ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

8-10 มกราคม 2557 ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดการอบรมในโครงการอบรมฟื้นฟูแก่ประชาชน ในงานครบรอบ 20 ปี ภาควิชาตจวิทยา: "ผิวหนังศิริราช 20 ปี คิดดีสร้างคุณค่า นำพาสังคม” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

11 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ตอน Science Kids ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

11-12 มกราคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 10 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13-15 มกราคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เรื่อง "Honoring the Past, Celebrating the Present, and Looking toward the Future" ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล

13-15 มกราคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2014 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพ

16 มกราคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการพัฒนาทักษะศิลปะ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะบุคลากร ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ฝึกประดิษฐ์ตัวอักษร" ณ ลานกิจกรรม โซนอีเลิร์นนิ่ง ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

16 - 17 มกราคม 2557 สถาบันโภชนาการ จัดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ” ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ซอย 31 กรุงเทพมหานคร

16 มกราคม – 6 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ หลักสูตรที่ 1 “ภัณฑารักษ์กับการอนุรักษ์เชิงพลวัต” (อบรมทุกวันพฤหัสบดี) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ

17 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17 - 18 มกราคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัด Children’s Concert ณ หอแสดงดนตรี

22 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cloud Computing: Technologies and Services ณ ห้องCC411 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขตศาลายา

23-24 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI:ICT Creative Effective Presentation with PREZI” โดยเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องเรียน โดยจะดำเนินการจัดอบรมในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์IT ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะ ICT วิทยาเขตศาลายา

23-25 มกราคม 2557 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดการอบรมผู้นำการออกกำลังกายตามจังหวะครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

27 – 28 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

28-30 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร“ ออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ แนว Social Presentationเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”(Microsoft PowerPoint 2013 + PhotoScape)โดยเน้นการสอนให้ฝึกปฏิบัติ และสร้างผลงานจริงในห้องเรียนและเผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์สู่ Social Network ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์IT ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะ ICTวิทยาเขตศาลายา

29 มกราคม 2557 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง "โรคเนื้องอกมดลูก" ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8

29-30 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Hands-on Workshop on Private Cloud via OpenStack” ณ ห้อง CC๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะ ICT วิทยาเขตพญาไท

30 มกราคม 2557 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่าย EIM Thailand และสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ American College of Sports Medicine (ACSM) และ Coca-Cola Foundation, USA จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 เรื่อง “How to prescribe exercise?” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

 

5 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ขอเชิญร่วมงาน EN Mahidol Job Fair 2014 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช จัดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ต้อหิน ต้อกระจก” ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

5-7 กุมภาพันธ์ 2557 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC) ณ โรงแรมสุขุมวิท S31 กรุงเทพฯ

7 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จัดโครงการ “ประชาคมมหิดล...เรียนรู้สู้ภัย” ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

10-28 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ ระดับต้น” รุ่นที่ 1 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาดูงานโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑล และโรงพยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

10-13 กุมภาพันธ์ 2557 ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด จัดงาน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันรักนกเงือก ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2293-9300 ต่อ 367

19 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (MU - TT) ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

19 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์สยามทรรศน์ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเล่าขานตำนานศาลายาครั้งที่ 8 ตอน "พญากง-พญาพาน: สืบตำนาน สานความคิด สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

20-21 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ประจำปี 2557 “Inclusive ASEAN Perspective on Rights and Quality of Life of Persons with Disabilities” ณ วิทยาลัยราชสุดา

23 กุมภาพันธ์ 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มินิมาราธอน ณ ลานหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการบรรยายและเสวนาให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “ข้อเข่าเสื่อม” ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรม "การเตรียมการสอน&เทคนิคการสอน" ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

25-27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น บูรณาการจินตนาการกับเทคโนโลยีอย่างมือ Pro ด้วย Proshow & Cool Edit” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการ “กิจกรรมบำบัด กับเด็กสมาธิสั้น” ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

27 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ต้นทุนชีวิต” เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

28 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางยาสลบและการตรวจติดตามการสลบในสัตว์ทดลอง” รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล ศาลายา

 

1 มีนาคม 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดการอบรม “โรคสมองเสื่อมกับกิจกรรมบำบัด” ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลด จัดงาน รวมใจมหิดลครั้งที่ 3 MU Blue Night ณ ลานหอประชุมใหญ่ "มหิดลสิทธาคาร" ศาลายา

