คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
    วันที่ 14 ตุลาคม 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักเรียนระดับชั้นม.4 – ม.5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในค่าย ICT Junior Camp 2011 และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันคัดแยกสิ่งของที่ได้รับบริจาคและบรรจุใส่ถุงธารน้ำใจ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (สภากาชาดไทย)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------