คณบดี

     

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์


ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
deangr@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
deandt@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม
อิศรางกูร ณ อยุธยา

deanmt@mahidol.ac.th

     

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
deanns@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา deanra@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา
deansi@mahidol.ac.th

     

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา
จุฬาวัฒนทล

deanpy@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
deansc@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
deaneg@mahidol.ac.th

     

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์
deantm@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
deansh@mahidol.ac.th


รองศาสตราจาร์ปานเทพ รัตนากร
deanvs@mahidol.ac.th

     

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
deanph@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
deanen@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
deanla@mahidol.ac.th

     

คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

วิทยาลัยการจัดการ


รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
deanpt@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์เจริญศรี
มิตรภานนท์

deanict@mahidol.ac.th


ดร. ดวงพร อาภาศิลป์
deancm@mahidol.ac.th

     

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์


รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล
deanic@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม
pimpa.kac@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข
deanms@mahidol.ac.th

     

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา (รักษาการ)

 

อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ
deanss@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ธันย์ สุภัทรพันธุ์

thanya.sub@mahidol.ac.th

     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.