3-7 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

3 มีนาคม – 24 เมษายน 2557 ศูนย์การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ เปิดการอบรม Intensive English course 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (เรียนทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดีเวลา 16.30-18.30 น.) ณ คณะศิลปศาสตร์

5 มีนาคม 2557 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดกิจกรรมจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 48 “ยังมีสวนดอกไม้ในโลกหลังกำแพง” ณ ห้องสระบัว อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

8-9 มีนาคม 2557 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร คอร์สอบรมระยะสั้น หัวข้อ จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร (Introduction to Contemplative Education) ช่วงที่ 2 ณ ห้อง 311(ห้องภาวนา) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

10-11 มีนาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดสัมมนาพิเศษและการร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย” ณ ห้องประชุม R114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11-13 มีนาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6” ซึ่งAdobe Illustrator ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

13 มีนาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน “วันไตโลก” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

13-14 มีนาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

17 มีนาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก “World Sleep Day” Easy Breathing, Restful Sleep, Healthy Body หลับสบาย หายใจดี ชีวีมีสุข ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 อาคาร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR)

17 - 21 มีนาคม 2557 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

17 - 21 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 เรื่อง “ตารางชีพ: เครื่องมือวัดความยืนยาวชีวิตของประชากร” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

17 - 28 มีนาคม 2557 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดอบรมภาคฤดูร้อน "วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว" ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

17,28 มีนาคม 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy ณ ห้อง 900 ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า คณะกายภาพบำบัด

19 มีนาคม 2557 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้เว็บสำเร็จรูป WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์องค์กรตามแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Corporate Identity)” ณ ห้อง Lab 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี

20 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดการอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม หัวข้อ “ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

20 มีนาคม 2557 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “วิกฤตน้ำ? วิกฤตพลังงาน? จับตาสถานการณ์ประเทศไทย” เนื่องในวันน้ำโลก ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

23 มีนาคม 2557 การแสดง “Tokyo Philharmonic Centennial Celebration Thailand Debut” ณ มหิดลสิทธาคาร

24-28 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

24-28 มีนาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดการอบรมเครื่องมือแพทย์สำหรับช่าง “หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์” เรื่อง “เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง” (Essential Medical Equipment for Technicians) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

25-28 มีนาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 1 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สอบถามรายละเอียดที่คุณอรพินท์ โทร. 0-2441-0602-8 ต่อ 1416

26 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุม “เข้าใจ ผูกพัน รักษา จูงใจ Generation Y เพื่อสร้างผลผลิตขององค์กร” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

26 มีนาคม 2557 ศูนย์บริหารจัดการความเสียง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน เตรียมตัวอย่างไรเมื่อภัยมา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26-28 มีนาคม 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานประจำสู่งานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

26-28 มีนาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เสมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

27-28 มีนาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2014)” ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy ณ ห้อง 900 ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า คณะกายภาพบำบัด

29-30 มีนาคม 2557 งาน Siriraj The Music Lovers' Concert 2014 (SIMULO 2014) ณ ห้องราชปนัดดาสิริธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

30 มีนาคม 2557 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานเสวนา “เข่าดี มีสุข” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบถามรายละเอียด ที่หน่วยตรวจศัลยกรรมกระดูก รพ.รามาธิบดี โทร.089-6828727, 0917745274

30 มีนาคม 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรม กิจกรรมบำบัดกับเด็กสมาธิสั้น ณ ห้อง 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy 2014 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพ

31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

1-11 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดค่ายเด็กรักษ์วัฒนธรรม ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี ทัศนศึกษา ณ วัดคงคา, โรงงานโอ่งรัตนโกสินทร์, สุนทรีแลนด์ จังหวัดราชบุรี

2 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เปิดโลกทัศน์ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา” ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

2 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการแสดงวันอนุรักษ์มรดกไทย “สังคีตศาลายาเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ” ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียน คุณะเกษม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

2 เมษายน 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับ ทันตกรรม ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกศ ลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 เมษายน 2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการเสวนาและการบรรยายในหัวข้อ "โรคกระดูกพรุน" ณ ห้องประชุม 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

9-11 เมษายน 2557 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 22 ณ ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์(ศาลายา)

