การประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนอำเภอพุทธมณฑลหลังอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนอำเภอพุทธมณฑลหลังอุทกภัย โดยมีแกนนำ 3 กลุ่มหลักนำเสนอการดำเนินงานได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ รับผิดชอบตำบลคลองโยง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รับผิดชอบตำบลศาลายา และสถาบันโภชนาการ รับผิดชอบตำบลมหาสวัสดิ์ นอกจากนี้ก็ยังหน่วยงานรวมทั้ง
บุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน อำเภอพุทธมณฑล

กิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด ความร่วมมือระหว่างชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่าย

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วม พื้นที่ ตำบลคลองโยง

 

 

---------------------------------------------------------------