การประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอำเภอพุทธมณฑลหลังอุทกภัย
ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์

 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 117 ชั้น 1 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันโภชนาการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ รูปแบบการจัดกิจกรรม การประสานงานต่างๆ รวมทั้งเรื่องงบประมาณกรดำเนินงาน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูอำเภอพุทธมณฑลหลังอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ณ วัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม
 

 

---------------------------------------------------------------