21-25 เมษายน 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติที่มีปัญหาระบบหัวใจ หลอดเลือด และทางเดินหายใจ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

21-25 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 เรื่อง “การประเมินผลในโลกยุคปัจจุบัน: ความท้าทายใหม่ ๆ ของบุคลากรและองค์กรในประเทศไทย” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

21 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ เปิดการอบรม English for work and life รุ่นที่ 8 (เรียนทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น.) ณ คณะศิลปศาสตร์

22-24 เมษายน 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น บูรณาการจินตนาการทันเทคโนโลยีอย่างมือ Pro ด้วย Proshow & CoolEdit ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21-25 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดค่ายศิลปสำหรับเด็ก ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก และเจษฎาเทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายที่ คุณอำไพ หนูเล็ก โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3109

23 เมษายน 2557 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

23-25 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษาของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม AntConc" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดการอบรมเรื่อง โรคสมองเสื่อมกับกิจกรรมบำบัด ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด

28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดค่ายเด็กเก่งกล้าพัฒนา EQ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไหว้พระวัดท่าการ้อง, แหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28-29 เมษายน 2557 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง "วัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อในอนาโตเลียและเอเชีย" ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ

30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15 ณ ห้อง B201 ชั้น 2 ตึก B และห้อง N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

 

1-3 พฤษภาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมภาษาลาวหลักสูตรระยะสั้น “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 11 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

7 พฤษภาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 / 2557 "ข้าวไทย ปลูกทำไมถ้าขายไม่ออก" ณ สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

9-10 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “150 Years of Richard Strauss” ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

9-12 พฤษภาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ม่วนอีสาน เปิดตำนาน...เวียงจันทน์”

14-16 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครั้งที่ 7 ณ ห้อง R405 ชั้น 4 ตึก R และห้อง N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

15 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

16-17 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “Emilsson & Edicson” ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

19-30 พฤษภาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2557 เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการ ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และต่างจังหวัด

20 พฤษภาคม 2557 สถาบันชีววิทยาศาส่ตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม วิชาการประจำปี 2557 “Stem cellsh: A new hope for Medical and Animal Sciences” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์พิบูลนิยม อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 29 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

21-23 พฤษภาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ บาดเจ็บไขสันหลัง” รุ่นที่ 5 ณ ห้องตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

22 พฤษภาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทย ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

22 พฤษภาคม 2557 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานเบื้องต้น และการใช้โปรแกรมพื้นฐานที่พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) ณ ห้อง 302 Smart Classroom ชั้น 3 อาคารปัญญาพิพัฒน์

22-23 พฤษภาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยรุ่นที่ 5 “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

25 พฤษภาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ Blu – O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน

26-27 พฤษภาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care ณ คณะพยาบาลศาสตร์

26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 29 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

28 พฤษภาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ICT Applications for Healthcare" ณ ห้อง CC411 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตพญาไท

28 พฤษภาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม : มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 8 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา

28-29 พฤษภาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น หลักสูตร หลักสูตร ANDRIOD JUMP START "ก้าวแรกพัฒนาแอนดรอยด์แอพ ไม่ยากอย่างที่คิด" ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา

28-30 พฤษภาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Dysrhythmias and Nursing Management ณ คณะพยาบาลศาสตร์

29-30 พฤษภาคม 2557 ชมรมโภชนวิทยามหิดล ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13 เรื่อง “โภชนาการทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย” (Alternative Nutrition for Health Promotion and Anti - Aging) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

29-30 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน (Training for the Trainers) เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย” รุ่นที่ 13 ณ ห้องสัมมนา ตึกอานันทราช ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 

2 – 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

4 – 6 มิถุนายน 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิกเบื้องต้น ณ ห้องประชุมกบิลปักษา ชั้น 3 และห้องปฎิบัติการชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

6-7 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “Bartók & Ogburn” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8 มิถุนายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ บลูโอริธึม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน

9-20 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2557 เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน

12 มิถุนายน 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับส่งเสริมศักยภาพเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

13-14 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “Mozart meets Lutoslawski” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14-15 มิถุนายน 2557 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานเพื่อคนรักสุขภาพ "Health+4YOU By GJ" ณ ลานหน้าสวนสนุกโยโย่ แลนด์ ชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

16-17 มิถุนายน 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม นวัตกรรมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคีชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

