ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2554

เนื้อหาทั้งหมด
 

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2554 เป็นต้นไป ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมการออกกำลังกาย แอโรบิค แดนซ์ ณ ลานวัฒนธรรม MU Corner เวลา 17.00-17.45 น.

4 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2554 ณ ลานมหิดล ศาลายา

4-7 มกราคม 2554 การประชุมวิชาการเรื่อง “Molecular Dynamics Simulations and Molecular Docking Studies” ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

4-31 มกราคม 2554 วิทยาลัยการจัดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท-เอก หลักสูตรการจัดการ สอบถามรายละเอียด โทร 02-206-2099 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

7 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” เวลา 10.00น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

8 มกราคม 2554 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 “เด็กดี มีสติรู้ เชิดชูความรับผิดชอบ” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

9 มกราคม 2554 สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดงาน “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 5 ตอน “คิดถึงแม่ประยูร ลำตัดศาลายา” ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

10-14 มกราคม 2554 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 เรื่อง “การใช้ระบบ GIS ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

12-16 มกราคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมคู่มือการเป็นพ่อแม่ที่ดี (The Parent’s Handbook Training) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

13-14 มกราคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ครอบครัวและชุมชน ในการจัดการสุขภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ

14 มกราคม 2554 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล. ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “มารู้จักโรคสมองเสื่อมกันเถอะ” ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ห้องประชุม 7009 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

18 มกราคม 2554 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ "Fetal hemoglobin in thalassemia: from genomic study to potential therapeutic target" by..Orapan Sripichai, Ph.D. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา

19 มกราคม 2554 ภาควิชาภาษาไทย คณะศิปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน "เส้นทางไท" พบกับนักเขียนชื่อดังเจ้าของผลงาน "4 หัวใจแห่งขุนเขา" ณ คณะศิปศาสตร์ ม.มหิดล ศาลาลา

19-21 มกราคม 2554 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (An Introductory Training Course in Geo-Informatics Technology for Environment and Resources Management)" ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

21-23 มกราคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 21 เรื่อง การพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในสังคมเปลี่ยนผ่าน (Nursing for Quality and Safety in Transition Society) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

24 มกราคม 2554 ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายโดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลย์นิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา

26 มกราคม 2554 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าประกวดขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดลชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้อง Auditorium 1318 ชั้น 3 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

26 มกราคม 2554 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการบรรยายทางวิชาการ ภารตะศึกษาฟอรั่มครั้งที่ 3 เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าภารตะศึกษากับจดหมายจากอินเดีย พ.ศ. 2550 - 2508" ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

26-28 มกราคม 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 23 (Workshop on UniNet Network and Computer Application หรือ WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัดนี้-28 มกราคม 2554 ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ณ วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

28-30 มกราคม 2554 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญน้อง ๆ ม.ปลาย เข้าร่วม ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 ส่งใบสมัครมาที่ สโมสรนักศึกษา ม.มหิดล ศาลายา

30 มกราคม 2554 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มนักร้อง นักดนตรี จิตอาสารามาธิบดี จัดคอนเสิร์ตอาสา เพลงหวานสานชีวิต 2 "Sweet Melody for Life 2" เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

31 มกราคม 2554 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "จะเป็นที่ปรึกษาอย่างไรให้มีความสุข" ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1-4 กุมภาพันธ์ 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

4 กุมภาพันธ์ 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคโลหิตใน "โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ประจำปี 2554 ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

9 กุมภาพันธ์ 2554 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 5 ตอน "คิดถึงแม่ประยูร ลำตัดศาลายา" ณ ห้องประชุม ณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

10 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชาวศาลายา ร่วมงาน .รวมพลคนปั่นจักรยานครั้งที่ 3 Salaya Rider" ณ บริเวณหน้า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

10 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดื้อยาต้าน เอชไอวี" ครั้งที่ 7 (The 7th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications) ณ ห้องประชุม 910 A-C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

12 กุมภาพันธ์ 2554 คลิกนิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญร่วมสัมมนา "รู้เท่าทัน..กันปวดคอ" ณ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

14-15 กุมภาพันธ์ 2554 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต" ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมราชาแกรนด์บอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นพาเลช

15-17 กุมภาพันธ์ 2554 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจำลองวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการ ประยุกต์ด้านนาโนเทคโนโลยี (Workshop for Computational Materials Design for Nanotechnology Applications)" ณ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล

