สำนักงานข้อมูลสมุนไพร เภสัชฯ ม.มหิดล จัดอบรมการใช้สมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ


 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมความรู้ เรื่อง ข้อมูลเอกสารทางวิชาการของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2554 ครั้งที่ 4 ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ต. บางกระเจ้า อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

การอบรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ตำรับยาสมุนไพรไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเป็นการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งของโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสมุนไพรเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ด้วยสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2554

 

 

---------------------------------------------------------------