16-20 มิถุนายน 2557 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้แพทย์ทางเลือก เรื่อง “การบำรุงสุขภาพด้วยศาสตร์และการนวดกดจุดสะท้อนเท้า” ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

16-20 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง ประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

18 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการครั้งที่ 4/2557 หัวข้อ “ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของวรรณคดีไทย” ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

18-20 มิถุนายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เวชศาสตร์การฟื้นฟูสู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 4 ณ ห้องตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

19 มิถุนายน 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง วิทยากรโดย ศน.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ณ ห้องประชุมนิตยาคชภัคดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

19 มิถุนายน 2557 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training ครั้งที่ 14 หลักสูตร การสร้าง Presentation สวยด้วย PowerPoint Template และเทคนิคการนำเสนอ Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint 2010 ณ ห้องบริการผลิตสื่อ@พญาไท (ห้อง 204) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ตึกสำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

19 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมการแสดง “สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินสยาม 2557” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ

20 – 21 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “Master of the Viola” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23 – 24 มิถุนายน 2557 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Flash” ณ ห้องประชุม IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

23 – 27 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2557 เรื่อง การฉายภาพประชากร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

23 – 27 มิถุนายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “การพยาบาลเวชปฏิบัติ” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

24 มิถุนายน 2557 คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ ศิลปศาสตร์สู่สังคม ณ ห้อง 324 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

24-25 มิถุนายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 4” ณ ห้องประชุม 302 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

25 มิถุนายน 2557 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 : สอนแบบไหน ถูกใจนักศึกษา" ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาจากประสบการณ์ดนตรีในมิติวัฒนธรรมดนตรีเครื่องเป่า “สำเนียงปี่อาเซียน” ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

25-27 มิถุนายน 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมหลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงาน ออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 : ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CS6” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

26-27 มิถุนายน 2557 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย CMS Joomla & Design Template" ณ ห้อง IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26-27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2014: What Infection Control Nurses Need to Know ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

26-27 มิถุนายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ 50th Anniversary Siriraj Orthopaedic: ทันโลก ทันการณ์ การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 – 419 – 7968 – 9 ต่อ 139

27 มิถุนายน 2557 คคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ณ ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ระดับต้น ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 

1 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ประชากรและสังคม 2557” เรื่อง “การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม” Birth and Security in Population and Society ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

1 - 4 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Neonatal & Pediatric Critical Care: the 21st Century ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

4 กรกฎาคม 2557 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดการบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้แพทย์ทางเลือก เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยแมคโครไบโอติกส์ (มา-ปี) ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหิดล ศาลายา

7-9 กรกฎาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2014 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

7-11 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2557 เรื่อง “การจัดการข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ” ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และต่างจังหวัด

16-18 กรกฎาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

17-18 กรกฎาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการป้องกัน – รักษา และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ” ณ ห้องประชุม 206 คณะเภสัชศาสตร์

23-24 กรกฎาคม 2557 2557 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 หัวข้อ"4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย: จากตำนานสู่นวัตกรรม” และปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 27 "4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย: จากตำนานสู่นวัตกรรม” โดย นายแพทย์อมร นนทสุต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 13 ผู้วางรากฐานการสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23-25 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมประชุมวิชาการเรื่อง ทําอย่างไรลดการฟ้องร้องทางการพยาบาล (How to decrease nursing sue) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

28 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

28 กรกฎาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหิดล

29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 2 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 

7 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง"งานวิจัยทางการศึกษา โอกาสใหม่ของการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้อง ๔๒๒๔ ชั้น ๒ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13-15 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 7th International Forum on Public Relations and Advertising ในหัวข้อ “Media Impacts on Culture and Social Communication” ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน ศาลายา จังหวัดนครปฐม

18-19 สิงหาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "The 3 rd Joint International Conference on Social and Health Inequity Globalization : The ASEAN Economic Community (AEC) Perspective" ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรม “อุทยานเพลงไทย” ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียน คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สำรองที่นั่งโทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3109, 3219

20 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัด โครงการอบรมธรณีศาสตร์เบื้องต้นและธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมองค์กานบริหารส่วนจังหวัดกำญจนบุรี

18-21 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2557 เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

18-22 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรม “ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับที่ 1” รุ่นที่ 3 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2800-2308-14

