ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560

เนื้อหาทั้งหมด

12 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัด The 6th Annual Course on School Health and Nutrition Programmes in Asia 2017

15 กุมภาพันธ์ 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 26 เรื่อง "โรคเนื้องอกมดลูก" ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8

15 กุมภาพันธ์ 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 26 เรื่อง "โรคเนื้องอกมดลูก" ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8

15 กุมภาพันธ์ 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 26 เรื่อง "โรคเนื้องอกมดลูก" ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8

16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรม “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.