คณบดี

     

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์


ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง
พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

deangr@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.
วรานันท์ บัวจีบ

deandt@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.
ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
deanmt@mahidol.ac.th

     

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รองศาสตราจารย์ ดร.
ยาใจ สิทธิมงคล

deanns@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปิยะมิตร ศรีธรา

deanra@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประสิทธิ์ วัฒนาภา

deansi@mahidol.ac.th

     

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล

deanpy@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

deansc@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
deaneg@mahidol.ac.th

     

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประตาป สิงหศิวานนท์

deantm@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.
ลือชัย ศรีเงินยวง

deansh@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์
ปานเทพ รัตนากร

deanvs@mahidol.ac.th

     

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

deanph@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.
กัมปนาท ภักดีกุล

deanen@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธนายุส ธนธิติ

deanla@mahidol.ac.th

     

คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

วิทยาลัยการจัดการ


รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
deanpt@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ เจริญศรี มิตรภานนท์
deanict@mahidol.ac.th


ดร. ดวงพร อาภาศิลป์
deancm@mahidol.ac.th

     

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยราชสุดา(รักษาการแทน)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์


รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล
deanic@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

auemphorn.mut@mahidol.ac.th


อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
deanms@mahidol.ac.th

     

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา (รักษาการแทน)

 

อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ
deanss@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ธันย์ สุภัทรพันธุ์

thanya.sub@mahidol.ac.th

     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.