16 กุมภาพันธ์ 2554 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วม "การอบรม โปรแกรม End Note เพื่อการทบทวนวรรณกรรมและการหลีกเลี่ยง Plagiarism ในการเขียนได้อย่างไร" ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

21-23 กุมภาพันธ์ 2554 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรคิดเชิงบวกเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ รุ่นที่ 1 (Positive Thinking for Achieving Service Excellence)" ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

23-25 กุมภาพันธ์ 2554 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร "(An Introductory Training Course in Geo-Informatics Technology for Environment and Resources Management)" ห้อง 3306 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 กุมภาพันธ์ 2554 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับประชาชน เรื่อง“ โรคของข้อและแพ้ภูมิ : เก๊าท์ รูมาตอยด์ เอสแอลอี ” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

25 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของทารกด้วย IMDT test” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management of Shoulder Conditions” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “MUIC Graduate Center Open House 2011” ณ อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 12 กรุงเทพ ฯ

 

28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยยาธิโปรโตซัวในลำไส้ รุ่นที่ 4 ” ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "42 ปี วันพระราชทานนาม 123 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3 - 4 มีนาคม 2554 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "TMD for GP : Keep It Simple" ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7-8 มีนาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตัดสินใจทางคลินิกในการพยาบาล: แผนผังการแก้ไขปัญหา (Clinical Judgement in Nursing:An Algorithmic Approach)" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 มีนาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์จัดอบรมในหัวข้อ “ถอดบทเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” ณ ห้อง 508 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

9-11 มีนาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ "1 ทศวรรษ เวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี Progressive Know-How in Family Medicine" ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และห้องประชุมกลาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10 มีนาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน "นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (The 12th Science Project Exhibition : SciEx 2011)" ณ ตึกกลม (อาคารบรรยายรวม) คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล

11-25 มีนาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน "ASEAN in Today’s World 2011 (AsTW 2011)" ณ วิทยาลัยนานาชาติ, เกาะเสม็ด, อยุธยา, สมุทรสงคราม

16 มีนาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรม “สุขภาพดีด้วยอาหารธรรมชาติ : อินทรียสารจากพืช” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว "วิทยาการเสพติด แนวคิดใหม่ในการป้องกันและบำบัด" ณ ห้อง K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

21-25 มีนาคม 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง "การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลการระบาดวิทยาเบื้องต้น" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

21-30 มีนาคม 2554 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ" ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

22-25 มีนาคม 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความคิดเห็น The 1st Environmental Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

22,26 มีนาคม 2554 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดอบรมการแปล "Recent Research Resualts in translation studies" และ "Implications of Research Resualts for Teaching Translations" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

23 มีนาคม 2554 คณะกายภาพบำบัดร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงาน " Research Day" ณ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

23-25 มีนาคม 2554 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชการ The 2nd International Conference on Prevention & Management of Chronic Conditions & The 11th World Congress of Self-care Deficit Nursing Theory" ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-201-2858 หรือ www.iscc2010.com

24-25 มีนาคม 2554 คณะกายภาพบำบัด จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ " Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) Work shop" ณ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

25 มีนาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี "ศรัธา ความเชื่อ จิตวิญญาณ MUIC รำลึก 25 ปี" ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา

25 มีนาคม - 27 เมษายน 2554 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดโครงการ "ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 12" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

25 - 26 มีนาคม 2554 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ต Classic Fantasy ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26 - 27 มีนาคม 2554 สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เส้นทาง กรุงเทพมหานคร - แก่งกระจาน จุดเริ่มต้น สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการแสดงพิเศษ "ขอซากุระจงเบ่งบานต่อไป (Keep Sakura Blossoming)" ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา เรื่อง "กัมมันตรังสี : ผลกระทบต่ออาหารและสิ่งแวดล้อม" ณ ห้อง 4224 อาคารพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

29-30 มีนาคม 2554 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดอบรมหลักสูตร "สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

29-30 มีนาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน" ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

29-30 มีนาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ “ปัญหาในการเตรียมเอกสารด้านคุณภาพในการขึ้นทะเบียนตำรับยา” ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

8 เมษายน 2554 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2554 “ตำนานผู้สูงวัย ส่งผ่านวิถีไทย หลอมหัวใจครอบครัว” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18-23 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการ "MUKA Summer Camp" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกายจนบุรี

19 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

20 เมษายน- 15 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปี 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

21- 22 เมษายน 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT : Three plus One (3+1)Series#7 (Social Network + Mind Map)” ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา :: สมัครออนไลน์ ที่นี่ ::

21- 24 เมษายน 2554 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ศาลายา

22 เมษายน 2554 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดอบรม “เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก” ณ หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช

22 เมษายน 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบฆ่าเชื้อห้องด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ณ ห้องประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร์ และห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 เมษายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน (เพื่อสยามินทราธิราช)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุด Start อาคารหอพักและพื้นที่จอดรถ 8 ไร่

23-25 เมษายน 2554 วิทยาลัยราชสุดา จัดอบรมเรื่อง "จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชาสุดา ม.มหิดล ศาลายา

25-29 เมษายน 2554 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดอบรม "พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 26" ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25-29 เมษายน 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)จัดอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์“Started Web-based Application with ASP.NET” ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26 เมษายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "123 ปี วันคล้ายวันพระราชทานนามกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช" ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

27 เมษายน 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28 เมษายน 2554 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ นิ่วและมะเร็งในถุงน้ำดี ” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

28 - 29 เมษายน 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 13 PH "CONFERENCE Global Crisis and Its Impact on Health : Public Health Challenges ภาวะวิกฤตโลกและผลกระทบต่อสุขภาพ : ความท้าทายในงานสาธารณสุข" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

29 เมษายน 2554 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปภัมป์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ณ สนามกอล์ฟวิเซอร์พาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพ ฯ

30 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ หลักสูตร “Smart Secretary Work: เลขานุการยุคใหม่กับบทบาทผู้ช่วยผู้บริหาร” ภายใต้หัวข้อ Executive Secretary: สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

 

มีนาคม- พฤษภาคม 2554 ศูนย์ศึกษาสันติวิธี จัดอบรม "การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th Thailand Biology Olympiad 2011) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง The 1th Siriraj CNS MRI course "From Basic to Practice Protocol Set Up" ณ ห้องประชุม อทิตยาทรกิติคุณ ชั้น 7 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

1-3 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา IASP Pain Management Camp ณ ศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

2 พฤษภาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ จัดสัมมนาวิจัย “Challenges of Heritage Interpretation and Tourism on the Plain of Jars” ณ ห้อง 1304 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

2-6 พฤษภาคม 2554 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 5” (Training Course on Action Research) ณ อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2-6 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2554 เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา (Computer application inresearch and analysis of Epidemiologic studies)” ณ ห้องปฏิบัติการกลาง อาคาร 7 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

4 พฤษภาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัวหนังสือ “14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน” ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

9-12 พฤษภาคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัด Pre-Workshop "การพัฒนาพฤติกรรมและกำลังใจในฐานงานช่วยเหลือเชิงจิตวิทยา" ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา

10 พฤษภาคม 2554 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี จัดโครงการสานเสวนาวิชาการ “ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม กรณีนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบในโรงเรียน” ณ ห้องประชุมอเนกประสงคื ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

10-12 พฤษภาคม 2554 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดโครงการสัมมนาวิชาการการแพทย์ทางเลือกกับการดูแลผู้ป่วย เรื่อง “อาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรค” ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

10-21 พฤษภาคม 2554 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 6” (Training Course on Action Research) ณ อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11-12 พฤษภาคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมเรื่อง “แนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน” ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

11-12 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 4209 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ โรงแรมราวินทราบีชรีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี

11-12 พฤษภาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิขาการ หลักการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจชุมชน : ครีมและโลชั่นบำรุงผิว ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11-13 พฤษภาคม 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟแวร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 (The 8th Joint Conference on Computer Science and Software Engineering:JCSSE 2011) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

12 พฤษภาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล” ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 พฤษภาคม 2554 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเฟรชชี่รหัส'54 เข้าร่วมงานแรกพบตอน "When i'm feeling blue" ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ ม.มหิดล ศาลายา

18-20 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

18-20 พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง “การสกัดน้ำสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นยาและเครื่องสำอาง” ณ ห้องประชุม 409 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

19-20 พฤษภาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 11 “เภสัชวิทยาของยาใหม่” ณ ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 พฤษภาคม 2554 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ณ ห้องประชุมใหญ่ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม) ชั้น 1

