ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตำแหน่ง หัวหน้างาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน Multimedia) จำนวน 1 อัตราตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน Multimedia) จำนวน 1 อัตราตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศคณะพบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตราและตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เบาจำนวน 1 อัตรา และผู้ปฏิบัติงานครัว จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ( 1 อัตรา ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตราและตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 กันยายน 2559

ประกาศจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 กันยายน 2559

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) และ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบ ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน กองบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก -

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งบรรณารักษ์จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม 2559

ประกาศกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ ตำแหน่งหัวหน้างาน สัมภาษณ์วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ กำหนดเริ่มงานวันที่ 1 กันยายน 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (Multimedia and Video Production Specialist) จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน กองวิเทศสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกตาแหน่ง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก -

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Office) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตาแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ ฃ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองคลัง ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานศูนย์ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกตำแหน่ง เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองคลัง ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พนักงานควบคุมคุณภาพ) จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก –

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ กำหนดสอบในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ ปฏิบัติงาน กองบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติงานงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.