ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2555

เนื้อหาทั้งหมด
 

6 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม"Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี"
ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

9-20 มกราคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการ “115 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : สืบสานพระราชปณิธาน... งานบำรุงชาติและบ้านเมือง” ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

10 มกราคม 2555 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล จัดจิตตปัญญเสวนา ครั้งที่ 35 หัวข้อ "การเตรียมใจรับภัยพิบัติ?" โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

11 มกราคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน “Job and Education Fair” ณ ห้อง Grand Auditorium Bits&Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา

12 มกราคม 2555 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4

13 มกราคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ Computing: Technological Advances, Social Implications, Ethical and Legal Issues ลงทะเบียนได้ที่นี่

13 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "ถอดบทเรียน...ป้องกันน้ำท่วม มหิดล ศาลายาและการจัดการภัยพิบัติในอนาคต" ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ชั้น1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13-15 มกราคม 2555 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงานประชุม (ELSEVIER) Programme and Abstract Proceedings of 2011 International Spring Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management (APBITM Spring 2012) ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา"

16-18 มกราคม 2555 ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Theme monitoring for Continous Quality Improvement in Tranfusion medicine” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

15 มีนาคม 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การประชุมเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2554 ” และขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บัณฑิตศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21" โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

16-31 มกราคม 2555 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากร ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

18-20 มกราคม 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดงาน มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 Community Health & Primary Care Expo 2nd ณ อาคารอิมแพ็คคอนเวนชั่นฮอลล์ เมืองทองธานี

21 มกราคม 2555 คณะกายภาพบาบัด จัดบรรยาย เรื่อง “ ปวดเข่า...เราอยู่ได้ ” ณ ตึก คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4 ห้อง 409

24 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัด ปาฐกถา "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

25 มกราคม 2555 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาเรื่อง ประชากรกับการป้องกันปัญหาภัพิบัติและการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

25-27 มกราคม 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Diabetes Educator Training Program for Pharmacist ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26-29 มกราคม 2555 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม Asian Population Association Conference ณ โรงแรม the Swissotel Le Concorde

27-29 มกราคม 2555 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาติ เพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2555 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27-29 มกราคม 2555 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 17 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

29 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัด "Traning Tutorials and English Proficiency test" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power

30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ฝ่ายแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการอบรมวิชาการฝังเข็ม "ศีรษะและหู" เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหิดล ศาลายา

30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก “อยู่กับมะเร็ง อย่างผู้ชนะ” ณ โถงอาคาร 1๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราชา

 

1-2 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 (TSB 2011) เรื่อง System Biotechnology: Quality and Success ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปาร์ค

4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชารังษีวิทยาร่วมกับหน่วยบริหารจัดการประชุมจะจัดประชุมวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง The 2nd Siriraj CNS Imaging Course : Preactical Neuroimaging ณ ห้องประชุมอิทตยาทรกิติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

6- 8 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมงาน Mahidol International Conference on Infections and Cancers ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

7-10 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมงาน "Mahidol-Phayathai Bookfair" ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

8 กุมภาพันธ์ 2555 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “เล่าขานตานานศาลายา” ครั้งที่ 7 ตอน “อยู่ เป็น-เย็น สุข : น้ากับชีวิตชาวศาลายา" ณ ห้อง Minitheater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

8- 10 กุมภาพันธ์ 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Diagnostic screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

9- 10 กุมภาพันธ์ 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Functional electrical stimulation” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

11- 12 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชมละครเวทีการกุศล ครั้งที่ 2 เรื่อง Andromeda the Musical ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

13 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "วันรักนกเงือก" รักแท้..เพื่อรังเทียม ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

13-14 กุมภาพันธ์ 2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายการแพทย์ ภายใต้สังกัดสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคเขตร้อนและการพัฒนางานด้วยการวิจัย R2R" ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

14-16 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลายา จัดงาน "Jakka Lover ปั่นแล้วก็รักเลย" ณ หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

20-24 กุมภาพันธ์ 2555 “การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2554”

21 กุมภาพันธ์ 2555 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมป์ จัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ณ วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ

22 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “แรงบันดาลใจ...จากแพรไหมสู่วรรณกรรม” ณ Art Gallery 109 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23-24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

