ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 20-24 พฤศจิกายน 2560

เนื้อหาทั้งหมด

22 พฤศจิกายน 2560 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการ RAMA MFM Congress ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

22 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users หัวข้อ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote และ การใช้งานฐานข้อมูล SAGE, ProQuest Dissertations & Theses Global, SpringerNature ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

22-24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน (KM & AAR to Innovation) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดงาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 2 : ตื่นรู้ ... สู่สังคม" ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

24 - 25 พฤศจิกายน 2560 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.