ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ. พระนครศรีอยุธยา


    วันที่ 29 กันยายน ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกปฏิบัติงานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ณ วัดลาดชิต อำเภอผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการทันตกรรมทั่วไป และใส่ฟันเทียมพระราชทาน
    โดยวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,147 ชิ้น แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบล ลาดชิต อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และประชาชนที่มารับบริการทันตกรรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------