ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

     

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
(รักษาการแทน)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์

preecha.soo@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์
rossarin.gra@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

quanjit.sas@mahidol.ac.th

     

สถาบันโภชนาการ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


รองศาสตราจารย์ ดร.
รัชนี คงคาฉุยฉาย

directnu@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์

directmb@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นพ.
สุริยเดว ทรีปาตี

directcf@mahidol.ac.th

     

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
(รักษาการแทน)

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
(รักษาการแทน)

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

suwat.ben@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.
จุฑามณี สุทธิสีสังข์

chuthamanee.sut@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นพ.
สุพรชัย กองพัฒนากุล

supornchai.kon@mahidol.ac.th

     

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(รักษาการแทน)

สถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม


ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ruchareka.wit@mahidol.ac.th


ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
Ornlatcha.siv@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
ภัทรชัย กีรติสิน

pattarachai.kir@mahidol.ac.th

     
     
   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.