ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 11-15 กรกฎาคม 2559

เนื้อหาทั้งหมด
 

11-12 กรกฎาคม 2559 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ Genomics and Genetics Conference (GGC2016) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

11-12 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 1514 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13 กรกฎาคม 2559 โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง "การใช้เกมส์ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์" (Games in Medical Education) ในโครงการ Pearls in Medical Education ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

13-15 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการความปลอดภัยทางรังสี ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม "การป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น" ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Workshop)

14-15 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการเพื่อลดปริมาณยาคงคลังในโรงพยาบาล" ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14-15 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

14-15 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมภาษาลาวหลักสูตรระยะสั้น "เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้" รุ่นที่ 15 ณ สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย

14-15 กรกฎาคม 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 กรกฎาคม 2559 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training Online การสร้างวิดีโออินโฟกราฟิกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ powtoon

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2559

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.