23-24 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดอบรมหลักสูตร "สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า" รุ่น 26 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2555 วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดงานเทศกาลหนังยุโรป ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ

29 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "The Development of Culture in Myanmar during Early Historical Period" ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

29 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ย้อนมองประวัติศาสตร์ เมื่อมุสลิมภารตะจากสุรัตสู่สยาม” ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเรื่อง "เปิดตาในไม่ไปนรก" ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

2 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "43 ปีวันพระราชาชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ "ร่วมแสดงมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส" ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง "แนวทางบริหารจัดการองค์กรสู่แนวทางที่ยั่งยืน" ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2554 ในงาน “43 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2555 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดเสวนาครั้งที่ 36 เรื่อง "ชาวจิตตปัญญา ในสถานการณ์ที่ไหวแปร" ณ ลานประชากร ม.มหิดล ศาลายา

4 มีนาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชิญเข้าร่วมงาน "10 ปี ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก"ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4,10,18 มีนาคม 2555 ชาวพุทธมณฑลร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลแลภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "ฟื้นฟู ชูใจ รวมพลังหลังน้ำลด" ณ วัดสุวรรณราม ต.ศาลายา อ.พุธมณฑล จ.นครปฐม

6 มีนาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานปฏิบัติธรรมที่เรือนไทยเนื่องในวันมาฆบูชา และมีธรรมนิเทศโดย พระครูธรรมธร ครรชิต คุณะวโร ณ ห้องสุวรรณภูมิ เรือนไทยมหิดล (ระเบียบ คุณะเกษม)

6 มีนาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชิญร่วมอบรม “โครงการเผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ และอบรมการใช้งาน BUDSIR on Internet รุ่นที่ 1” ณ ห้อง IT106 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา

8-9 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ “เปิดประตู MU สู่ ASEAN ปีการศึกษา 2554” ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

8-9 มีนาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555 (ครั้งที่ 17) ณ โรงแรม The Twin Tower Hotel

8-9 มีนาคม 2555 สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันไตโลก”: รักษ์ไตให้ชีวิต ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

8-10 มีนาคม 2555 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัด การแสดงละครโอเปราแนวหรรษาเรื่อง "Cosi fan Tutte ผู้หญิงก็เป็นซะหยั่งงี้" ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

12-16 มีนาคม 2555 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรสังคม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555 เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

12-27 มีนาคม 2555 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์)สันติ ริอ่านการเมือง” ณ อุทยานภูหินร่องกล้า จ. พิษณุโลก

14 มีนาคม 2555 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เชิญชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคต้อหิน ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

14 มีนาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ "การตระหนักถึงภัยอันตรายและภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต" ณ ห้องประชุม ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

14 มีนาคม 2555 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14-16 มีนาคม 2555 Siriraj Psychiatric Practice 2012 : Return to Holistic approach การประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2012 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

16 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน Job&Education Fair 2012 ณ ลานชั้น G อาคารพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 – 17, 31 มีนาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดโครงการฝึกอบรม การเขียนสารคดีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร้อยความให้เข้าที่ เป็นสารคดีน่าอ่าน” รุ่นที่ 7 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

19-28 มีนาคม 2555 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

19-20 มีนาคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาเลเรียจากสเมียร์เลือด รุ่น3" ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20-22 มีนาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรม เรื่อง "Systematic reviews & Meta analysis" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

20-23 มีนาคม 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จะจัดโครงการฝึกอบรม การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง (DenverII) ประจำปี 255 โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2/2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

21-22 มีนาคม 2555 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “โปรแกรม Inmucal-Nutrients สำหรับคำนวณสารอาหาร” ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

23 มีนาคม 2555 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจะมีการจัดปาฐกถา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวไทย” โดยคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และการสัมมนา เรื่อง “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ – สรรสร้างชีวิต” โดยวิทยากร คุณพลอย จริยะเวช คุณภัทรา สหวัฒน์ และคุณเจษฎาภรณ์ ผลดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

23 มีนาคม 2555 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจะมีการจัดปาฐกถา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวไทย” โดยคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และการสัมมนา เรื่อง “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ – สรรสร้างชีวิต” โดยวิทยากร คุณพลอย จริยะเวช คุณภัทรา สหวัฒน์ และคุณเจษฎาภรณ์ ผลดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

