เสวนา : บทบาทท้องถิ่นกับหน่วยบริการสุขภาพร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 
 
 

 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังร่วมจัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “บทบาทท้องถิ่น กับ หน่วยบริการสุขภาพจะร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างไร” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีภาคีเครือข่ายทั้งภาคท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคประชาสังคม ภาคนโยบายและภาควิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมราว 70 คน นำการเสวนาและสรุปเสริมพลังโดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

--------------------------------------------------------------