กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ

 

กิจกรรมความร่วมมือภายใต้เครือข่าย / สมาคมความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ

 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับอธิการบดีของ University of Louisiana at Monroe

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. James Cofer อธิการบดีของ University of Louisiana at Monroe ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ulm.edu/universityrelations/news/oct09/agreement.html

Global University Network for Innovation (GUNI), GUNI-AP

GUNI ก่อตั้งขึ้นโดย UNESCO, United Nations University (UNU) และ Technical University of Catalonia (UPC) เมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยมี UNU และ UPC ทำหน้าที่ Secretariat ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และเครือข่ายต่างๆ กว่า 100 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ Africa, Latin America and the Caribbean, Asia and the Pacific, Arab States และ European Network for Research and Innovation in Higher Education (more information : http://www.guni-rmies.net )

สำหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก UNESCO Asia and the Pacific Regional Bureau for Education สนับสนุนให้จัด consultation meeting เพื่อหารือเรื่องการก่อตั้ง GUNI-AP ณ เมือง Hangzhou ประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2544 และได้จัด The first General Assembly ในเดือนกันยายน 2545 โดยอธิการบดีของ Zhejiang University ประเทศจีน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธาน โดยมีการจัดประชุมวิชาการ (GUNI-AP Conference) เป็นประจำทุกปี (more information : http://www.guni-ap.zjedu.org )

Asean-European University Network (ASEA-UNINET)

เดิมคือ Austrian – Southeast Asian University Partnership Network ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น Founding Member ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย รวม 25 สถาบัน และต่อมาได้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีมหาวิทยาลัยสมาชิกในปัจจุบันจำนวน 63 มหาวิทยาลัย จาก 16 ประเทศ

กิจกรรมภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET ได้แก่ทุนการศึกษา / แลกเปลี่ยนภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professors) และทุนความร่วมมือไทย-ออสเตรียประเภทต่างๆ (more information : http://www.uibk.ac.at/asea-uninet )

ASEAN University Network (AUN)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เดิมมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นสมาชิก 2 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก Board of Trustee (BOT) ให้เป็นสมาชิกของ AUN เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ปัจจุบันมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยในอาเซียน รวม 21 แห่ง ได้แก่ บรูไน (1) กัมพูชา (1) อินโดนีเซีย (3) ลาว (1) มาเลเซีย (3) พม่า (2) ฟิลิปปินส์ (3) สิงคโปร์ (2) ไทย (3) เวียดนาม (2) มีกิจกรรมคือ การประชุมของผู้บริหาร กิจกรรมแลกเปลี่ยน / ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา (more information : http://www.aun-sec.org )

Association of Southeast Asia Institustions of Higher Learning (ASAIHL)

ASAIHL ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2499 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 159 แห่ง ในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา มีกิจกรรมคือการประชุม General Conference / Seminar เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยสมาชิกต่างๆ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ (more information : http://www.seameo.org/asaihl )

Presidents’ Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities (SATU Presidents’ Forum)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยการริเริ่มของ National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาของภูมิภาค เดิมสมาชิกประกอบด้วยมหาวิทยาลัยใน SEA ได้แก่ บรูไน (1) กัมพูชา (1) มาเลเซีย (7) อินโดนีเซีย (8) ฟิลิปปินส์ (8) สิงคโปร์ (2) เวียดนาม (6) ไทย (10) และไต้หวัน (85) โดยอธิการบดีของ NCKU ได้รับคัดเลือกให้เป็น Chairman ของ Forum และอธิการบดี/ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจากแต่ละประเทศอีก 9 แห่ง (รวมมหาวิทยาลัยมหิดล) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกใน Steering Committee โดยมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปี ในการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ประชุม Steering Committee ได้เห็นชอบให้รับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย 5 แห่ง คือ Indian Institute of Science, Bangalore, India Institute of Technology (IIT) Delhi, Bombay, Kharagpur และ Guwahati เป็นสมาชิกด้วย (more information : http://conf.ncku.edu.tw/satu )

Conference of Asian University Presidents (CAPs)

CAPs เป็นความริเริ่มของ Kyushu University โดยจัดงานครั้งแรกในปี 2543 ซึ่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการแต่งตั้งเป็น Oversight Committee ด้วย มีกิจกรรมคือ การจัดประชุม CAPs ทุก 2 ปี (Oversight Committee จะประชุมร่วมกันล่วงหน้าเพื่อหารือรายละเอียดการจัดประชุม ตลอดจนการเชิญมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมงาน) มหาวิทยาลัยที่ร่วมอยู่ใน Oversight Committee ได้แก่ Pusan National University, National Taiwan University, Shanghai Jiao Tong University, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และ Kyushu University โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเป็นเจ้าภาพจัด CAPs ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2546 และเชิญให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย

การประชุม CAPs ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2551 จัดที่ National Taiwan University ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2551 โดยมีการมอบรางวัล CAPs Young Researcher Awards ในสาขา Natural Science และ Social Science & Humanities ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, post-doctoral researchers, นักวิจัย หรืออาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกสาขาละ 1 คนด้วย (more information : http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb-e/event/caps/index.htm )

University Mobility In Asia and Pacific (UMAP)

ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยสมาชิก 415 แห่ง ในกว่า 30 ประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นสมาชิกในนามประเทศไทย มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกแห่งจึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิชาการ และความร่วมมือในการทำวิจัย โดยมี UMAP Board ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิก full members ทำหน้าที่กำหนดนโยบายต่างๆ (สกอ. เป็นผู้แทนของประเทศไทย) กิจกรรมประกอบด้วยการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ และการให้ทุนการศึกษาเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศต่างๆ (more information : http://www.umap.org )

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.