การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2545

รายงานประจำปี 2545 ฉบับเต็ม

ตรามหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติและความเป็นมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหาร

การศึกษา

การวิจัย

วิเทศสัมพันธ์

การบริการวิชาการแก่สังคม

กิจการนักศึกษา

การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และสิ่งแวดล้อม

บุคคลและหน่วยงานดีเด่น

บริการและสวัสดิการ

   

สารบัญตาราง

     

ตารางที่ 1

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ รายจ่ายจริงและการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2545 จำแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ตารางที่ 2

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2545 จำแนกตามประเภทและแผนงาน

ตารางที่ 3

งบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2545

ตารางที่ 4

งบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการไม่ผูกพันงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2545

ตารางที่ 5

งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2545

ตารางที่ 6

งบประมาณที่ได้รับจากเงินรายได้ ภาระผูกพัน รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2545 จำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 7

การใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2545 จำแนกตามแผนงาน

ตารางที่ 8

รายได้จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2545 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2545) จำแนกตามหน่วยงานและประเภทรายได้

ตารางที่ 9

จำนวนบุคลากร (อัตรามีคนครอง) และประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2545 ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2545) จำแนกตาม คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ

ตารางที่ 10

จำนวนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2545 ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2545) จำแนกตามสายงาน

ตารางที่ 11

จำนวนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2545 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2545) จำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 12

จำนวนอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2545 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2545) จำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ตารางที่ 13

จำนวนข้าราชการสายอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 52 ประจำปีงบประมาณ 2545 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2545) จำแนกตามสังกัดและตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 14

การเข้าสู่หน่วยงานและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2545) จำแนกตามประเภทการเข้าสู่หน่วยงาน ประเภทการสูญเสียและประเภทข้าราชการ

ตารางที่ 15

จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณที่ได้รับประจำปีงบประมาณ 2545 จำแนกตามแหล่งทุน

ตารางที่ 16

จำนวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ณ ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2545

   

สารบัญแผนภูมิ

     

แผนภูมิที่ 1

แสดงโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล

แผนภูมิที่ 2

แสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

แผนภูมิที่ 3

แสดงรายได้จากการบริหารงาน

แผนภูมิที่ 4

แสดงร้อยละของบุคลากรทั้งหมดซึ่งเป็นอัตรามีคนครอง จำแนกตามประเภทบุคลากร

แผนภูมิที่ 5

แสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 6

แสดงจำนวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล

แผนภูมิที่ 7

แสดงภาวะการหางานทำของบัณฑิต

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.