ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 25-29 กันยายน 2560

เนื้อหาทั้งหมด

25-29 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560 เรื่อง การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis: Nonlinear Panel Models) (ครั้งที่ 2/60) ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27 กันยายน 2560 ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเนื่องในวันโรคลมพิษโลก หัวข้อ “ศิริราชห่วงใย...ชวนใส่ใจ โรคลมพิษ” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมประชา โมกขะเวส หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

27-29 กันยายน 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การประดิษฐ์เก้าอี้ประยุกต์สำหรับเด็กพิการทางกายที่ไม่สามารถนั่งเองได้ ด้วยกระดาษลูกฟูก ณ ห้อง 409 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) เวลา 9.30 - 14.30 น.

28-29 กันยายน 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 สาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ภูมิใจนำเสนอละครเพลง “พญากงพญาพาน เดอะมิวสิคัล” ณ หอแสดงดนตรี (MACM) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล *สามารถติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ทางInbox

30 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการเรื่อง Enterprise Architecture in Digital Age ณ ห้อง CC411 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.