ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

     

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


ศาสตราจารย์ สุภา เพ่งพิศ
directad@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์
rossarin.gra@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
quanjit.sas@mahidol.ac.th

     

สถาบันโภชนาการ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
directnu@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
directmb@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
directcf@mahidol.ac.th

     

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
(รักษาการแทน)

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ(รักษาการ)

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา


ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ

banchong.mah@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประดิษฐ์ สมประกิจ

pradit.som@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย
กองพัฒนากุล

supornchai.kon@mahidol.ac.th

     

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

(รักษาการ)

สถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม


ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ruchareka.wit@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
โชคชัย เมธีไตรรัตน์
choakchai.mee@mahidol.ac.th


ดร. ธนิต ชังถาวร
tanit.cha@mahidol.ac.th

     
     
   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.