การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2551 ฉบับเต็ม

สารจากอธิการบดี

สารบัญ รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรามหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติและความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ผลงานดีเด่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2551

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

 

สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ

สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ

สร้างความเป็นสากล

บุคลากร นักศึกษา และผลงานดีเด่น

 

รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานอื่นๆ

 

การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครือข่ายและความร่วมมือ

การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551

ข้อมูลพื้นฐาน

 

งบประมาณปี 2551

บุคลากรในปีงบประมาณ 2551

หลักสูตรการศึกษา และนักศึกษา ปีการศึกษา 2551

แผนที่มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อหน่วยงาน

คณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.