ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

     

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
(รักษาการแทน)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล


นางหฤทัย เที่ยงธรรม
harutai.thi@mahidol.ac.th


นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี
dircopga@mahidol.ac.th


นางจริยา ปัญญา
dircoppr@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางกีรติ สอนคุ้ม
kirati.sor@mahidol.ac.th


นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล
dircopfa@mahidol.ac.th


นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
theerapan.vim@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย


นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ
dircoppl@mahidol.ac.th


นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
dircopir@mahidol.ac.th


นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก
dircopra@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม


นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง
dircopla@mahidol.ac.th


นายสมชาติ พนาเกษม
dircopac@mahidol.ac.th


นายมาโนชญ์ เหล็กดำรง
manoch.lek@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน


นายปัญญา ธำรงธีระกุล
panya.tam@mahidol.ac.th


นายธรรญา สุขสมัย
thanya.suk@mahidol.ac.th


นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
Suwanna.jan@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา


-
-


รองศาสตราจารย์ ดร.
วิริยา ชินวรรโณ

wariya.chi@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
chatchawan.sil@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (รักษาการแทน)

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย
surapong.ler@mahidol.edu


ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
eakpant.pin@mahidol.ac.th

 
     
     
   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.