23 มีนาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดเสวนา “ดนตรีอิหร่าน-ไทย” ณ อาคารเรือนไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

28-29 มีนาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรม โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม Smart with ICT: Three plus One Series#2 รุ่นที่ 6 (Microsoft Office + Gimmicks)

31 มีนาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดโครงการฝึกอบรม การเขียนสารคดีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร้อยความให้เข้าที่ เป็นสารคดีน่าอ่าน” รุ่นที่ 7

 

2 เมษายน-1 พฤษภาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 13 ศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

4-5 เมษายน 2555 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 เมษายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ เชิญร่วมชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 (The 13th Science Project Exhibition : SciEx 2012) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

7-9 เมษายน 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี จัดหลักสูตรแนะนำโครงการ สร้างคน ผสานสันติ (People Making, Peace Making) ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

20 เมษายน 2555 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “มะเร็งป้องกันและรักษาได้” ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

20 เมษายน 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชิญเข้าร่วมงาน ICT International Senior Project Conference ครั้งที่ 1 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา

21 เมษายน 2555 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดบรรยายเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ฝึกจิตประสานกาย” ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ศาลายา

23-27 เมษายน 2555 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2554 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา (Computer application in research and analysis of Epidemiologic studies)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 3

23-27 เมษายน 2555 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

23-27 เมษายน 2555 วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการ “ASIAN TEACHER TRAINING (ATT 2012): การอบรมครูประจำการ ผู้ปกครองและผู้สนใจที่ต้องการเข้าใจการศึกษาระดับประถมศึกษาตามแนวทางการศึกษาแนววอลดอร์ฟ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

25-27 เมษายน 2555 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครั้งที่ 5 ณ ตึก N ห้อง N203 ชั้น 2 และ N300 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

25 เมษายน 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "E-Commerce สร้างโอกาสธุรกิจบนโลกออนไลน์" ณ ห้อง Bits & Bytes ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีฯ ม.มหิดล ศาลายา

26 เมษายน 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัด“งานเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช “โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

26-27 เมษายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555 (ครั้งที่ 17)” ณ โรงแรมThe Twin Towers Hotel

26-29 เมษายน 2555 สำนักงานดำเนินการหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช จัดกิจกรรม “บางกอกน้อยเฟสติวัล” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช และ 27 เมษายน 2555 มีกิจกรรมบรรยาย ตำนานบางกอกน้อย” โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ ณ โถงสหัสธารา ชั้น 7 อาคารปิยมหาราชการุณย์ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

26-29 เมษายน 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “บางกอกน้อยเฟสติวัล” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

27 เมษายน 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “นักสาธารณสุข: อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต” และงานคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สัมพันธ์ 2555” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27 เมษายน 2555 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะกับการปฏิบัติงาน” โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

29-30 เมษายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัย จัด "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่1" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม จัดประชุมวิชาการทางสังคมศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

1 - 3 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ณ ห้อง B201 ชั้น 2 ตึก B และห้อง N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

2 - 4 พฤษภาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน"เปิดบ้านทรัพยากรการเรียนรู้รามาธิบดี ณ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2 - 4 พฤษภาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดโครงการ "ค่ายพิพิธภัณฑ์" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

2 - 4 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 19 ณ ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 - 4 พฤษภาคม 2555 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดอบรมวิชาการ เรื่อง “แมคโครไบโอติกส์ อาหารเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค” ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ศาลายา

2 - 4 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรมเรื่อง การศึกษาจุลชีพที่ก่อโรคเขตร้อนด้วยวิธีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สวณัฐ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

3 - 4 พฤษภาคม 2555 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการ ประชุมวิชาการการเข้าสู่ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 ครั้งที่ 1 เรื่อง “การตีความข้อกำหนดและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง สำหรับห้องปฏิบัติการด้านยาและสมุนไพร” ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 - 4 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร ณ ห้องประชุม 302 อาคารราชรัตน์ และ ห้องปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11 พฤษภาคม 2555 สาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงานพบปะสังสรรค์ เด็กกลุ่มอาการดาวน์ ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10

