ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2556

เนื้อหาทั้งหมด
 

5 มกราคม-7 กรกฎาคม 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ ) รุ่นที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

9 มกราคม 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรยายพิเศษทางคติชนวิทยาเรื่อง “Foodscape…พื้นที่อาหาร” ณ ห้อง MLC-Mini Theater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

12 มกราคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครับ จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครับ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

12 มกราคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12-13 มกราคม 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 9 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14-16 มกราคม 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 22 เพื่อฉลองครบรอบ 116 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช เรื่อง "Disaster Management: Taking Actionto Better Health Outcomes” ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

15 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 เรื่อง การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

16 มกราคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง ข้อเท็จจริงทางวัฒนธรรม: กรณีการเสนอปราสารทเขาพระวิหารเข้าสู่บัญชีมรดกโลก ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วิถีแห่งการบริบาลผู้ป่วย ระยะท้ายและการเยียวยา ความทุกข์ของผู้สูญเสีย” ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18 มกราคม 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น” ณ ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

19-20 มกราคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สัทศาสตร์ปฎิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า รุ่นที่ 29 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21-22 มกราคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

21-25 มกราคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม “ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1” รุ่นที่ 1 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21-25 มกราคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม “ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1” รุ่นที่ 1 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23-25 มกราคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง " Hospital Blood Bank Development Towards Quality and Technical Competencies " ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

24 มกราคม 2556 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการCritical Thinking ครั้งที่ 3 เสริมสร้างสมองกับการคิดเชิงวิจารณญาณเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

24 มกราคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง การแปลบทภาพยนตร์ ณ ห้อง 315 ชั้น 3 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 มกราคม 2556 สถาบันโภชนาการ จัดโครงการประกวดตำน้ำพริกกะปิ ในโอกาส ๓๖ ปี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

25-26 มกราคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงาน MU Higher Education Fair 2013 ณ ห้องประชุมสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

26-27 มกราคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมการแปล เรื่อง “การแปลไทยเป็นเทศ” รุ่นที่ 2 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28-31 มกราคม 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด การประชุมวิชาการ Innovations in Cancer Management, 2013 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

30 มกราคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง เปิดโลก “นัก (เรียน) แปล” ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29-31 มกราคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น พลิกจินตนาการ สู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Hand in Hand toward the New Era of OB&GYN ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3 กุมภาพันธ์ 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมและกิจกรรม “กินขนมอย่างไรให้อร่อยและปลอดภัย” ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี

5 – 7 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วาดเส้น&Paint สี อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Adobe Illustrator CS5 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5 กุมภาพันธ์ 2556สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัด กิจกรรม "ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มแม่น้ำโขง" ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน มหิดล – พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

8 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้จัดโครงการ "เธอรู้จักฉัน แต่ฉันไม่รู้จักเธอ : เปิดใจสู่อาเซียน ณ ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 กุมภาพันธ์ 2556คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก จัดงาน "วันรักนกเงือก" ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดกิจกรรม Open House 2013 และเสวนาในหัวข้อ “Rising to the Challenge: How Leaders Innovate and Transform Business Models” ณ บางกอกคลับ ชั้น 28-31 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้

18-22 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม “ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1” รุ่นที่ 1 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

19 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 41 “วิถีจิตวิญญาณที่ฟินด์ฮอร์น” ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเล่าขานตำนาน ศาลายา ครั้งที่ 7 ตอน "110 ปี สถานีรถไฟศาลายา" ณ บริเวณศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง และศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

20-22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2013 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

21 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนา "วันภาษาแม่สากล : เปิดโลกภูมิปัญญาภาษาแม่" ณ สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

21-22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ประจำปี 2556 “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจำปี 2556 เรื่อง Make Our Practice Safer in OB&OOR Anesthesia (การเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลทางวิสัญญีในผู้ป่วยสูติกรรมและผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด) ณ ห้องอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