19-20 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Pharmacy Review and Update Series 2014: Pharmacotherapy in Trauma Patients" ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

21-22 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Pharmacy Review and Update Series 2014: Pharmacotherapy in Trauma Patients" ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

25-26 สิงหาคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูงระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อในม้า” ณ ห้องหน่วยทดสอบสมรรถภาพม้า (Equine Performance Testing Unit Room) คณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-441-0936

26 - 27 สิงหาคม 2557 สถาบันโภชนาการ จัดการอบรม โปรแกรม INMUCAL – Nutrients V.3 สำหรับคำนวณสารอาหาร ณ สถาบันโภชนาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2800-2380 ต่อ 406

25-29 สิงหาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด "International Training Workshop: Conceptualizing Health Systems Research to Reduce Health Inequity" ณ ห้องฟอร์ด(ลดาวัลย์) อาคาร 2 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MUSC OPEN HOUSE ครั้งที่ 22 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2201-5071

27 - 28 สิงหาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาสติ” และ “ทักษะการวิจัยทางการศึกษา” ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2441-0602-8 ต่อ 1407, 1417

28 - 29 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมภาษาลาวหลักสูตรระยะสั้น “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 12 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2800-2308-14

28 - 29 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า รุ่นที่ 33 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2800-2308-14

30-31 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน เพื่อความเป็นเลิศ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สมัครร่วมการแข่งขันได้ที่ ฝายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โทร. 0-2441-4296 ต่อ 204

 

1-5 กันยายน 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 28 “The 28th Ramathibodi Annual Pediatrics Update (2014) “Update and Practical Points in Pediatrics 2014” ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โทร. 02-201-1683

3 กันยายน 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "การจูงใจให้ผู้ป่วยเข้ารับการบริการทางทันตกรรมโดยไม่ผิดจรรยาบรรณและกฏหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551" ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2200-7852

3 - 5 กันยายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “First hour in Emergency Room 2013 : Evidence Based Emergency Medicine” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร. 0 2419 9216, 0 2419 9627

4 - 5 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย รุ่นที่ 6 “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศุนย์การแปลและบริการด้านภาษา โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3404

5-7 กันยายน 2557 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัด “ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 2” ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 081-9108961

7 กันยายน 2557 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัด “ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 2” ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 081-9108961

8 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัด ASEAN Symposium - National Language Policy in Education: Collaboration and Direction ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-800-2308-14 ต่อ 3206, 3201

17-19 กันยายน 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการ หัวเรื่อง : TALAS International Symposium and Workshop (the 8th TALAS Annual Training and Workshop) “Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) and Current Issues in Laboratory Animal Research” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

18 กันยายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา บัฒฑิตวิทยาลัย และ Campus France ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "การแนะแนวทุนการศึกษารัฐบาลฝรั่งเศส" ณ ห้อง 408 บัณฑิตวิทยาลัย

20 กันยายน 2557 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

21 กันยายน 2557 วิทยาลัยการจัดการ จัดงาน CMMU Showcase ร่วมเปิดมุมมองและฟังสัมมนาฟรีแบบคลุกวงในกับวิทยาการรับเชิญพิเศษในหัวข้อ Future of Music Media Management อนาคตธุรกิจเพลง ณ วิทยาลัยการจัดการ

21 กันยายน 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อม และสมัครแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2557

21 กันยายน 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “เพลงรักชาติร่วมสมัย” ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง โทร. 02-800-2525-34 ต่อ 153

25 กันยายน 2557 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดกิจกรรม “วันหัวใจโลกและวันความดันโลหิตสูงโลก” ณ ลานด้านข้างมูลนิธิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

29 กันยายน 2557 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม “หลักสูตรการใช้โปรแกรม Endnote สำหรับการจัดการบรรณานุกรม” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

 

3-5 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงละครเพลง “Happy End” ณ สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

4 ตุลาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมงานให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “มหัศจรรย์ ยิ้มสู้มะเร็ง ครั้งที่ 2 ” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

9 ตุลาคม 2557 สภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน และสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ศาสตราจารย์ เป็นได้ ถ้าตั้งใจ” ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ชั้น 5 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

9 - 10 ตุลาคม 2557 โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร จัดอบรมเรื่อง ก้าวสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทย ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

