การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2546

รายงานประจำปี 2546 ฉบับเต็ม

ตรามหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติและความเป็นมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหาร

การศึกษา

การวิจัย

วิเทศสัมพันธ์

การบริการวิชาการแก่สังคม

กิจการนักศึกษา

การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และสิ่งแวดล้อม

บุคคลและหน่วยงานดีเด่น

บริการและสวัสดิการ

   

สารบัญตาราง

     

ตารางที่ 1

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2546 จำแนกตามประเภทและแผนงาน

ตารางที่ 2

งบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2546

ตารางที่ 3

งบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการไม่ผูกพันงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2546

ตารางที่ 4

งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2546

ตารางที่ 5

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ รายจ่ายจริงและการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2546 จำแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ตารางที่ 6

งบประมาณที่ได้รับจากเงินรายได้ ภาระผูกพัน รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2546 จำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 7

งบประมาณที่ได้รับจากเงินรายได้ ภาระผูกพัน รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2546 จำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 8

รายได้จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2546 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2546)จำแนกตามหน่วยงานและประเภทรายได้

ตารางที่ 9

จำนวนบุคลากร (อัตรามีคนครอง) และประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2546 ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2546) จำแนกตาม คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ

ตารางที่ 10

จำนวนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2546 ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2546) จำแนกตามสายงาน

ตารางที่ 11

จำนวนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2546 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2546) จำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 12

จำนวนข้าราชการ (สาย ก) ประจำปีงบประมาณ 2546 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2546) จำแนกตามหน่วยงาน และคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ตารางที่ 13

จำนวนข้าราชการสายอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2546 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2546) จำแนกตามสังกัดและตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 14

การเข้าสู่หน่วยงานและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2546 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2546) จำแนกตามประเภทการเข้าสู่หน่วยงาน ประเภทการสูญเสียและประเภทข้าราชการ

ตารางที่ 15

จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2546 จำแนกตามแหล่งทุน

ตารางที่ 16

จำนวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ณ ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2546

   

สารบัญแผนภูมิ

     

แผนภูมิที่ 1

แสดงโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล

แผนภูมิที่ 2

แสดงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546 ที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามแผนงาน/ด้าน/ประเภทรายจ่าย

แผนภูมิที่ 3

แสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

แผนภูมิที่ 4

แสดงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2546 ที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามแผนงาน/ด้าน/ประเภทรายจ่าย

แผนภูมิที่ 5

แสดงการใช้จ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2546

แผนภูมิที่ 6

แสดงการเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2546

แผนภูมิที่ 7

แสดงร้อยละของบุคลากรทั้งหมดซึ่งเป็นอัตรามีคนครอง จำแนกตามประเภทบุคลากร

แผนภูมิที่ 8

แสดงจำนวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2546

แผนภูมิที่ 9

แสดงร้อยละจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2546 จำแนกตามระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 10

แสดงร้อยละภาวะการหางานทำของบัณฑิต

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.