อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

 

อธิการบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
udom.kac@mahidol.ac.th


 

 

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ

banchong.mah@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประดิษฐ์ สมประกิจ

pradit.som@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
โชคชัย เมธีไตรรัตน์

choakchai.mee@mahidol.ac.th

     

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล


ศาสตราจารย์ ดร.
ศันสนีย์ ไชยโรจน์
sansanee.cha@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

suwat.ben@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ธันย์ สุภัทรพันธุ์

thanya.sub@mahidol.ac.th

     

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่ง
แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ


รองศาสตราจารย์ ดร.
กิติกร จามรดุสิต

kitikorn.cha@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์

preecha.soo@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.
สมภพ ประธานธุรารักษ์

sompop.pra@mahidol.ac.th

     

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ


อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์
boonyanit.mat@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชิญโชค ศรขวัญ

chernchok.soa@mahidol.ac.th


นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
hansa.tae@mahidol.ac.th

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา


นายแพทย์เกษตร อมันตกุล
kaset.ama@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์
vilas.wuw@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ศรีสนิท อินทรมณี
-

     
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.