21 พฤษภาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็ก – 3 ปี ให้ สุข ดี เก่ง ณ ห้อง 301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21-22 พฤษภาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แรลลี่การกุศลสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช” จุด Start โรงพยาบาลศิริราช ลาดจอดรถ 8 ไร่ อาคาร A

21-22 พฤษภาคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดการอบรม "หลักสูตรแนะนำเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมกลุ่มอบรมเพื่อเป็นพ่อแม่ที่ดี" ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา

22 พฤษภาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้าชาวคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ (ตึก M) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

23 พฤษภาคม 2554 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิของขวัญแห่งชีวิต จัดการแสดงเดี่ยวเปียโน โดยนักศึกษาแพทย์ เสฎฐวุฒิ เรืองศิรินุสรณ์ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

23-27 พฤษภาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ "จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐาน ด้านสรีรวิทยา" สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 พฤษภาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา Science Café’ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์แห่งอนาคต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า เรื่อง BIOPLASTIC และ BIOSENSOR” ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

26-27 พฤษภาคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรม “ประตูสู่ความสำเร็จของคนทำงานด้วย R2R” ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

26-27 พฤษภาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “การประยุกต์เคมีของยาในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (Application of Medicinal Chemistry for Pharmacy Practice)” ณ ห้อง 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26-27 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คลื่นเสียงความถี่สูง 3 และ 4 มิติทางสูติกรรม” (3D/4D Obstetric Ultrasound Workshop) ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 และหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ชั้น 6 รพ.ศิริราช

30 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชาวมหิดลร่วมนำเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ “การสร้างเสริมสุขภาวะ MU SMART” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2554

ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2554 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล จัดโครงการ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554” เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่”เปิดรับเสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐมโทร. 0-2441-5000 ต่อ 2222 และ 2204

31 พฤษภาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

2 มิถุนายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “รู้เท่าทันความเสี่ยงและภัยคุกคามเทคโนโลยีสารสนเทศ 2011 (Information Security and Privacy Awareness) ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

2 มิถุนายน 2554 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครับ จัดบรรยายเรื่อง "สุดยอดส้วมกับการพัฒนาองค์กร" ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและคครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

2-3 มิถุนายน 2554 ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ร่วมกับ ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน จัดอบรมวิชาการ “ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล : ความรู้พื้นฐานเพื่องานวิจัยโรคเขตร้อน” ณ ภาคสุขวิทยาเขตร้อน ชั้น 9 อาคารตระหนักจิต หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

2-3 มิถุนายน 2554 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัด อบรม "เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นของงานทางด้านนิติวิทยาดิจิตัล" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

3 มิถุนายน 2554 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา "จิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 33" ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม" ณ ห้องประชุม 4209 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

4 มิถุนายน 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็ก – 3 ปี ให้ สุข ดี เก่ง ณ ห้อง 301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8-10 มิถุนายน 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ Industrial Pharmaceutical Technology ครั้งที่ 10 เรื่อง Translational Research for Pharmaceutical Industry ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 มิถุนายน 2554 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดเสวนาพิเศษเพื่อความสุขสวัสดี เรื่อง "ความสุขของนักศึกษา เพื่อปัญญาของแผ่นดิน" โดยพระไพศาล วิสาโล ณ โถงอาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. ให้การอุดหนุน ปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

14-16 มิถุนายน 2554 คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมวิชาการ Capillary Electrophoresis: State of Art in Pharmaceutical Analysis ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์, ห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชเคมี และห้องวิจัยกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15-18 มิถุนายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ ร่วม 3 สถาบัน จุฬาฯ-รามาธิบดี-ศิริราช “84 พรรษาองค์ราชัน สามสถาบันเทิดไท้ วิชาการแพทย์ก้าวไกล สุขภาพประชาไทยยั่งยืน” ณ อาคารอิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

15-18 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนานาชาติ Thailand Brass and Percussion Conference 2011

18 มิถุนายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "การผลิตสื่อการสอนธรรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Captivate" ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

20 มิถุนายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "การผลิตสื่อการสอนธรรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Captivate" ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

20-24 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15" ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

22 มิถุนายน 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมฟังเสวนา Science Cafe ในบรรยากาศสบาย ๆ เรื่อง "วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือก" ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่บัดนี้-23 มิถุนายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดหัวข้อ “ปลาคู่ชีวิต” ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ตั้งแต่บัดนี้-23 มิถุนายน 2554 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

