ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัลแด่นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2552


     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานมอบเงินรางวัลแด่นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มากที่สุด ประจำปี 2552 เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติมากขึ้น ส่งเสริมการทำวิจัยให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในโอกาสนี้ ศ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วย ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ดูเอกสารอ้างอิง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------