การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2552 ฉบับเต็ม

สารบัญ รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล

สารจากอธิการบดี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรามหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติมหาวิทยาลัย

บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานดีเด่น

ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

คณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.