จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


 

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ อรอนงค์ สงเจริญ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น อันดับที่ 1 ในการนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ “ จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : การสร้างสังคมเป็นสุขร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ภายใต้หัวข้อ "เท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" (Creative Equality Towards Inclusive Society) ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