อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

 

รักษาการแทนอธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
banchong.mah@mahidol.ac.th


 

 

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
โชคชัย เมธีไตรรัตน์

choakchai.mee@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ธันย์ สุภัทรพันธุ์

thanya.sub@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์

preecha.soo@mahidol.ac.th

     

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง


รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.
จุฑามณี สุทธิสีสังข์

chuthamanee.sut@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง
รวงผึ้ง สุทเธนทร์

ruengpung.sut@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

auemphorn.mut@mahidol.ac.th

     

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

suwat.ben@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.
สมภพ ประธานธุรารักษ์

sompop.pra@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.
กิติกร จามรดุสิต

kitikorn.cha@mahidol.ac.th

     

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศ
และวิทยาเขตกาญจนบุรี

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์


รองศาสตราจารย์ ดร.
นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

nopraenue.dhi@mahidol.edu


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

thatchavee.lee@mahidol.ac.th


อาจารย์ แพทย์หญิง
มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

mondhakarn.opr@mahidol.ac.th

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

   

นายแพทย์สุรพร ลอยหา
suraporn.loi@mahidol.ac.th

   
     
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.