ผู้ช่วยอธิการบดี

     

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา


นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
Siriluck.Kie@Mahidol.ac.th


ดร.ระพี บุญเปลื้อง
rapee.boo@mahidol.ac.th


รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ
chutiporn.anu@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ


รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
supawadee.pra@mahidol.ac.th


ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี
phattanard.pha@mahidol.ac.th


ดร.นายแพทย์ บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
bordin.sap@mahidol.edu

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กาญจนบุรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตนครสวรรค์

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา


ดร.วรสุดา สุขารมณ์
vorasuda.suc@mahidol.ac.th


แพทย์หญิง มนทกานติ์
โอประเสริฐสวัสดิ์

mondhakarn.opr@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์

     
     
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.