รายการวิทยุนานาสาระ

นานาสาระจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555

เนื้อหาทั้งหมด
 

เดือนมกราคม

 

ตอนที่ 1 “โรคเลปโตสไปโรซิส” โดย อ.พญ.ดร.วิรงค์รอง เจียรกุล รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 

ตอนที่ 2 “การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ” โดย รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 3 “ดิสเล็กเซีย” โดย รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตอนที่ 4 “การดูแลโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ” โดย ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ

   

เดือนกุมภาพันธ์

 

ตอนที่ 1 "พลังงานไบโอดีเซลจากสาหร่าย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “เทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 3 "โมสาร์ท เอฟเฟ็กต์" โดย อ.ดร.ปรียาสิริ มานะสันต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตอนที่ 4 "โรคสมองเสื่อมป้องกันได้" โดย อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

   

เดือนมีนาคม

 

ตอนที่ 1 "โรคหอบจากอารมณ์" โดย อ.พญ.ธนิตา หิรัญเทพ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตอนที่ 2 “๕๕๕ คุณไม่ได้บ้าถ้ากล้ากิน” โดย ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 3"โรคแอลเอสดี" โดย ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตอนที่ 4 “โรคช็อกโกแล็ตซีส” โดย อ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

   

เดือนเมษายน

 

ตอนที่ 1 "การเสริมสันเหงือก" โดย ศ.คลินิก ทพ.สมเกียรติ อรุณางกูร ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “ระบบโทรเวชสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูก” โดย ผศ.ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ตอนที่ 3 "ปัญหาลูกไม่ยอมกินข้าว"โดย อ.ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ สถาบันโภชนาการ

 

ตอนที่ 4 “Daisy เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา และเลขานุการมูลนิธิราชสุดา

   

เดือนพฤษภาคม

 

ตอนที่ 1 “ทำอย่างไรให้เด็กไทยชอบผัก” โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “โรคอ้วนในเด็ก” โดย รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ หัวหน้าหน่วยโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

 

ตอนที่ 3 “โรคปากแหว่งเพดานโหว่” โดย ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

 

ตอนที่ 4 “การปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก” โดย อ.นพ.ดร.วีระวร อริยขจร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

   

เดือนมิถุนายน

 

ตอนที่ 1 “อันตรายจากยานอนหลับ” โดย เภสัชกรหญิง รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 2 “มะรุม..พืชสมุนไพรหลากประโยชน์”โดย รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ อาจารย์พิเศษประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

 

ตอนที่ 3 "โรคย้ำคิดย้ำทำ" โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตอนที่ 4 “ผลไม้กับสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย สถาบันโภชนาการ

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.