ติดต่อหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์

 

สำนักงานอธิการบดี

http://www.op.mahidol.ac.th
สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6000
โทรสาร 0-2800-2909, 0-2849-6211

สำนักงานอธิการบดี (กรุงเทพฯ)
272 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-5099
โทรสาร -

คณะ มี 17 คณะ คือ

คณะทันตแพทยศาสตร์

http://www.dt.mahidol.ac.th
6 ถ.โยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2200-7555
โทรสาร 0-2354-8520

ประวัติคณะคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

http://www.mt.mahidol.ac.th
บริเวณโรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
หมายเลขโทรศัพท์ 0–2411–2258 ต่อ 121,124
โทรสาร 0-2412-4110
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม 73170
โทร. 0–2441– 4371 ต่อ 2810 -2816 แฟ็กซ์ 0-2441-4380

ประวัติคณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

http://www.ns.mahidol.ac.th/
2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2419-7466-80
โทรสาร 0-2412-8415

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

http://www.ra.mahidol.ac.th
270 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-7308
โทรสาร 0-2354-7233

ประวัติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

http://www.si.mahidol.ac.th

2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2419-7000, 0-2419-7675-8
โทรสาร 0-2412-1371

ประวัติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะเภสัชศาสตร์

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
447 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2644-8677-91
โทรสาร 0-2354-4316, 0-2354-4326

คณะสัตวแพทยศาสตร์

http://www.vs.mahidol.ac.th
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5242-5
โทรสาร 0-2441-0937

คณะสาธารณสุขศาสตร์

http://www.ph.mahidol.ac.th
420/1 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-8543
โทรสาร 0-2354-8554, 0-2354-8558

คณะวิทยาศาสตร์

http://www.sc.mahidol.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 272 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5000
โทรสาร 0-2354-7165

คณะวิทยาศาสตร์ ( ศาลายา)
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9322 - 3
โทรสาร 02-441-9322

คณะวิศวกรรมศาสตร์

http://www.eg.mahidol.ac.th
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2889-2138, 0-2889-3770
โทรสาร 0-2441-9731

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

http://www.tm.mahidol.ac.th
420/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-9100-4, 0-2306-9100-9
โทรสาร 0-2354-9139

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

http://www.en.mahidol.ac.th
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5000
โทรสาร 0-2441-9509-10

คณะศิลปศาสตร์

http://www.ar.mahidol.ac.th
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-4401-4
โทรสาร 0-2441-4401-4 ext 112

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

http://www.sh.mahidol.ac.th
ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2840-76
โทรสาร 0-2441-9738

คณะกายภาพบำบัด

http://www.pt.mahidol.ac.th
(ชื่อเดิม : คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์)
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5450
โทรสาร 0-2441-5454

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://www.ict.mahidol.ac.th
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0909 (ศาลายา), 0-2354-4333 (พญาไท)
โทรสาร 0-2849-6099 (ศาลายา), 0-2354-7333 (พญาไท)

บัณฑิตวิทยาลัย

http://www.grad.mahidol.ac.th
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย)
โทรสาร 0-2441-9737

 

สถาบัน มี 8 สถาบัน คือ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

http://www.il.mahidol.ac.th

(ชื่อเดิม : สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้)
อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-9020-4 ต่อ 1301-1309
โทรสาร 0-2441-0479

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

http://www.aihd.mahidol.ac.th
(ชื่อเดิม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน)
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-9040-3
โทรสาร 0-2441-9044

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

http://www.ipsr.mahidol.ac.th
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0201-4
โทรสาร 0-2441-9333

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

http://www.lc.mahidol.ac.th
(ชื่อเดิม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท)
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2308 - 14
โทรสาร 0-2800-2332

สถาบันโภชนาการ

http://www.inmu.mahidol.ac.th
(ชื่อเดิม : สถาบันวิจัยโภชนาการ)
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2380
โทรสาร 0-2441-9344

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

http://www.mb.mahidol.ac.th

ชื่อเดิม : (สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-9003-7 ต่อ 1414
โทรสาร 0-2441-1013