12 พฤษภาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด จัดอบรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ "สมองเสื่อม ภาวะที่ไม่ควรมองข้าม" ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 พฤษภาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย จัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 และวันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

13 พฤษภาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญคนรักสุขภาพร่วมงาน "120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชชนก ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 6" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่ 8 ไร่ (ตรงข้ามตลาดศาลาน้ำร้อน)

14 - 18 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ณ ห้องบรรยายวิจิตร ไชยพร 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

15 - 16 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “ข้อมูลทะเบียนยา กรณีศึกษาเพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย” ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 พฤษภาคม 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดอบรมเรื่อง "พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ สำหรับเด็ก ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

17 - 18 พฤษภาคม 2555 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล” ณ ห้องราชา 1-2 อาคาร 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

18 พฤษภาคม 2555 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ชะลอวัย สวยใสด้วยอาหารสมุนไพร” ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 พฤษภาคม 2555 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดงาน “คล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปี 2555” ณ ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18 พฤษภาคม 2555 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดงาน “คล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปี 2555” ให้บริการตรวจวิเคราะห์ภาวะซีดีดและพาหะโรคธาลัสัสซีเมีย ณ ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18-19 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต Sounds of Poland การแสดงคอนเสิร์ตครั้งที่ 9 ฤดูกาลที่ 7 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 - 23 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่การปฏิบัติ" ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 อาคาร 1๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

24 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคัดเลือกว่านชักมดลูกเพื่อบ่งชี้คุณภาพวัตถุดิบจากลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางเคมี” ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

28-29 พฤษภาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดดการอบรมคอมพิวเตอร์ “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม Prezi ” ณ ห้อง CC402 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พญาไท

30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน (Training for the Trainers) เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ธาลัสซีเมีย ตึกอานันทราช ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “Clinical Practices on Intravenous Admixture and Incompatibility” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1-2 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “Jubilee Concert” ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 มิถุนายน 2555 กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ “Little Big Film Festival 2012” ณ ห้องฉายภาพยนตร์ 326 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 มิถุนายน 2555 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเสวนา Science Café เรื่อง เมื่อดาวศุกร์แวะทักทายดวงอาทิตย์ ณ ห้องประชุม k 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

13 มิถุนายน 2555 คณะกายภาพบำบัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง “ถอดรหัสสุขภาพ.....พิชิตเบาหวาน” ณ ห้อง 500 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 มิถุนายน 2555 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประชาคมอาเซียน: ทิศทางและศักยภาพในการปรับเปลี่ยน” ณ ห้อง 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรม โครงการรักษ์ดนตรีไทย ครั้งที่ 13 ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) มหาวิทยาลัยมหิดล

15-16 มิถุนายน 2555 ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยรุ่นที่ 1 “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

16 มิถุนายน 2555 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด โครงการสัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากเพื่อประชาชน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

18-22 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol University International Week 2012 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา

20-22 มิถุนายน 2555 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดอบรม เรื่อง"แมคโครไบโอติคส์ อาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรค" ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

25 มิถุนายน 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ต้นทุนชีวิต" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

25-29 มิถุนายน 2555 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การพยาบาลเวชปฏิบัติ” ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

26 มิถุนายน 2555 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 37 “กระบวนการเรียนรู้แพทยศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

27-29 มิถุนายน 2555 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับงานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้รหัสโรค (Medical Coding : MC) หัวข้อการเสริมทักษะและการพัฒนาการให้รหัส ICD รุ่นที่ 1 ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

30 มิถุนายน 2555 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “ยุทธการชะลอวัย...กินอย่างไรให้ผิวสวย สุขภาพดี อายุยืน” ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2 กรกฎาคม 2555 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ประชากรและสังคม 2555” เรื่อง ประชากรชายของและความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

5-6 กรกฎาคม 2555 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ National Conference on Drug Interactions 2012 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

7 กรกฎาคม 2555 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง “Understand Common Statistics” ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11 กรกฎาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง “เคล็ดลับจำเก่ง จำแม่น” ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 กรกฎาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 8 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

15 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา มุมมองผู้บริหารภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม IT เรื่อง "How the technology will shape the ICT Industry in Thailand 2015" ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18 กรกฎาคม 2555 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี" ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องบรรยายรวม L02 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18-20 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23 กรกฎาคม 2555 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสยามทรรศน์ทัศนาจร ครั้งที่ 1 ตอน "ตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันวัสสาฯ ประพาสเมืองชลบุรี" ติดต่อโดยตรงที่ห้องศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์