11 – 12 ตุลาคม และ 18 – 19 ตุลาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย (Nutrition for Health and Anti-Aging) ณ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ชั้น 9 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท

15-17ตุลาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 23 ณ ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์: 0-2201-5232

17 ตุลาคม 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “เพื่อฟันที่คุณรัก” ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

18-19 ตุลาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จัดโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

20 ตุลาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "Branding and Customer Focus : ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน" ณ ห้อง 131 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ตุลาคม 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

22 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการด้านการแปล "นักแปลแบบใดโดนใจผู้จ้างงาน : คำตอบจากโฆษณารับสมัครงาน" ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

22 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการด้านการแปล "นักแปลแบบใดโดนใจผู้จ้างงาน : คำตอบจากโฆษณารับสมัครงาน" ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

22 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนดิจิทัล” ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล (พญาไท)

22 ตุลาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ (ศาลายา)

22 ตุลาคม 2557 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสต์ ขอเชิญฟังบรรยาย หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนดิจิทัล ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล (พญาไท)

27 ตุลาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงาน เสวนาวิชาการ มุมมองและประสบการณ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.. SHSH-KM ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "แนวโน้มอุดมศึกษาและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

27-31 ตุลาคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 20” ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดโครงการเสวนาวิชาการภาษาศาสตร์ Linguistic Universals and Linguistic Variation ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

29 ตุลาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุข ชาวสะเก็ดเงิน" เนื่องในวันสะเก็ดเงินโลก ณ ห้องประชุมประชาฯ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช

29-31 ตุลาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันหลอดเลือดสมองโลก เรื่อง “โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนัก ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

30 ตุลาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรม เรื่อง รอบรู้กับการดูแล “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” รุ่นที่ 1 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

 

4 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดพระงาม (พระอารามหลวงชั้นตรี) ต. พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

5 พฤศจิกายน 2557 คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "ล่ามคือใคร ใครคือล่าม" โดย อาจารย์จงจิต อรรถยุกติ นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ณ ห้อง 129 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

7 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

11-15 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Critical Care Nursing Conference 2014: Assessment and monitoring (การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

12-14 พฤศจิกายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2557 ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

13 พฤศจิกายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรม เรื่อง รอบรู้กับการดูแล “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” รุ่นที่ 2 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

13-14 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 6 จิตตปัญญาศึกษา...พลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม (Towards a Resilient Society) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

15 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดการแข่งขันว่ายน้ำสิริมงคล มหิดลแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสระว่ายน้ำ สิริมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

17-27 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน”

18 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

20-21 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดงานประชุมวิชาการ “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง อักแพงป่า ปีที่ 2” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

24-26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง ความท้าทายของพยาบาลในทศวรรษที่ 21: Acute and Chronic care ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

25 พฤศจิกายน 2557 งานสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญนักประชาสัมพันธ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย “PR ยุคดิจิทัล” โดยอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ซึ่งเป็นโครงการ“แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ ด้านสื่อสารมวลชน”ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

27 พฤศจิกายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "เลี้ยงลูกสมาธิสั้นให้ดีและมีสุข" ณ ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-8950

27-28 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยศาสนศึกษาและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “Ethics, Climate Change and Energy" ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล (ชั้น 3) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1-2 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol University Research Expo 2014 ณ อาคารปฏิบัติการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

12 ธันวาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “นอนกรน หลับอย่างไรให้เป็นสุข” ณ ห้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

12-13 ธันวาคม 2557 คอนเสิร์ต TPO Latin American Music Night ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 ธันวาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 8 เรื่อง “ความรู้เรื่องยา และสมุนไพรที่ใช้ในไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก” ณ ห้องประชุม 302, 307 และ 308 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

13 ธันวาคม 2557 การประกวดรอบรองชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14 ธันวาคม 2557 การประกวดรอบรองชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 (ระดับอุดมศึกษา) ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

15,17,19 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้เครื่องเคลือบดินเผาสู่ชุมชน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

16 ธันวาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

17 ธันวาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง "โรคช็อกโกแลตซิสต์" ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช

21 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดโครงการ “เลียบเจ้าพระยา ทัศนาวัด – วัฒนธรรม”

24 ธันวาคม 2557 สถาบันโภชนาการ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติ “การทำคัพเค้ก ปีใหม่” ณ สถาบันโภชนาการ

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.