26 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม : มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน นิทานแห่งความรัก ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

27 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา "การสื่อสารกับวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางการตลาด" ณ ห้อง 504 ชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2013 (Siriraj Psychiatric Practice 2013) ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

28 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "Meet The President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖" ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมการแปล เรื่อง “Recent Research Results in Translation Studies” รุ่นที่ 2 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมการแปล เรื่อง “Recent Research Results in Translation Studies” รุ่นที่ 2 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

1 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "44 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2556 สมาคมศิษย์เก่าในพระบรมชูปถัมป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "MU Blue night วันรวมใจมหิดล" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2013 (Siriraj Psychiatric Practice 2013) ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

6 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "อิเหนาพม่า" วัฒนธรรมข้ามแดน จากวรรณกรรมสู่...การแสดง" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7-8 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม เทคนิคการสอนภาษาไทย “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 3 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

9-16 มีนาคม 2556 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ด จัดโครงการตามรอยพุทธะเพื่อกราบนมัสการสังเวชนียถาน-พุทธสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

11-15 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 มีนาคม 2556 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก "จัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก" ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

13 มีนาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง การเลือกใช้ยาตำรับแก้ไข้ ยาเขียว ยาขม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14-15 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมภาษาลาวหลักสูตรระยะสั้น “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 9 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14-15 มีนาคม 2556 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 7 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

14-15 มีนาคม 2556 14 - 15 มีนาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรเฉพาะทาง สำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัย ด้วยโปรแกรม Prezi” ณ ห้อง IT212 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

16 มีนาคม 2556 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาฐกถาเกียรติยศ "สวัสดิ์ สกุลไทย์" ครั้งที่ 18 "ประชาคมอาเซียน" ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

19-22 มีนาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT ในสถานทำงาน Leveraging ICT Skills in Workplace Program ICT Professional Intensive Hands-on Presentation Skill Workshop (PowerPoint 2010) ณ ห้อง IT212 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20-22 มีนาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ชันสูตร เรื่อง สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 มีนาคม 2556 สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมวันไตโลกประจำปี 2556: ไตวายหยุดได้ด้วย...ป้องกัน ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

21-22 มีนาคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

22 มีนาคม 2556 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 42 "แนวทางการพัฒนาจิตอย่างบูรณาการของเคน วิลเบอร์ กับการประยุกต์เข้ากับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน" ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

22 มีนาคม 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “กระทรวงน้ำ ทิศทางกับความท้าทายของประเทศไทย” ณ ห้องประชุม อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

25-29 มีนาคม 2556 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมภาคฤดูร้อน เรื่อง "วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว"

25-29 มีนาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทฤษฎีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน สำหรับระดับครูมัธยมศึกษาและนักศึกษาปริญญาตรี ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

28-29 มีนาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์จัดการประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 13 “เภสัชวิทยาของยาใหม่” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26-29 มีนาคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 มีนาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2013)”

 

1-5 เมษายน 2556 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมภาคฤดูร้อน เรื่อง "วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว"

1-5 เมษายน 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2556 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน รุ่นที่ 10 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 เมษายน 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ HPTLC เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในทัศนะระดับชาติและระดับสากล ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 เมษายน 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้สำหรับประชาชน หัวข้อ "ลดอ้วน ลดโรค" ณ ห้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

2 เมษายน 2556 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 1 หัวข้อ “การแพทย์ผสมผสานและงานวิจัยเชิงประยุกต์ในหน่วยงาน” ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

4 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัมมนา MU SC Research Forum เรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน วช." ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

4 เมษายน 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการ "ทันตสุขภาพเพื่อผู้มารับบริการ เรื่อง ทำอย่างไร เมื่อนอนกรน" ณ โถงอาคารชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์

14 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "Happening on Campus" สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล โทรศัพท์ 0-2849-6208-10

15 เมษายน-1 พฤษภาคม 2556 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม : “ โครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน (ส์) สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2 ” สถานที่ : แสมสารวิลล่า ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