23-24 กรกฎาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยรุ่นที่ 2 “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 กรกฎาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์ ไทย-พม่า นอกกะลาชาตินิยม” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ Cancer Research: Insights and Innovations จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เมอร์ค จำกัด (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

28-29 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยราชสุดา จัดอบรมเชิงปฎฺบัติการ เรื่อง"จิดอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

30 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง"ชาติพันธุ์ : ความขัดแย้ง ความหลากหลาย และทางออกของสังคมไทย ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

6-10 สิงหาคม 2555ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” Training Course onEnvironmental Health Impact Assessment ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

7-9 สิงหาคม 2555 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

8 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8 สิงหาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดโครงการ "ร่วมกันท ำให้บ้านปลอดบุหรี่ : รับขวัญเด็กแรกเกิดบ้านปลอดบุหรี่" ณ ห้องประชุม 910 A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

8 สิงหาคม 2555 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพรบรรเทาอาการปวดหลังและปวดกล้ามเนื้อ” ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9-10 สิงหาคม 2555 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series: 2012 ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 สิงหาคม 2555สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยปีที่ 2: การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน R2R ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

15-17 สิงหาคม 2555 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับงานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้รหัสโรค (Medical Coding : MC) หัวข้อการเสริมทักษะและการพัฒนาการให้รหัส ICD รุ่นที่ 2 ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

16 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการมหิดลรวมพลคนรักสุขภาพ เทิดพระเกียรติวันแม่ ปี 2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

21-23 สิงหาคม 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตรสุขภาวะมัยวัยเกษียณ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

22 สิงหาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดเสวนาเรื่อง "ร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี" ณ ห้องอาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

22 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยราชสุดา จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

23-24 สิงหาคม 2555 ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “ครอบครัวและเด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” “The Globalized Future of the Modern Thai Family and Children” ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

23-24 สิงหาคม 2555 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลองรุ่นที่ 6 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 สิงหาคม 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร ร่วมกับงานเครือข่ายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการฝีกอบรมเรื่อง “การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้อง L 216 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

27-29 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน รวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 5 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28-31 สิงหาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Refining manual skill: the connection of mind and body” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

29 สิงหาคม 2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สภาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สภาอาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “Rio+20 พัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเทศ และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม (USR&S Core Group ครั้งที่ 5)” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 สิงหาคม 2555 กองบริหารการศึกษา จัดการเสวนา เรื่อง "ถอดบทเรียนจากครู...ผู้เป็นที่พึงประสงค์" ณ ห้องประชุมประชาสัมคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

29-31 สิงหาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Diabetes from hospital to community” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

31 สิงหาคม 2555 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “เสวนาการแปลและล่าม ประจำปี 2555” ณ โรงแรมสยามซิตี้

 

30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา Media Arts Exhibition “MAX” 2012 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

3กันยายน-18 พฤศจิกายน 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครรอบแรกระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2555 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

4 กันยายน 2555 ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการสัมมนาโครงการการพัฒนาความรู้ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 7 หัวข้อ “วิจัยอย่างไรให้ได้สิทธิบัตร” และสนทนาถาม-ตอบในหัวข้อ “สารพันปัญหาทรัพย์สินทางปัญญากับนักวิจัย” ณ ห้องประชุม R 114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5 กันยายน 2555 วิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมฉลองพุทธชยันตี 26๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรื่อง "26๐๐ ปี แห่งพุทธปัญญาตรัสรู้สู่การพัฒนาสังคมไทย" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

10 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชม "นิทรรศการ 150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11 กันยายน 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรม Workshop on “Indian Classical Music” ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

12 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัด โครงการคลินิกโรคพืชและการบริโภคพืชผัก ผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมี “การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการขายสารเคมีทางการเกษตร” ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

12 กันยายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน A Book Lecture Show : เลคเชอร์ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้!!! ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

14 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัติและของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17-18 กันยายน 2555สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัด สัมมนา นานาชาติ เรื่อง ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมศุโกศล

