รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย

 

ผู้ได้รับรางวัล

 

2551

 

นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล

มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท

[Presentation]

 

2550

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

การศึกษาวิจัยด้านโรคติดเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย

ได้แก่

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้สารน้ำเกลือ - น้ำตาลทางปาก รักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในประเทศไทย

2. การรักษาและควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอย่างครบวงจร

[Presentation]

 

 

นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

เครือข่ายงานวิจัยโรคไข้เลือดออก และไวรัสไข้เลือดออก

[Presentation]

 

2549

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเสริฐ ทองเจริญ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

การศึกษาวิจัยด้านโรคติดเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาทาง สาธารณสุขของประเทศไทย ได้แก่

1. การศึกษาวิจัยโรคหัดเยอรมัน
2. การศึกษาวิจัยโรคตาแดงชนิดใหม่ (Epidemic Acute Hemorrhagic conjunctivitis)
3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4. การให้วัคซีนโปลิโอชนิดกินใน ประเทศไทย
5. การศึกษาโรคไข้เลือดออก
6. โรคไข้สมองอักเสบแจแปนีส เอ็นเซฟาไลติส (Japanese encephalitis viral disease) หรือเจอี
7. การศึกษาวิจัยโรคเอดส์ 8. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้หวัด ใหญ่ โรคซาร์ส โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของ ทางเดินหายใจ

[Presentation]

 

2548

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย

ทำเนียบองคมนตรี
พระราชอุทยานสราญรมย์

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

1. การพัฒนางานด้านหทัยวิทยาของประเทศไทย
2. การจัดตั้งกลุ่มประชาอาสาเพื่อสนับสนุนโครงการหลวงให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อกระจายโอกาสทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านการรักษาพยาบาล

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิง แพทย์หญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล และคณะ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

1. การวิจัยเรื่องมาลาเรีย (Malaria)

1.1 Malaria Pigment และการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของตับในผู้ป่วยมาลาเรีย

1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเลือดและการเกิดภาวะ แทรกซ้อนในผู้ป่วยมาลาเรียและการรักษาร่วม (adjunctive therapy) โดยการเปลี่ยนถ่ายเลือดในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
2. การวิจัยเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทาง Hemostasis  ในผู้ป่วยไข้เลือดออก
3. การวิจัยเรื่อง "Lymphoid malignancy : malignant lymphoma และ Hemophagocytic Syndrome"
4. การวิจัยเรื่อง "การรักษาผู้ป่วย Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) ที่มีปัญหาใน ประเทศไทย"

 

2547

ศาสตราจารย์เกียรติคุณภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

1. โรคเลือดออกในทารก
2. โรคไข้เลือดออก
3. โรคฮีโมฟีเลีย
4. โรค Acquired Platlet Dysfunction with Eosinophilia (APDE)
5. การพัฒนางานในการใช้ส่วนประกอบของโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตในการรักษาโรค
6. การป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากการรับโลหิต
7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมกาวไฟบรินใช้เองในประเทศไทย และประยุกต์ใช้ทางคลินิกทั่วประเทศ

2546

นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธุ์

สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

การผ่าตัดหัวใจและปอด และการค้นพบวิธีการผ่าตัดแก้ความพิการโรคหัวใจชนิดตัวเขียวแต่กำเนิด

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย

 

2545

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุพร เกิดสว่าง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์นิกร ดุสิตสิน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

ผลงานที่ได้รับรางวัล : The Study of Human Reproduction and Family Planning

 

2544

ศาสตราจารย์ประกิต วาทีสาธกกิจ

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย

 

รองศาสตราจารย์เทอดชัย ชีวะเกตุ

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี-นครินทราบรมราชชนนี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

การประดิษฐ์ชิ้นส่วนขาเทียมด้วยวัสดุในประเทศไทย

 

2543

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ร่มไทร สุวรรณิก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

งานวิจัยด้านคอพอกและโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย

 

2542

รองศาสตราจารย์นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์ช่อเพียว เตโชฬาร

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้รับรางวัล : การผ่าตัดรักษาโรคงวงช้างโดยวิธี "จุฬาเทคนิค"

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

การผ่าตัดโรคสมองยื่นบริเวณหว่างตา

 

2541

นาวาเอกนายแพทย์ปิโยรส ปรียานนท์ ร.น.

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมการแพทย์ทหารเรือ

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

โครงการต่อต้านความพิการในชนบท มูลนิธิดวงแก้ว

 

2540

นายแพทย์สมหมาย ศรีมหาวงษ์ และคณะ

โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

โครงการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ จังหวัดขอนแก่น

 

นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

โครงการบริหาร โรงพยาบาลชุมชนแบบรัฐกึ่งเอกชนในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 

2539

นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

สี่ทศวรรษ โรงพยาบาลน่าน...ผลงานแห่งความสำเร็จ

 

2538

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และคณะ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

1. การวิจัยเรื่องโรคมาลาเรีย
2. การคิดค้นยารักษาโรคมาลาเรีย
3. การศึกษาเรื่องงูพิษกัดและการรักษา

 

2537

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชวลิต อ่องจริต และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจโดยการนำหัวใจที่ยังเต้นอยู่ (beating heart donor) ของบุคคลผู้เสียชีวิตแล้วจากสภาวะสมองตายมาทำการปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะและผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้ผู้ป่วยโรคหัวใจระยะสุดท้าย

 

2536

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณสุภา ณ นคร และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

1. การวิจัยเรื่อง โรคธาลัสซีเมีย
2. การวิจัยเรื่อง Aplastic Anaemia
3. การวิจัยเรื่อง การปลูกถ่ายไขกระดูก

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้รับรางวัล :

1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ทำจากสมองแกะ
2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ทำจากเซลล์เพาะเลี้ยง โดยวิธีการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง
3. ผู้ป่วยที่เสี่ยงชีวิตเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากความบกพร่องของเซลล์ NK (Natural Killer Cell)

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.