22-26 เมษายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

22-26 เมษายน 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2556 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23 เมษายน 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร ครั้งที่ 1 เรื่อง “สารฟลาโวนอยด์และสมุนไพร” ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

23 เมษายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จัดโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

24-26 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 20 ณ ห้องบรรยาย SC4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงเรือนกล้วยไม้ โครงการวิจัยชีววิทยาการขยายพันธุ์ของพืชเศรษฐกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย เรื่อง "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน พิษภัยของทุตจริตคอรัปชั่น" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรี่ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

27 เมษายน 2556 ชมรมโภชนามหาวิทยามหิดล ร่วมกับ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด จัดงานประชุมวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง “อาหารชะลอวัย...สมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมหิดลหรรษาเริงร่ากับสุนทราภรณ์ ครั้งที่ 5 ณ โรงละครแห่งชาติ

28 เมษายน 2556 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน"ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 7" เวลา 06.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

1-3 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ณ ห้อง B201 ชั้น 2 ตึก B และ ห้อง N 300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

1-3 พฤษภาคม 2556 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเบื้องต้น เรื่อง “ทำดีเอ็นเอโคลนนิ่งไม่ยากอย่างที่คิด” รุ่นที่1 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

1 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียน Grade 10 หรือ มัธยมศึกษาปี 4 สนใจสอบข้อมูลที่ โทร 02 441 – 5222 -3

2-3 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเอเชียทางการพยาบาลอาชีวอนามัย Asian Conference in Occupational Health Nursing ณ ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 พฤษภาคม 2556 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบาก กรณีศึกษา: ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำพังและครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

3 พฤษภาคม 2556 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดงานสัมมนานานาชาติ เรื่อง ภาวะผู้นำที่มีความรับผิดชอบในสังคมพหุลักษณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

3 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยนานาชาติ เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิจัย ประจาปี 2556 RESEARCH SEMINAR 2013 ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

7-10 พฤษภาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT: ICT Creating High Impact Presentation with PowerPoint 2010 รุ่นที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

7-11 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม "ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1" รุ่นที่ 2 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร "Intensive English Course1" ณ ห้อง LLC ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Elementary Thai for Non-native Speakers” (หลักสูตรภาษาไทยระดับต้นสำหรับชาวต่างประเทศ) ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (อบรมทุกวันจันทร์และวันพุธ)

8-10 พฤษภาคม 2556 สาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมกับ Division of Music Education and Music Therapy, Department of Music and Dance, School of Arts,University of Kansas, Lawrence, USA จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรีบำบัด ณ B112 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8-10 พฤษภาคม 2556 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รุ่นที่ 1/2556

8-10 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 6 ณ ห้อง R405 ชั้น 4 ตึก R และ N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

8-10 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมวิชาการ สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 31 "Exercise is Medicine:Clinical Experimental Evidence" ณ ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

10-12 พฤษภาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในละครเวทีการกุศลรามาดราม่าครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อนำรายได้จากการขายบัตรเข้าชมละครสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี โรงพยาบาลรามาธิบดี

12 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยการจัดการ จัดงาน “CMMU Open House” เพื่อแนะนำภาพรวมของวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการจัดการ

14 พฤษภาคม 2556 ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมทางวิชาการแก่ประชาชน เรื่อง “เสริมสร้างความรู้โรคขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและกระบังลมหย่อนในสตรี” น. ณ ห้องประชุมเติม บุนนาค อาคารเรียนสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

14-18 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม "ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 2" รุ่นที่ 1 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

15 พฤษภาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรด้าน IT ของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Network Management Using SNMP การบริหารจัดการเครือข่ายด้วยโปรโตคอล SNMP ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล/a>

15 พฤษภาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ผมสวยด้วยสมุนไพร” ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

15-17 พฤษภาคม 2556 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

15-19 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยราชสุดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาษามือไทย ระดับ1” (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

