หลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย


  หลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ดร. วีรเดช พันธ์วิศวาส ตัวแทนหลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมอบเงินบริจาคที่ได้จากการทำกิจกรรม MUIC DD: Open House 2011 ของหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคมที่ผ่านมา แก่ น.สพ. เอกสิทธิ์ ติยานันต์ ตัวแทนจากมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 28,000 บาท เพื่อนำไปใช้อนุรักษ์ ดูแลรักษาช้างเจ็บป่วย และนำไปใช้ประกอบการสาธารณกุศลอื่นๆของมูลนิธิต่อไป ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------