17-21 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดลจัด กิจกรรม "MU Altruism Week 2012" เนื่องในงาน “วันมหิดล” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20 กันยายน 2555 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Critical Thinking ฝึกสมองกับการคิดเชิงวิจารณญาณเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรณที่ 21 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 กันยายน 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด "การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุมสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20-21 กันยายน 2555 คระแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน มหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “บูรณาการงานคุณภาพ ชีวิต และความรัก:Look Life Love….Quality”ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

21 กันยายน 2555 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “เสวนาการแปลและล่าม ประจำปี 2555” ณ โรงแรมสยามซิตี้

24 กันยายน 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน "วันมหิดล" ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

24-26 กันยายน 2555 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การเตรียมสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ห้องบรรยาย 502 และห้องปฏิบัติการ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

28 กันยายน 2555 ศูนย์บริการจัดการจัดการองค์กรสากล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้น : Camera Training Beginner ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา

 

1-3 ตุลาคม 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ขั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

6-7 ตุลาคม 2555 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงตนเองหลังชัตเตอร์” ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8-19 ตุลาคม 2555 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัด การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (Training Course on Action Research) รุ่นที่ 8 ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

10-12 ตุลาคม 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการอบรม “การจัดการภัยพิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ภายใต้แผนงาน RTG - WHO Collaboration: Disaster Management ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

11 ตุลาคม 2555 การประชุมเชิงวิสัยทัศน์ เรื่อง "ก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยื่นด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว" ณ ห้องประชุมศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 9 สถาบันศศินทร์ฯ

11-12 ตุลาคม 2555 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานชีวกลศาสตร์กีฬากับการเรียนการสอน” ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

12 ตุลาคม 2555 สถานวิทยามะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 1๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

12-24 ตุลาคม 2555 วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Moodle สำหรับนักศึกษาพิการทางสายตาในระดับอุดมศึกษา” ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14 ตุลาคม 2555 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช จัดโครงการศิริราชสอนเลี้ยงลูก ปีที่ 5 หัวข้อ “เลี้ยงทารกให้ง่ายๆ สบายๆ สไตล์ศิริราช” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

14-21 ตุลาคม 2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "The Power Green Camp" คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 ตุลาคม 2555มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Meet the Presidentประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

19 ตุลาคม 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุข “โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2555” จัดให้บริการรักษาและตรวจสุขภาพช่องปากจากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

20 ตุลาคม 2555 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ Blu-o เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 4

24 ตุลาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี และร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 20 เรื่อง "ทศวรรษของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2555 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 4 ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27 ตุลาคม 2555 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด โครงการ “ความรู้เรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะเพื่อประชาชนครั้งที่ 2” หัวข้อ จะป้องกันนิ่วได้อย่างไร ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

27-28 ตุลาคม 2555 ศูนย์บริการจัดการจัดการองค์กรสากล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง "การถ่ายภาพเบื้องต้น : Camera Training Beginner" ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา

29-30 ตุลาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์จัด MUSC Graduate Research Exposition 2012 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2555มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ. 2555 Prince Mahidol Commemoration Conference 2012: เรื่อง การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน MU Research to ASEAN ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา

 

1-2 พฤศจิกายน 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า" รุ่นที่ 28 (Practical Phonetics for Better Pronunciation) ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6-9 พฤศจิกายน 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT ในสถานทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้น ในหัวข้อ Hands-on Data Analysis and Visualization Skill Workshop (Excel2010) MUICT Skill รุ่นที่ 2 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7-9 พฤศจิกายน 2555 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Graduate Institute of Digital Learning and Education, National Taiwan University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 :นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 (The 1st International Conference on Innovation in Education ICIE 2012: Innovative Learning for the 21st Century) ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมทำบุญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระงามวรวิหาร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

8-9 พฤศจิกายน 2555 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมวิชาการกิจกรรมบำบัด ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

10 พฤศจิกายน 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน "เพื่อฟันที่คุณรัก" ณ บริเวณเกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

12 พฤศจิกายน 2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และThe University of Manitoba ประเทศแคนาดา ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์(ห้องครึ่งวงกลม) ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

