาพจิต กิจกรรมกลุ่ม และอื่นๆ

วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2555

นักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์หรือวิชาเฉพาะ และตรวจร่างกาย/สุขภาพจิต/กิจกรรมกลุ่ม

ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร// คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะทันตแพทยศาสตร์

7. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 8 มกราคม 2556

นักเรียนดูประกาศผลการคัดเลือกและเตรียมลงทะเบียนเรียนออนไลน์

8. กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์

วันที่ 9-18 มกราคม 2556

นักเรียนกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) เพื่อรับรหัสประจำตัวนักศึกษา (ชั่วคราว)

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

9. การรายงานตัวและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการฯ

วันที่ 14 – 18 มกราคม 2556

นักเรียนทำสัญญาการเป็นนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท หรือโครงการผลิตทันตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะทันตแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้ที่ทำสัญญาแล้วจะถูกส่งไปตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ดำเนินการโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และส่งไปตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง ที่ดำเนินการโดย สอท.

10. การส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2556

นักเรียนส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการศึกษาจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด หากต่ำกว่าเกณฑ์จะหมดสิทธิ์การเข้าศึกษา

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อไป สอท. เพื่อคืนสิทธิ์ในการสมัครระบบกลาง

 

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 10, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012