24 มิถุนายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดโครงการศึกษาเยี่ยมชมมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (วังสระปทุม)

24 มิถุนายน 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง แผ่นดินไหว โดยวิทยากร รับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ ห้องบรรยาย 6375 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับมูลนิธิราชสุดาและสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) จัดประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับเยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวานิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28-30 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "Mahidol University International week 2011" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28 มิถุนายน 2554 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสเปิดห้องประชุมมีเกรท “University of Liverpool, Its Standing and Research Vision” และ “Disease Related Science at Liverpool” ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ตั้งแต่บัดนี้-29 มิถุนายน 2554 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "อบรมบุคคลภายนอก" ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา ชั้น 2 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

1 กรกฎาคม 2554 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2554 “จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย” ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

1 กรกฎาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดพิธมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน แก่บัณฑิตแพทย์ศิริราช รุ่น 116 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องบรรยาย 301 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

2 กรกฎาคม 2554 มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายและร่วมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน "การดูแลรักษาเบาหวาน การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา สมุนไพร และการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง" ณ ห้องประชุม 202 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 กรกฎาคม 2554 การฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

4 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

5 - 6 กรกฎาคม 2554 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง "National Conference on Drug Interactions 2011" ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

7 - 8 กรกฎาคม 2554 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง "เรื่อง Intravenous Admixture Incompatibility" ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ในงาน "มหิดล-วันแม่54" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

8 กรกฏาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการผลิตยาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสมุนไพรไทยเพื่อลดผลกระทบ จากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ด้วยสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2554 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9-10 กรกฏาคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดการประชุมวิชาการสุขภาวะทางปัญญา "การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน การศึกษาและสุขภาวะบนรากฐานความรู้สึกตัว" ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

12-14 กรกฏาคม 2554 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดโครงการอบรม "นักบรรยายสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และพุทธสถานในประเทศอินเดีย-เนปาล" ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

13-14 กรกฏาคม 2554 คณะ ICT จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT : Three Plus One Series#2 MS Office2010+Gimmicks รุ่นที่ 5" ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา

19 กรกฏาคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จัดโครงการ “ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา

19 กรกฏาคม 2554 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาในหัวข้อ “ผู้หญิงกับธรรมมะ” ในการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “คุยกับจักรพงษ์(สัญจร)” ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล ชั้น 3 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล (ศาลายา)

20 กรกฏาคม 2554 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดสัมมนาเรื่อง "เรียนรู้เรื่องรัก...รู้จักเรื่องเซ็กส์" ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

25 กรกฏาคม 2554 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล จัดงานวิพากษ์ เรื่อง "ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้" ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุเทพฯ

26 กรกฏาคม 2554 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชนูปภัมป์ กำหนดการงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล “เพลงพระราชนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยวง Thailand Philharmonic Pops Orchestra (TPO Pops) ครั้งที่ 1 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

26-28 กรกฏาคม 2554 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "The 11th International Conference on Thai Studies" ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

27 กรกฎาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของคณะและบุคคลทั่วไป ณ ห้องดาวเรืองและห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 กรกฎาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของคณะและบุคคลทั่วไป ณ ห้องดาวเรืองและห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27-29 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ จัดประกวด "SIFE (Students in Free Enterprise)2011" ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

27-29 กรกฎาคม 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้าน “Creating Next Generation Web Application with Silverlight” ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

19-29 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรม "Intensive Design Program" ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้

30 กรกฎาคม 2554 ศูนย์การศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยโอซาก้า-ประเทศไทย จัดงาน “Joint Education Fair in Bangkok” ณ ห้องโลตัสสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิร์ล

 

1-9 สิงหาคม 2554 ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ชั้น 5 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

2-5 สิงหาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “MAX 2011” (Media Arts Exhibition 2011) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

5 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดล-วันแม่ 54" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

8 สิงหาคม 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปี มหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

10 สิงหาคม 2554 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด เสวนาวิชาการเรื่อง "เขียนหนังสือหรือตำราอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

10 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "เปิดประตู MU สู่ ASEAN" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา

10 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท ฟังเสวนา "หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา

15 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับตรง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

17 สิงหาคม 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Smart with ICT special #1 for iPad + iPhone Fans เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17-19 สิงหาคม 2554 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง Physical Therapy in ICU ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