14-16 พฤศจิกายน 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Women's Health 2012 : Partnering for a Brigther Global Future” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15-16 พฤศจิกายน 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมวิชาการประจำปี "สุขภาพประชาชน ในประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย" ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

18 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา คณาจารย์ นักศึกษาและพนักงานร่วมทำบุญ บริจาคปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และบูรณปฏิสังขรณ์ วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19-24 พฤศจิกายน 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม "ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น" รุ่นที่ 1 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 พฤศจิกายน 2555 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ สยามศิลป์ : สืบสานงานศิลป์ บนแผ่นดินสยาม ครั้งที่ 3 ตอน งานศิลป์จากใบตอง (กระทง) ณ SC 1 LA – 133 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 พฤศจิกายน 2555 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดงาน Grand Opening MU Cyber Club@MLC ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 2 ห้อง MU Cyber Club

25พฤศจิกายน 2555 คลินิกสุขภาพเพศชาย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการมาดูแลสุขภาพชายเพื่อวันพ่อกันเถิด ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมชั้น 9 และชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

25 พฤศจิกายน 2555 หน่วยตรวจโรคเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมและกิจกรรม “กินขนมอย่างไรให้อร่อยและปลอดภัย” ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี

27 พฤศจิกายน 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาวิชาการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ชอฟแวร์รหัสเปิดเพื่องานวิจัย Open Source Tools for Research คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา

27-30 พฤศจิกายน 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT ในสถานทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล MUICT Skills รุ่นที่ 3 โดยจะจัดในหัวข้อ ICT Professional Intensive Hands-on Presentation Skill Workshop (PowerPoint2010) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

28 พฤศจิกายน 2555 งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานเป็ดขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

30 พฤศจิกายน 2555 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงาน National Food and Culture in ASEAN ณ ชั้น 1 อาคารบันฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

 

1-2 ธันวาคม 2555 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดโครงการอบรมผู้สอนทักษะกีฬาเทนนิส และกีฬาแบดมินตัน เบื้องต้น ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

3 ธันวาคม 2555 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5 ธันวาคม 2555 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7 ธันวาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบริษัท ไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “How Open Standard and Electronic Health Records for clinical care will provide new opportunities for Public Health” ณ ห้อง CC411 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

11-12 ธันวาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมหลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5: ICT Creative: Digital Media Design with Photoshop CS5” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

11-14 ธันวาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT ในสถานทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Leveraging ICT Skill in Mahidol’s Workplace Program) MUICTSkills รุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11-14 ธันวาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการ ให้ความรู้สู่ประชาชน “โครงการสัปดาห์รณรงค์รู้ทันโรคมะเร็งจอตาในเด็ก” ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

12 ธันวาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย: มองให้ไกลกว่าผลประโยชน์” ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

12 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ How Science Changes Our Lives โดย Prof.Douglas D. Osheroff นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 1996 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

12 ธันวาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง “อิยเดีย-อาเซียน โอกาสเติบโตของไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่” ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

12-13 ธันวาคม 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ ม.จุฬา และ Universitas Indonesia จัด International Conference on Health Equity in Asia 2012 (COHEA) ณ University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย โดยการสนับสนุนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และWHO

12-14 ธันวาคม 2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน International Tropical Medicine Meeting (JITMM 2012) และ The 7th Seminar on Food- and Water-Borne Parasitic Zoonoses (FBPZ7) ประจำปี 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

13-14 ธันวาคม 2555ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4 “จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน” (Meditation and Transformation) ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

15 ธันวาคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจัดกิจกรรม "Job fair 2012" ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

15 ธันวาคม 2555 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ศิลปะกับการก้าวพ้นความขัดแย้ง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ถนนพญาไท

16 ธันวาคม 2555 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการประชุมภัยพิบัติประจำปี 2555 โครงการ “ถอดรหัสภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นคำเตือน” ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

17 ธันวาคม 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารสมองเพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

17-21 ธันวาคม 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สัทศาสตร์ทั่วไปแบบเข้ม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

19 ธันวาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผ่อนคลายความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

19-22 ธันวาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทสไทย จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Molecular Medicine Conference 2012 (MMC2012) ในหัวข้อ “ทางเลือกอย่างมีกลยุทธ์ในการรักษาโรคมะเร็งและการอักเสบ” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

28 ธันวาคม 2555 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.