ผู้ช่วยอธิการบดี

     

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา


ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
Ornlatcha.siv@mahidol.ac.th


นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
Siriluck.Kie@Mahidol.ac.th


รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
Supawadee.pra@mahidol.ac.th

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

   

ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
chatchai.kun@mahidol.ac.th

   
     
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.