การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2554 ฉบับเต็ม

สารบัญ รายงานประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล

ตราสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สารจากอธิการบดี

ประวัติมหาวิทยาลัย

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย

บุคลากร นักศึกษา ผลงานดีเด่น

การวิจัย

การศึกษา

การบริการสุขภาพและบริการวิชาการ

ความเป็นสากล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร

มหิดลสู่สังคม

งบประมาณ

ที่ตั้งและแผนที่เดินทาง

   

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.