17 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Using Social Media for Teaching and Learning ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

17 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยการจัดการ จัดสัมมนาการตลาดเชิงอภิปรายครั้งที่ 12 เรื่อง Generation “M – Marketing” เคล็ด (ไม่ลับ) จับจังหวะวัยรุ่น, เรื่อง Green Shoppers นักชอปรักษ์โลก และ งานสัมมนาเรื่อง GAY INSIGHT ล้วงลับจับตลาดเกย์ ณ วิทยาลัยการจัดการ

18 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม อบรมความรู้ด้านภาษาแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 - 19 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบจัดสวนขึ้นพื้นฐาน

20 พฤษภาคม 2556 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดการประชุมวิชาการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง วัคซีน: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย

20 – 21 พฤษภาคม 2556 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

20 – 21 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัทศาสตร์ ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า (Practical Phonetics for Better Pronunciation) รุ่นที่ 30 ณ อาคารภาษาและ วัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20 – 23 พฤษภาคม 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2556

21 พฤษภาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จัดโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

22 – 23 พฤษภาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “Android Jump Start ก้าวแรกพัฒนาแอนดรอยด์แอพ ไม่ยากอย่างที่คิด" ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

22 – 23 พฤษภาคม 2556 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมวิชาการปีที่ 48 คณะกายภาพบำบัด เรื่อง สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

23 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27 - 31 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตารางชีพ: เครื่องมือวัดความยืนยาวชีวิตของประชากร” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

28 – 29 พฤษภาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “ข้อมูลทะเบียนยา ความถูกต้องของวิธีการแสดงคุณภาพ” ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 – 31 พฤษภาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT: ICT Professional Intensive Hands-on Data Analysis and Visualization Skill Workshop (Excel 2010) รุ่นที่ 5 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

29 พฤษภาคม 2556 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดเวทีจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 43 หัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ในมิติจิตวิญญาณ” ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

29 พฤษภาคม 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บุกทวาย โอกาสงาม ๆ แห่งการวิจัย” ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

29 - 31 พฤษภาคม 2556 ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาการเขียนโครงการวิจัย & การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

30 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยการจัดการ ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง "Healthcare in turbulent times. What is the new role of healthcare professionals?" ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

30 - 31 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคคอลัมน์ซ้าย – คอลัมน์ขวา เพื่อการวิจัยสังคมพหุวัฒนธรรม ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

30 - 31 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยราชสุดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล

3-4 มิถุนายน 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

3-5 มิถุนายน 2556 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

5 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการอบรมเรื่อง เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการวิจัยตลาด รุ่น 4 (Tip and Techniques for Doing Successful Marketing Research) ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

3-7 มิถุนายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม “ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1” รุ่นที่ 2 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

10 มิถุนายน 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

11 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการอบรมเรื่อง สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 9 (Effective Leadership) ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

2 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจทั่วไปเข้าอบรม Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2013 ณ ห้องประชุมชั้น 8(812) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

10-14 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน มหิดลบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

12 มิถุนายน 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการเสวนาพิเศษเรื่อง “การออมและการลงทุน เพื่อให้เงินทำงาน” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

13 มิถุนายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดโครงการ “ภาษาและวัฒนธรรม หลักประกันของสังคมสุขภาวะ” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยนานาชาติ จัดงาน นาฏกรรมเยาวชนไทย “สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ

18 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว” (Business Growth in AEC through White Ocean Strategy) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ ศาลายา

19 มิถุนายน 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมองดีด้วยดนตรีสร้างสุข ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

20 มิถุนายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง "Good Clinical Practice for Biomedical Research (GCP Training)" ณ ห้องประชุม ศ.กียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหิวทยาลัยมหิดล

24 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร "English for work and life" ณ ห้อง LLC ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ วิ่งและปั่นผสานชุมชน 3 เดือน 300รอบ และรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2556 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27 มิถุนายน 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน "สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่6" ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

