นศ.เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมโครงการ “ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม”


 

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม” ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ หมู่บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และกระตุ้นจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วยรักษาและสร้างสมดุลให้แก่ธรรมชาติด้วยการปลูกป่าชายเลน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
 

 

 

---------------------------------------------------------------