การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2550 ฉบับเต็ม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรามหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติและความเป็นมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหาร

การศึกษา

การวิจัย

เครือข่ายและความร่วมมือ

วิเทศสัมพันธ์

การบริการวิชาการแก่สังคม

กิจการนักศึกษา

การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา และสิ่งแวดล้อม

บุคลากรและหน่วยงานดีเด่น

บริการและสวัสดิการ

การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ 2550

   

สารบัญตาราง

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามผลผลิต

การใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามผลผลิต

จำนวนบุคลากร (อัตรามีคนครอง) และประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2550
( ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) จำแนกตาม คณะ/สถาบัน/สำ นัก/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ

จำนวนข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่รวมพนักงานเงินทุนวิจัยและพนักงานราชการ)
ประจำปีงบประมาณ 2550 ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) จำแนกตามสายงาน

จำนวนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประจำ ปีงบประมาณ 2550 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2550)
จำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิการศึกษา

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ(ข้าราชการ/พนักงานเงินอุดหนุน/พนักงานเงินรายได้/ พนักงานของหน่วยงาน)
ประจำปีงบประมาณ 2550 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) จำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

จำนวนข้าราชการสายวิชาการในมหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณ 2550 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2550)
จำแนกตามสังกัดและตำแหน่งทางวิชาการ

การเข้าสู่หน่วยงานและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2550 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) จำแนกตามประเภทการเข้าสู่หน่วยงานประเภทการสูญเสียและประเภทข้าราชการ

จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณที่ได้รับ ประจำ ปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามแหล่งทุน

จำนวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ณ ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2550

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2550

สารบัญแผนภูมิ

โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 ที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามผลผลิต/ประเภทรายจ่าย

การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2550 ที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามผลผลิต/ประเภทรายจ่าย

การใช้จ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2550

การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2550

ร้อยละของบุคลากรทั้งหมดซึ่งเป็นอัตรามีคนครอง จำแนกตามประเภทบุคลากร

จำนวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ ปีการศึกษา 2550

ร้อยละจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามระดับการศึกษา

ร้อยละภาวะการหางานทำของบัณฑิต

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.