27 มิถุนายน 2556 ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "กบิลพัสดุ์ : 1 หรือ 2 ?" โดย ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

28 มิถุนายน 2556 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดเวทีจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 44 เรื่อง “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญที่มหาวิทยาลันาโรปะ” ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ กรมประมง และภาคเอกชน จัดงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ" ครั้งที่ 25 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 

1 กรกฎาคม 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการ ทันตสุขภาพเพื่อผู้มารับบริการ เรื่อง “ภาพรังสี มีดีอย่างไร” ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์

1 กรกฎาคม 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2556” ครั้งที่ 9 เรื่อง ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส (Population and Society in ASEAN: Challenges and Opportunities) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

3 - 5 กรกฎาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน (Training for the Trainers) เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย” รุ่นที่ 1 ณ ห้องเรียน 449 ตึกอานันทราช ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

3 - 5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง ศาสตร์และศิลป์การดูแลผู้สูงอายุในยุคก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน(Science and Art in Aging Care toward the Asian Economic Community) ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ

4 กรกฎาคม 2556 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมกองทัพเรือ อาคารชุมพเขตอุดมศักดิ์

10 กรกฎาคม 2556 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2556 กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เสวนาภาษาสื่อ เปิดประเด็นปรากฏการณ์ภาษาไทยในสื่อมวลชน”ณ ลานกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

10 กรกฎาคม 2556 สภาคณาจารย์จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทำอย่างไรจะได้เป็นศาสตราจารย์ก่อนอายุ 40 ปี" ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

10 - 12 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการอบรมเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างประเทศ (Thai Language, Culture and Professional Ethics) ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

10 - 12 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (Caring for the Family Caregiver) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

11 - 12 กรกฎาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

15 – 17 กรกฎาคม 2556 15 – 17 กรกฏาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27" (Workshop on Uninet Network & Computer Application - WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

15 – 17 กรกฎาคม 2556 คณะพยาบาลศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ECG Interpretation and Nursing Care ณ ห้อง 508 คณะพยาบาลศาสตร์

15 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโครงการอบรม “หลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” ณ ห้องบรรยาย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

16 – 19 กรกฎาคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17 กรกฎาคม 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงปาฐกถาเรื่อง การเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 : ปัญหาทางจริยธรรมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17-19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินเรื่อง พยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน : แนวโน้มและความท้าทาย ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

17-19 กรกฎาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/บาดเจ็บไขสันหลัง" รุ่นที่ 4 ณ ห้องตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

กรกฎาคม - 2 กันยายน 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม อบรมความรู้ด้านภาษาแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 กรกฎาคม 2556 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่องการถ่ายภาพ จากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556" ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25-26 กรกฎาคม 2556 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลองรุ่นที่ 8 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

27-28 กรกฎาคม 2556 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดาจัดการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับเยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

29 กรกฎาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๕๖" เรื่อง "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

29 - 31 กรกฎาคม 2556 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์” ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 – 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2556 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรียนรู้และฝึกทักษะกับ Protein Expression และ Protein Purification รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม และห้องปฏิบัติการวิจัยชั้น 4 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

31 กรกฎาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการบรรยายเรื่อง โรคเนื้องอกในมดลูก ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย - เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตึกสยามบรมราชกุมารี จุฑาธุช ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช

 

1-2 สิงหาคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม :นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

2 สิงหาคม 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดงาน "ทำบุญช่วยหมา รับเข้าพรรษา" ณ บริเวณอัฒจันทร์ ข้างคลองบุ๋ย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

2 สิงหาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการบรรยายในโครงการให้ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 8 เรื่อง "เชื่อสิ! เด็กแอลดี ก็มีดีได้" ณ ห้องอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

2-3 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUIC Open House 2013 ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 - 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Critical Care Nursing Conference 2013: Assessment and Management ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

