ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

ประกาศคณะพบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ประกาศกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน วิทยาลัยศาสนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ รับการพิจารณาเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอขยายเวลารรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ ปฏิบัติงาน กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ขับรถยนต์) และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 2 อัตรา โดยหมดเขตการรับสมัครในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฏาคม 2559

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (อวุโส) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพัน์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน กองวิเทศสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งทุกตาแหน่ง เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน กองบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 ตำแหน่ง กำหนดการสอบ 29 กรกฎาคม 25599

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดสอบวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานอาคารมหิดลสิทธาคาร จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรม ชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติงานงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารเอกสาร หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.