วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนาพุทธมณฑลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร. มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ทำพิธีส่งมอบ โครงการพัฒนาพุทธมณฑลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยดร. กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรองพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการพัฒนาพุทธมณฑลเพิ่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาขาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามแนวคิดมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ได้มีการทำงานประสานข้ามศาสตร์อย่างบูรณาการ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พุทธมณฑล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้าด้านพระ พุทธศาสนา โครงการพัฒนาพุทธมณฑลฯ จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพุทธมณฑลเพื่อการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ พระพุทธศาสนา และเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนอีกด้วย  

 

 

---------------------------------------------------------------