รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย

 

ความเป็นมา

 

การแพทย์และสาธารณสุขของไทย มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาช้านาน ยิ่งวิทยาการมีความทันสมัยมากขึ้น ความพยายามที่จะป้องกันและพิชิตโรคภัยไข้เจ็บ ก็ยิ่งต้องอาศัยความอุตสาหะวิริยะและการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเป็นจำนวนมาก ที่ได้อุทิศตน เสียสละ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ปฏิบัติงานเพื่อเกื้อกูลและยังประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเพื่อนร่วมชาติอย่างจริงจัง ไม่ย่อท้อและสม่ำเสมอ โดยมีภาระงานที่แตกต่างกัน อาทิ การอุทิศตนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ในทุกท้องถิ่นหรือในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร การค้นคว้าเพื่อหารทางบำบัดรักษาและบรรเทาความทุกข์ยากจากความเจ็บป่วยของเพื่อนมนุษย์ การศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นเทคนิคหรือวิธีอันทันสมัยเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค เป็นต้น

งานอันยิ่งใหญ่ในมิติต่างๆ เหล่านี้ จะยังประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ย่อมต้องดำเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และด้วยแรงสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการผลักดันภาระงานเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนชาวไทยโดยส่วนรวม จึงเป็นทีมาของการจัดตั้งรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุบ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และบริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานหลายสิบปี ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันให้การสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุขไทย

 
 

 

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.