18-19 สิงหาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series: 2011/ Pharmacotherapy of Neurological Diseases ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18-19 สิงหาคม 2554 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จ กับงานบริการกายภาพบำบัดเป็นเลิศ” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

19 สิงหาคม 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเรื่อง “สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก” ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

19-20 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน"มหิดลวิชาการ'54" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20 สิงหาคม 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “การเป็นมัคคุเทศก์เบื้องต้น” ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดบางน้ำผึ้ง จ. สมุทรปราการ

23-24 สิงหาคม 2554 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจัดการบรรยาย เรื่อง จิตอาสากายภาพศาสตร์ การต่อต้านยาเสพย์ติด การเรียนรู้ด้วยวิถีพุทธ (ศาสตร์แห่งหัวใจความเป็นมนุษย์) โดยโรงพยาบาลฉือจี้และสมาพันครู จากประเทศไต้หวัน ณ.ห้องประชุมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

26 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชาวมหิดลและประชาคมพุทธมณฑล..ร่วมกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะประชาคมมหิดล"MU SMART ครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม. มหิดล ศาลายา

26 สิงหาคม 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตร” ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

29 สิงหาคม 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เรื่อง “พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า

29 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Tackling the Double Burdenof Disease in Asia” ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)มหาวิทยาลัยมหิดล (กรุงเทพฯ)

29-31 สิงหาคม 2554 “การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2553”

30 สิงหาคม 2554 ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "ชุมชนวิจัย...วิจัยชุมชน : สรุปบทเรียนสามปีของการวิจัยแบบพาร์กับการควบคุมโรค" ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

30 สิงหาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ "The 7th European Union Thailand National Inter-Varsity Debate Championship" ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น3 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

1 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และประติมากรรม “จากพระเมตตา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554 วิทยาลัยราชสุดาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษามือไทย ณ อาคาร 1 และ อาคาร 2 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 กันยายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURN IT IN” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

3-4, 17 กันยายน 2554 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดอบรมหลักสูตรการเขียนสารคดีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อยความให้เข้าที่ เป็นสารคดีน่าอ่าน" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

9 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ จังหวัดนครสวรรค์

12-15 กันยายน 2554 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมนานาชาติ AIDS Vaccine 2011 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

12-16 กันยายน 2554 คณะ ICT จัดอบรมหลักสูตร "Basic Android Programming" อาคาร ICT มหิดล วิทยาเขตศาลายา

13 กันยายน 2554 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขในครอบครัว ที่ทำงาน และชุมชนด้วยแนวคิดใหม่ “Happy 8” ณ ห้องประชุม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

16 กันยายน 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดงาน" Bhutan at a glance: Land of thunder dragon" ณ ห้อง 2204 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23 กันยายน 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา” ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

23 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการเสวนา “วิถีชุมชนกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสายบุรี” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม.

24 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "วันมหิดล" ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

24 กันยายน 2554 สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับ สภานักศึกษาฯและคณะกรรมการบ้านมหิดลขอเชิญนักศึกษามหิดลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณบ่อน้ำพุ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

24 กันยายน 2554 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชนูปถัมป์ และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตการกุศล "เพลงพระราชนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ฯ

24 กันยายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อ "ธงวันมหิดล" ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตึกอำนวยการ ชั้น 1 เเละหน่วยตรวจโรคต่างๆ ของรพ.ศิริราช เพื่อสบทบทุนช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสเเละยากไร้ รพ.ศิริราช

24 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "วันป้องกันเรบีส์(โรคพิษสุนัขบ้า)โลก 2011" ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

26 กันยายน 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย “การนำเสนอกระบวนการในการสร้าง เครื่องมือประเมิน Health Literacy ในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

28 กันยายน 2554 งานวิเทศสัมพันธ์และสู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “How should Thailand produce ideal medical graduates for the ASEAN Community?” ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารพระศรีสวรินทรา โรงพยาบาลศิริราช

28 กันยายน 2554 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการตลาดนัดความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

30 กันยายน 2554 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด “Science Serving Society” ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1 ตุลาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมินิ-วิศวกรรม จัดอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมรุ่นที่ 2

3-5 ตุลาคม 2554 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย” ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