7 สิงหาคม 2556 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดงาน Open House สานฝันสู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

7 สิงหาคม 2556 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมวิจัยทางกายภาพบำบัด "PTMU Research Symposium" ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8 สิงหาคม 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เชิญร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 41 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณชั้น G อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

9 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลวันแม่ 56" ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

9 สิงหาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

9 – 11 สิงหาคม 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง พยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้บาดเจ็บ (Trauma Nurse Coordinator) ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

10-12 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดโครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายตามจังหวะ สำหรับเยาวชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

14 สิงหาคม 2556 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่องการถ่ายภาพ จากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14 สิงหาคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้กิจกรรม การละเล่นไทย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย "ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

14-16 สิงหาคม 2556 ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวินิจฉัยจุลชีพก่อภาวะไข้ในเขตร้อน” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สวณัฐ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

14-16 สิงหาคม 2556 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง ยุคอาเซียนก้าวหน้า...พัฒนาสุขภาพเด็กไทยสู่อนาคต ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

15-16 สิงหาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และ 6th International Public Health Conference "มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และ ความท้าทาย Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development: Changes, Risks and Challenges" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

20 สิงหาคม 2556 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 45 เรื่อง ปรากฎการณ์วิทยาที่วิทยาลัยชูมาเกอร์ โดย ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 สิงหาคม 2556 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่องการถ่ายภาพ จากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 สิงหาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "Open House" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

21 สิงหาคม 2556 สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "การเงินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและ SME" ณ ห้อง L-500 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

23 สิงหาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "นอนไม่หลับ...เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา" ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี

23-24 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลวิชาการ 56" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

24 สิงหาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมวิชาการ “ชาติพันธุ์ กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม ไทยโซ่ง ไทดำ ไทยทรงดำ” ครั้งที่ 3 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

24 สิงหาคม 2556 มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

28 สิงหาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "จับตาภาพยนตร์พม่าร่วมสมัย" ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

28-30 สิงหาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง "First hour in Emergency Room 2013: The Resuscitation" ณ ห้องอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

29 สิงหาคม 2556 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการนโยบายสาธารณะ เรื่อง อนาคตประเทศไทยกับเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน: ข้อพิจารณาเืพื่อผลประโยชน์ของการพัฒนากับสิทธิประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์อาหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

30 สิงหาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคคอลัมน์ซ้าย-คอลัมน์ขวา เพื่อการวิจัยสังคมพหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 2 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

30 สิงหาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2 กันยายน 2556 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผล โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2-3 กันยายน 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย: ก้าวย่างที่มั่นใจสู่ตลาดอาเซียน” ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

4-6 กันยายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 2” ณ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

5-6 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า รุ่นที่ 31 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

13 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบเกียรติบัดรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุฯ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

16 กันยายน 2556 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วย SketchUp2013" รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

16 – 20 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรม ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

16 – 27 กันยายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกและเลี้ยงเซลล์ตัวอ่อนให้เป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ เพื่องานวิจัย ณ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

20 กันยายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดเสวนาวิชาการเรื่อง เขาพระวิหาร พื้นที่ใกล้เคียง (Vicinity) มรดกโลก และการเมือง ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

26 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดภารตะศึกษา ฟอรั่ม ครั้งที่ 6 เรื่อง"สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน จากภารตะสู่อาเซียน" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol R2R Expo’13 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

26-27 กันยายน 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: Google Apps and Google SketchUp” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27 – 28 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ "หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 

1 ตุลาคม 2556 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ "เดินค้นใจ" โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

3 - 4 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ความเมตตา: สะพานเชื่อมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม” ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา

3 - 4 ตุลาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Ramathibodi Cleft – Craniofacial forum ครั้งที่ 3 และประชุมวิชาการประจำปี สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้า และศีรษะแห่งประเทศไทย ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

11 - 13 ตุลาคม 2556 การประชุมวิชาการนานาชาติการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 10 (10th Asia Pacific Hospice Conference 2013) ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

