รายการวิทยุนานาสาระ

นานาสาระจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

เนื้อหาทั้งหมด
 

เดือนมกราคม

 

ตอนที่ 1 “นมสำหรับคนแพ้นม” โดย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 2“พิษจากสารปนเปื้อนเมลามีนในอาหาร”โดย ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 3 “วิจัยหญ้าเทียม” โดย รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 4 “สิ่งทอเพื่อสุขภาพจากถ่านแมคคาเดเมีย” โดย รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

   

เดือนกุมภาพันธ์

 

ตอนที่ 1 “ฉลองปีใหม่อย่างไรให้ห่างไกลจากโรคอ้วน” โดย รศ.กัลยา กิจบุญชู สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 2 “การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของนักกีฬาไทย” โดย อ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 3 “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์” โดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 4 “เอนไซม์และการใช้ประโยชน์” โดย รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

   

เดือนมีนาคม

 

ตอนที่ 1 “จะทำอย่างไรให้กระดูกของคนไทยสมบูรณ์และแข็งแรง” โดย ผศ.นพ.ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา และเครือข่ายวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 2 "หลักสูตรอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล" โดย รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 

ตอนที่ 3 “โรคกรดไหลย้อนกับหญิงวัยทอง” โดย ศ.พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

 

ตอนที่ 4“ประโยชน์ทางโภชนาการของอาหารแมลง” โดย ผศ.ดร.จินตนา หย่างอารี สถาบันโภชนาการ

   

เดือนเมษายน

 

ตอนที่ 1 “Carboxy ลดไขมันเฉพาะที่” โดย อ.พญ.ชนิตว์วัณณ์ ตรีวิทยาภูมิ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

 

ตอนที่ 2 “สารต้านอนุมูลอิสระQ10” โดย ดร.เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 3 “คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายทะเล” โดย ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 4 “อันตรายจากสารกลูตาไธโอน” โดย รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ สถาบันโภชนาการ

   

เดือนพฤษภาคม

 

ตอนที่ 1 “การจัดการความปลอดภัยในเด็ก”โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตอนที่ 2 “โรคติดเชื้อจากช่องแอร์” โดย ผศ.นสพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 

ตอนที่ 3 “หญ้าหวาน...พืชไทยสู่การพัฒนาเป็นยารักษาโรคท้องร่วง” โดย อ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 4 “การพัฒนาหุ่นยนต์ผ่าตัดฝีมือคนไทย” ตอนที่ 1 โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

   

เดือนมิถุนายน

 

ตอนที่ 1 “การพัฒนาหุ่นยนต์ผ่าตัดฝีมือคนไทย” ตอนที่ 2 โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “วิตามินซีในผัก” โดย ผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และอาจารย์ฝ่ายเคมีทางอาหาร สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 3 “ฟลอร์ไทม์กับเด็กออทิสติก” โดย อ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 

ตอนที่ 4 “กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคไตเรื้อรัง” โดย ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ

   

เดือนกรกฎาคม

 

ตอนที่ 1 “ผงชูรส” โดย รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 2 "มะเร็งในเด็ก" โดย รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

 

ตอนที่ 3 “ปัญหาเพศ 3 วัย” โดย ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

 

ตอนที่ 4 “ปัญหาเพศ 3 วัย” โดย ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

   

เดือนสิงหาคม

 

ตอนที่ 1 “พุทธศาสนากับการรักษาโรค” โดย อ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “การอนุรักษ์ชะนีมงกุฏในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 3 “กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคเบาหวาน” โดย ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 4 “กินอย่างไรเมื่อไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง” โดย ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ

   

เดือนกันยายน

 

ตอนที่ 1 “กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง” โดย รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 2 “กินอย่างไรห่างไกลโรคเก๊าท์” โดย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 3 “กินอย่างไรให้ลูกฉลาดและแข็งแรง” โดย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 4 “โครงการวิจัยและพัฒนาว่านชักมดลูก” โดย รศ.ดร.พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

   

เดือนตุลาคม

 

ตอนที่ 1 “แบบจำลองคณิตศาสตร์ทำนายเอดส์” โดย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “ข้าวกล้องไทยป้องกันโรคเรื้อรังจากอนุมูลอิสระ” โดย รศ.ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 3 “ดื่มน้ำน้อย อันตรายกว่าที่คิด” โดย รศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 4 “คุณค่าทางโภชนาการของซุปไก่สกัด” โดย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ

   

เดือนพฤศจิกายน

 

ตอนที่ 1 “อาหารเช้ากับสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์ สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 2 “วิธีใช้ยาอย่างปลอดภัยและได้ผล” โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 3 “ภัยจากไวรัสในน้ำและอาหาร” โดย รศ.ดร.ลีรา กิตติกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ตอนที่ 4 “กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระเพาะ” โดย ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ

   

เดือนธันวาคม

 

ตอนที่ 1 “ฉลากโภชนาการอ่านให้เป็นเห็นประโยชน์” โดย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 2 “ลดหวานเพื่อสุขภาพ” โดย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 3“กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่” โดย รศ.ดร.พรจันทร์ สายทองดี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 4 “อาหารไทยป้องกันหวัด” โดย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.