รายการวิทยุนานาสาระ

นานาสาระจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553

เนื้อหาทั้งหมด
 

เดือนตุลาคม

 

ตอนที่ 1 “กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่” โดย รศ.ดร.พรจันทร์ สายทองดี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “อาหารไทยป้องกันหวัด” โดย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 3 “Daisy เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา และเลขานุการมูลนิธิราชสุดา

 

ตอนที่ 4 “ทำอย่างไรให้เด็กไทยชอบผัก” โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

   

เดือนพฤศจิกายน

 

ตอนที่ 1 “อันตรายจากยานอนหลับ” โดย เภสัชกรหญิง รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “ฟ้าทะลายโจรสู้หวัด” โดย รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

 

ตอนที่ 3 “ผลไม้กับสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 4 “กินอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง” โดย ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ

   

เดือนธันวาคม

 

ตอนที่ 1 “เสริมธาตุสังกะสีเพื่อสุขภาพ” โดย รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 2 “คุณค่าทางโภชนาการของข้าวประเภทต่างๆ” โดย ผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 3 “อุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ” โดย อ.ดร.ยศชนัน วงสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ตอนที่ 4 “ทรัพย์ในบึง” โดย รศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.