13 ตุลาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด โครงการ“เดิน – วิ่ง การกุศล ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี” ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

13 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดโครงการ “พบพระวันอาทิตย์ที่น้ำทองสิกขาลัย” วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนฟังธรรมะจาก “พระมหาสมปอง ตาลปุตโต” ณ ศูนย์ฝึกอบรมน้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา

16 ตุลาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน “40 ปี งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช” ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

16 ตุลาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

16 - 18 ตุลาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ครั้งที่ 2 เรื่อง “มาตรฐานและการสอบเทียบสำหรับห้องปฏิบัติการ” ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัด Music Theatre Camp (Camp) โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาสยามพารากอน (ชั้น 4A)

17 - 18 ตุลาคม 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการออร์โธปิดิกส์เบื้องต้นสาหรับสัตวแพทย์ ( Basic orthopedics for practitioner) ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมกบิลปักษาชั้น 3 และห้องปฎิบัติการชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์

18 ตุลาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร ครั้งที่ 1 เรื่อง สารฟลาโวนอยด์และสมุนไพร ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 ตุลาคม 2556 สถานวิทยามะเร็งศิริราช ร่วมกับ สาขาศัลยศาสตร์ ศีรษะคอและเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมโครงการ "รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช" ครั้งที่ 3 ตอน ก้าวสู่ชีวิตใหม่หลังการรักษา” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

21 ตุลาคม 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการตรวจรักษาฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.โยธี เขตราชเวที กรุงเทพฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)

21-31 ตุลาคม 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์ของปวงชน รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

23 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงผลงานดนตรี MCGP Variety Concert 2013 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

27 ตุลาคม 2556 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดคอนเสิร์ตการกุศล “เพลินเพลงสบายๆ สไตล์สุนทราภรณ์” ณ โรงละครแห่งชาติ

29 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย EIM Thailand ภายใต้การสนับสนุนของ American College of Sports Medicine (ACSM) และ Coca-Cola Foundation, USA จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 เรื่อง “How to prescribe exercise?” ภายใต้โครงการ Exercise is Medicine ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

30 ตุลาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเดินแล้วปวดขา จากกระดูกสันหลังเสื่อม” ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเทพรัตน์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

30 ตุลาคม 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัด "เสวนาใต้ชายคาประชากร (In House Seminar)" เรื่อง “Challenges in Education towards the Realization of ASEAN 2015 – Malaysia's Perspective.” ณ ห้อง 326 (ราชาวดี) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

1 พฤศจิกายน 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การสร้างแพทย์ในบริบทสังคมไทย: แพทย์ - ครู - ผู้บริหาร" ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1 พฤศจิกายน 2556 สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Family – Oriented Primary Care” ณ ห้องสอนแสดง หน่วยตรวจผู้ป่วยเด็ก อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1 พฤศจิกายน 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2013 ครั้งที่ 9 เรื่อง Emerging issues in diabetes care 2013 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ห้องประชุมชั้น 8, 9

4-7 พฤศจิกายน 2556 ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ (ครั้งที่ 15) รุ่นที่ 15 ณ ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

6 พฤศจิกายน 2556 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Women's Roles in a Changing World"

7-8 พฤศจิกายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย รุ่นที่ 4 "การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

7-8 พฤศจิกายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน Mahidol Chemistry Forum 2013 ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

8 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

11 พฤศจิกายน 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน “มะเร็งลำไส้ใหญ่จัดการได้ด้วยเคมีบำบัด” ณ โถงเฉลิมพระเกียรติอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

11-13 พฤศจิกายน 2556 ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลจัดโครงการฝึกอบรมวิธีวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์ (Advanced) รุ่นที่ 2 ณ ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

11-13 พฤศจิกายน 2556 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิธีการวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์ขั้นสูง (รุ่นที่ 2)” ณ ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

