ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 26-30 กันยายน 2559

เนื้อหาทั้งหมด
 

26-27 กันยายน 2559 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมระยะสั้น The 30th Ramathibodi Pediatrics Update 2016 "Ambulatory Pediatrics in the Changing World" ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

26-27 กันยายน 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 1514 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

29 กันยายน 2559 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการศิลปศาสตร์สู่สังคม เรื่อง "พินิจนัยแห่งภาษา: จากพระนามเจ้าฟ้า สู่ปณิธานปัญญาของแผ่นดิน" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิตและผู้ให้ความหมายปณิธาน "Wisdom of the Land" ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 กันยายน 2559 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการศิลปศาสตร์สู่สังคม เรื่อง "พินิจนัยแห่งภาษา: จากพระนามเจ้าฟ้า สู่ปณิธานปัญญาของแผ่นดิน" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิตและผู้ให้ความหมายปณิธาน "Wisdom of the Land" ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 กันยายน 2559 วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 9 (ตักบาตร ถวายปัจจัย และร่วมฟังบรรยายธรรม) ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

30 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "MU Lights Out ชาวมหิดลรวมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง" ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2559

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.