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

http://www.cf.mahidol.ac.th

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0602-8
โทรสาร 0-2441-0167

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

http://www.ihrp.mahidol.ac.th/

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา อาคารสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 74130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-441-0813 ต่อ 1108-09
โทรสาร 02-441-0872-3

 

วิทยาลัย มี 6 วิทยาลัย คือ

วิทยาลัยการจัดการ

http://www.cmmu.mahidol.ac.th

69 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2206-2000
โทรสาร 0-2206-2090

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

http://www.music.mahidol.ac.th

25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2525
โทรสาร 0-2800-2530

วิทยาลัยนานาชาติ

http://www.muic.mahidol.ac.th

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5090
โทรสาร 0-2441-0629

วิทยาลัยราชสุดา

http://www.rs.mahidol.ac.th

111 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2889-5315-9
โทรสาร 0-2889-5308

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

http://www.ss.mahidol.ac.th

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-4295
โทรสาร 0-2889-3693

วิทยาลัยศาสนศึกษา

http://www.crs.mahidol.ac.th

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2630-39
โทรสาร 0-2800-2659

 

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.li.mahidol.ac.th

(ชื่อเดิม : สำนักหอสมุด)
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265
โทรสาร 0-2441-9580

 

ศูนย์ มี 11 ศูนย์ คือ

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

http://www.dc.mahidol.ac.th

อาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น2
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
272 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-7147-9
โทรสาร 0-2354-7150

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

http://www.ce.mahidol.ac.th

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5000 ext 4305
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-331-9482
โทรสาร 0-2441-5024

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

http://www.op.mahidol.ac.th/orau/

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6150, 0-2849-6152-4
โทรสาร 0-2849-6151

ศูนย์บริหารสินทรัพย์

http://intranet.mahidol/op/am/

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ งานวิเคราะห์การลงทุน 0-2849-6066, 6068
หมายเลขโทรศัพท์ งานบริหารและพัฒนาการลงทุน 0-2849-6069
หมายเลขโทรศัพท์ งานวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ 0-2849-6069
หมายเลขโทรศัพท์ งานบริหารงานทั่วไป จันทร์ทิพย์ 0-2849-6095, 96
หมายเลขโทรศัพท์ Tha Harmont by MU 0-2849-6031, 4128
โทรสาร 0-2849-6067

ศูนย์ตรวจสอบภายใน

http://www.op.mahidol.ac.th/ia/

สำนักงานอธิการบดี (ชั้น2) มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6097-8
โทรสาร 0-2849-6098

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

http://www.ac.mahidol.ac.th

(ชื่อเดิม : สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ)
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-9342, 0-2441-9698, 0-2441-9699 (สายตรง)
โทรสาร 0-2441-9341, 0-2441-0910

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

http://www.gj.mahidol.ac.th

999 ม.5 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6600
โทรสาร 0-2849-6666

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

http://www.mu-irb.mahidol.ac.th/

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6223-5
โทรสาร 0-2849-6223

ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา

http://www.ip.mahidol.ac.th/

ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6055-9
โทรสาร 0-2849-6065

ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักงานสาขาคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท)
ตึกฟิสิกส์ ห้อง P 111 ชั้น 1
272 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-5745-6, 02-644-5427,02-644-7346
เบอร์โทรสาร : 02-201-5746

ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

http://www.coshem.mahidol.ac.th/

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 02-441-4400 ต่อ 1171-3
โทรสาร 0-2441-9720

ศูนย์พัฒนาปัญญาคม

http://www.muwac.mahidol.ac.th/

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6050-3
โทรสาร 00-2849-6054

 

วิทยาเขต มี 3 วิทยาเขต คือ

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

http://www.acr.mahidol.ac.th/

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4552-3211
โทรสาร 0-4552-3211

วิทยาเขตกาญจนบุรี

http://ka.mahidol.ac.th/

199 หมู่ 9 ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
หมายเลขโทรศัพท์ 034-585060-5
โทรสาร 0-2849-6126, 034-585-077

วิทยาเขตนครสวรรค์

http://www.na.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หมายเลขโทรศัพท์ 088-2786883
โทรสาร 056-274-366

 
 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.muids.mahidol.ac.th/
อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร ชั้น 3
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0950-3
โทรสาร 0-2-441-0964

 
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.