11-15 พฤศจิกายน 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “From guidelines to clinical practice” และ “โรคไตและโรคเอสแอลอีในเด็ก” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

12-14 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวาน แห่งประเทศไทยในพระราชูปภัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2556: “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

13-14 พฤศจิกายน 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก 2556” ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

18-22 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน "Mahidol University International Week 2013" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18-22 พฤศจิกายน 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหิดล จัดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 19” ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20 พฤศจิกายน 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "Cloud Computing: Technologies and Services ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

21-22 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 "ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

21-22 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกเสียงถ้อยคำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา

21-22 พฤศจิกายน 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมภาษาลาวหลักสูตรระยะสั้น “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 10 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

22 พฤศจิกายน 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการ Inter - University Conference ครั้งที่ 2/2556 สำหรับแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

23 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงถ้วยอธิการบดี “สิริมงคล มหิดลแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3” ณ สระว่ายน้ำ สิริมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

26 พฤศจิกายน 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดเสวนาเรื่อง "สติกับสุขภาพ" ณ ห้อง Mini Theatre ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

26-27 พฤศจิกายน 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Hands-on Workshop on Private Cloud via OpenStack” ณ ห้อง CC402 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตพญาไท

27 พฤศจิกายน 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมหลักสูตร "พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5: ICT Creative: Digital Media Design with Photoshop CS5" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

27 พฤศจิกายน 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัด"เสวนาใต้ชายคาประชากร (In House Seminar)" เรื่อง “Socioeconomic-Demographic Factor, Health Status and Exercise of Thai population” ณ ห้อง 109 (สระบัว) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

28 พฤศจิกายน 2556 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวฯ (CCHT) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงานเสวนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ The 2nd CCHT Annual Talk หัวข้อ "ต่างรุ่น ต่างมุมมอง กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" เวลา 12:30-15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 (MUIC Auditorium)

28-29 พฤศจิกายน 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่ ผ่านทางหลอดเลือดดำส่วนปลายที่ผิวหนัง (Procedural Skill Workshop in Peripherally Inserted Central Catheterization: PICC) ณ Creative and Innovative Centre ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR)

28-30 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จัด โอเปเร็ตต้าโรแมนติก “The Land of Smiles” โดยสาขาวิชาการขับร้องคลาสสิก ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

2-3 ธันวาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า (Practical Phonetics for Better Pronunciation) รุ่นที่ 32 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

3 ธันวาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Microsoft Surface Tips & Tricks” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

3 ธันวาคม 2556 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5 ธันวาคม 2556 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11 – 13 ธันวาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวาดเส้น & Paint สี อย่างสร้างสรรค์ด้วย Adobe Illustrator CS5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

13 ธันวาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “กระดุกพรุน” ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

15 ธันวาคม 2556 มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล “สืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินีรอยัล เมอริเดียน

17 ธันวาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้สำหรับประชาชน หัวข้อ "ลดอ้วน ลดโรค" ณ ห้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

18 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “An Adventure through Musical Keys” The 3rd Eri Nakagawa Piano Studio Annual Concert ณ ห้อง A407 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

20 ธันวาคม 2556 ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานสัมมนา The 5th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง “100 ปี ภาพยนตร์อินเดีย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคตในสังคมไทย” ณ ห้องประชุมประตาบ สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

20 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัด “When You Wish Upon a Star: A Concert of Disney’s Greatest Songs” ณ ห้อง A407 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

20-21 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัด “Christmas Concert” ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

21-22 ธันวาคม 2556 ศูนย์สยามทรรน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ยุ้งข้าวล้านนา เวียงกุงกาม ชมรมคนรักดาบ จัดงาน "เสน่ห์ศาสตราแห่งอุษาคเนย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคตในสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ปีที่ 207 และครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

24-27 ธันวาคม 2556 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2556 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

25 ธันวาคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม : มหกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 1 ณ สวนภูมิวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

25-27 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ O & M ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.