5-6 ตุลาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง Capillary Electrophoresis: State of Art in Pharmaceutical Analysis ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์, ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี และห้องวิจัยกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5-14 ตุลาคม 2554 ขอเชิญทุกท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในกิจกรรม ICT Junior Camp to be a seed ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.มหิดล ศาลายา

7 ตุลาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Thailand Creative Economy: Past, Present, and Future” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในหลักสูตรบริหารธุรกิจ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “Creative Economy” ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7-8 ตุลาคม 2554 การประชุม เรื่อง การจัดการความรู้การปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างอาจารย์พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

9-12 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

10-12 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

10 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37" เรื่อง "Medical research in the 21st century-infectious diseases as an example" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

10 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37" เรื่อง "Beauty and function of protiens, the building Blocks of life,as the focus of basic and applied research" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

10 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37" เรื่อง "Discoloration:Negative Impact on Seafood Quality" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

10 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37" เรื่อง "The Future of Science-Universal,Global and Local" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

10-14 ตุลาคม 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ขอเชิญ ทุกท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในกิจกรรม ICT Junior Camp to be a seed

10-21 ตุลาคม 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลจัดค่าย ICT Junior Camp 2011

11 ตุลาคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง “ทิศทางการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

11 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 19 และการประชุม เรื่อง "The tuberculosis problem : where will the answer come from?" ครั้งที่ 37" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

11-13 ตุลาคม 2554 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

11-14 ตุลาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 เรื่อง “การวัดและประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

12 ตุลาคม 2554 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ จัดบรรยายวิชาการ Effective Strategy in Management of Acute Dental Pain and Persistent Endodontic Infection ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

12 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

12-14 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 ณ อาคารอิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

15 ตุลาคม 2554 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแข่งขันแรลลี่ไม้เท้าขาว ณ สนามกีฬานิมิบุตร กรุงเทพฯ

15-16 ตุลาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 หัวข้อ อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ขอเลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปเป็นวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555

17-23 ตุลาคม 2554 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 : Power Green Camp 2011 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18-20 ตุลาคม 2554 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 9th International Congress of Tropical Pediatrics ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

18-21 ตุลาคม 2554 ภาควิชาโภชณศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ รุ่นที่ 11 ณ ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

18-21 ตุลาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Advance Veterinary Clinical Skills: An Introductory Workshop for International Postgraduate Certificate in Small Animal Practice (Pre-master Coursework)” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

19 ตุลาคม 2554 สถาบันโภชนาการ จัดโครงการจากห้องเรียนสู่สังคม ครั้งที่ 1 “โภชนาการเก๋ไก๋ ใส่ใจผู้สูงอายุ” ณ สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ต. วัดสำโรง อ. นครไชยศรี จ. นครปฐม

19-21 ตุลาคม 2554 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมวิชาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

21 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

25-28 ตุลาคม 2554 ภาควิชาโภชณศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ รุ่นที่ 12 ณ ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

26 ตุลาคม 2554 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง กฏหมายกับวิชาชีพพยาบาลและสาระสำคัญการทำหนังสือแสดงเจตนา Living will ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

27-28 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 (TSB 2011) เรื่อง "System Biotechnology : Quality and Success" ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ

27 - 28 ตุลาคม 2554 ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุม “วิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

27 - 28 ตุลาคม 2554 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสีและศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางการใช้สารกัมมันตรังสี ครั้งที่ 2/2554

29 ตุลาคม 2554 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดงาน "การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ณ Blu-o เมเจอร์ซิเนเพล็กซ์ รัชโยธิน

 

8-9 ธันวาคม 2554 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการ “โภชนาการ’ 54” อาหารและโภชนาการ: ความท้าทายอุบัติใหม่และแนวทางสู่อนาคต ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

14-16 ธันวาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Seventh Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences(Pharma Indochina VII) ในหัวข้อ “Advancing Pharmacy for ASEAN Community” ณ โรงแรมอโณมา กรุงเทพมหานคร

15-16 ธันวาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 เรื่อง "อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ (เลื่อนเป็นวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555)

22 ธันวาคม 2554 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “โรงงานน้ำต้นแบบพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตการกุศล "หัวใจใหญ่กว่าน้ำ" ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับชุมชนศาลายา จัดโครงการ"น้ำลดไม่หมดรัก ร่วม Clean up ศาลายา" ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ที่มีจิตอาสามารวมพลกันได้ที่ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี เวลา 12.00 น.

30 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัด“พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.